Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asmens duomenų apsaugos stiprinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Asmens duomenų apsaugos stiprinimas

Šiomis iniciatyvomis bendrai siekiama modernizuoti esamus ES duomenų apsaugos teisės aktus, pritaikant juos prie iššūkių, kuriuos kelia globalizacija ir naujų technologijų (pvz., socialinės žiniasklaidos) naudojimas, kad būtų geriau apsaugotos fizinių asmenų teisės.

DOKUMENTAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [COM(2012) 11 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

SANTRAUKA

Europos Komisija pateikė teisės aktų pasiūlymus, skirtus asmens duomenų apsaugai stiprinti visoje ES. Siekiama pakeisti esamą bendrąjį teisės aktą (Direktyvą 95/46/EB) dėl duomenų apsaugos nauju bendruoju teisės aktu ir pakeisti kitą teisės aktą (Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR) nauju teisės aktu, nustatančiu duomenų apsaugos taisykles, kai duomenys naudojami kovai su nusikalstamumu.

Asmens duomenis apima visą informaciją, susijusią su tiesiogiai arba netiesiogiai nustatytu ar galimu nustatyti asmeniu.

ES duomenų apsaugos reformos pasiūlymai susideda iš dviejų pagrindinių teisės aktų. Vienas pasiūlytas teisės aktas (Reglamentas) yra skirtas fizinių asmenų asmens duomenų apsaugai sustiprinti ir jų pasitikėjimui skaitmenine aplinka padidinti.

Kitas pasiūlytas teisės aktas (Direktyva) yra skirtas pakelti asmens duomenų apsaugos lygį, kai šie duomenys naudojami kovoje su nusikalstamumu. Teisės aktu taip pat siekiama padidinti teisėsaugos institucijų tarpusavio pasitikėjimą, kad jos galėtų keistis asmens duomenimis vykdydamos kovą su nusikalstamumu.

PAGRINDINIŲ REGLAMENTO ELEMENTŲ PAVYZDŽIAI

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis, juos perkelti ir žinoti, kaip jie tvarkomi

Reglamentas padidins fizinių asmenų galimybes valdyti savo asmens duomenis ir, be kita ko:

  • suteiks interneto naudotojams teisę reikalauti ištrinti jų asmens duomenis, pvz., jei jie atsiims savo sutikimą ir jei nebus jokių kitų teisėtų priežasčių duomenims išsaugoti (teisė būti pamirštam);
  • suteiks laisvę be kliūčių perkelti savo duomenis iš vieno paslaugų teikėjo į kitą;
  • sustiprins teisę į informaciją, kad fiziniai asmenys geriau suprastų, kaip yra tvarkomi jų asmens duomenys, ypač tada, kai duomenų tvarkymo veikla yra susijusi su vaikais.

Pagalba fiziniams asmenims pasinaudoti savo teisėmis

Reglamentas taip pat suteiks galimybę fiziniams asmenims lengviau naudotis savo teisėmis, nes:

  • padės valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms, kad jos būtų tinkamai pasirengusios veiksmingai spręsti skundus, būtų įgaliotos atlikti veiksmingus tyrimus, priimti privalomus sprendimus ir taikyti veiksmingas bei atgrasančias sankcijas;
  • suteiks didesnes galimybes asmenims imtis veiksmų (pvz., teisinių veiksmų per teismą), kai yra pažeidžiamos duomenų apsaugos teisės.

Duomenųsaugumo pažeidimų rizikos mažinimas

Reglamentas padidins duomenų saugumą, nes:

  • skatins naudoti technologijas, apsaugančias informacijos privatumą, kadangi jose minimaliai taikomas asmens duomenų saugojimas;
  • įves bendrą prievolę duomenų valdytojams (privataus ar viešojo sektoriaus organizacijoms, apdorojančioms fizinių asmenų duomenis) nedelsiant (jei įmanoma, per 24 valandas) pranešti apie duomenų saugumo pažeidimus duomenų apsaugos institucijoms ir suinteresuotiems asmenims.

Reglamente taip pat bus reikalaujama, kad duomenų valdytojai skirtų duomenų apsaugos pareigūną įmonėse, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų, ir įmonėse, kurios dalyvauja duomenų apdorojimo veikloje, kai kyla pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Tos pačios organizacijos taip pat turi atlikti duomenų apsaugos poveikio vertinimą.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [COM(2012) 10 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Privatumo apsauga glaudžiai susijusiame pasaulyje - Europos duomenų apsaugos reglamentavimo pagrindai XXI amžiuje [COM(2012) 9 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje [COM(2010) 609 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.03.2014

Top