Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radijo spektro politikos programa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Radijo spektro politikos programa

ES radijo spektro politikos programos tikslas - užtikrinti vidaus rinkos veikimą įvairiose su radijo spektru susijusiose ES politikos srityse ir šio riboto ištekliaus naudojimo koordinuotą mažinimą Europoje.

DOKUMENTAS

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa.

SANTRAUKA

ES penkerių metų Radijo spektro politikos programa apibrėžia naudojimosi radijo spektru strateginį planavimą ir derinimą ES vidaus rinkos srityse, kuriose naudojamas radijo spektras, kaip antai elektroninių ryšių, mokslinių tyrimų ir kosmoso, transporto, energetikos ir audiovizualinėje srityse. Prieiga prie radijo spektro yra svarbi įvairioms veikloms: nuo bevielio ryšio, transliavimo ir mažojo nuotolio įrenginių iki transporto, visuomenės saugumo ir kosmoso taikmenų.

Radijo spektro politikos programa siekiama:

 • užtikrinti, kad būtų suteikta pakankamai radijo spektro augantiems poreikiams patenkinti, ypač 1 200 MHz bevieliam ryšiui;
 • užtikrinti kuo didesnį radijo spektro naudojimo lankstumą;
 • padidinti radijo spektro rezultatyvų naudojimą;
 • skatinti elektroninių ryšių paslaugų konkurenciją;
 • suderinti vidaus rinką ir kurti tarptautines paslaugas;
 • išvengti trukdžių ir trikdžių;
 • saugoti žmonių sveikatą.

Valstybės narės turi:

 • ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. patvirtinti leidimų suteikimo ir paskirstymo priemones, kurių reikia plačiajuosčio ryšio paslaugoms plėtoti;
 • skatinti kolektyvinį ir pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą;
 • bendradarbiauti, siekiant parengti darniuosius standartus radijo įrangai ir galiniams įrenginiams;
 • patvirtinti atrankos sąlygas ir procedūras, kurios skatina investicijas ir radijo spektro veiksmingą naudojimą.

Europos Komisija rengia gerąją praktiką, susijusią su leidimų išdavimo sąlygomis ir procedūromis, taikomomis radijo spektro dažnių juostoms, kad būtų išvengta pernelyg didelio vidaus rinkos suskaidymo.

Tam, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, valstybės narės gali patvirtinti priemones:

 • apribojančias radijo spektro, kurio naudojimo teisės suteikiamos vienam ūkio subjektui, kiekį;
 • rezervuojančias radijo spektrą naujiems rinkos dalyviams;
 • apribojančias naujų radijo spektro naudojimo teisių tam tikrose dažnių juostose suteikimą, siekiant neleisti operatoriams sukaupti per daug spektro ir taip kenkti konkurencijai;
 • uždraudžiančias perduoti radijo spektro naudojimo teises;
 • pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 straipsnį iš dalies keičiančias tam tikrų operatorių galiojančias teises pernelyg didelio kaupimo atveju.

Valstybės narės turi skirti pakankamą radijo spektro dalį, kad iki 2020 m. visi Europos Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie plačiajuosčio ryšio.

Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės turi duoti leidimą naudoti suderintas dažnių juostas, kad vartotojai galėtų lengvai naudotis bevielio plačiajuosčio ryšio paslaugomis, įskaitant 800 MHz dažnių juostą (skaitmeninis dividendas). Jos taip pat turėtų leisti prekybą spektro naudojimo teisėmis šiose suderintose dažnių juostose.

Komisija kartu su valstybėmis narėmis rengia esamo radijo spektro naudojimo ir būsimo poreikio 400 MHz-6 GHz diapazone aprašą.

Tam, kad apgintų savo interesus, ES, vadovaudamasi Sutarties taisyklėmis, dalyvauja tarptautinėse derybose radijo spektro klausimais. Tarptautinėse derybose valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad būtų suteiktas ES politikai vystyti reikalingas radijo spektras. ES gali padėti valstybėms narės spręsti su radijo spektro derinimu susijusius klausimus su ne ES šalimis.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 243/2012/ES

2012 4 10

2015 7 1, jei nenurodyta kitaip

OL L 81, 2012 3 21

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.02.2014

Top