Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) įsteigimo ir veiklos taisyklės.

EERRI konsultuoja ES institucijas dėl elektroninių ryšių vidaus rinkos bei paslaugų gerinimo ir palaiko ryšį tarp nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) ir Europos Komisijos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai EERRI tikslai yra šie:

 • rengti ir skleisti NRI geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius;
 • teikti pagalbą NRI dėl reguliavimo klausimų;
 • teikti nuomones dėl sprendimų, rekomendacijų ir gairių projektų;
 • rengti ataskaitas ir teikti konsultacijas elektroninių ryšių klausimais.

Sudėtis ir organizacija

 • Reguliuotojų valdybą sudaro kiekvienoje ES šalyje įsteigtos NRI atstovai. Pagrindinė Reguliuotojų valdybos pareiga yra priimti visus sprendimus, susijusius su EERRI funkcijų vykdymu, ir vykdyti EERRI užduotis, visų pirma:
  • teikti nuomones dėl NRI priemonių projektų (pavyzdžiui, dėl didelę įtaką rinkoje turinčių įmonių paskyrimo);
  • konsultuoti dėl rekomendacijų projektų, susijusių su atitinkamų produktų ir paslaugų rinkomis;
  • konsultuoti dėl priemonių projektų, susijusių su veiksminga skubios pagalbos iškvietimo telefono numerio „112“ prieiga ir veiksmingu numerių, prasidedančių skaitmenimis „116“, intervalo (karštųjų linijų) įdiegimu;
  • stebėti elektroninių ryšių sektorių bei apie jį pranešti ir skelbti metinę ataskaitą apie pokyčius tame sektoriuje.
 • EERRI padeda Biuras, kurį sudaro Valdymo komitetas ir administracijos vadovas. Valdymo komitetas, kurį sudaro Reguliuotojų valdybos nariai ir Komisijos atstovas, yra atsakingas už Biuro administracijos vadovo veiklos priežiūrą. Pagrindinė Biuro užduotis yra teikti EERRI profesinę ir administracinę paramą.
 • EERRI darbas organizuojamas sudarant ekspertų darbo grupes, kurios vykdo konkrečias užduotis, įtrauktas į EERRI darbo programą, arba ES institucijų prašymu.

Finansavimas

Biuro finansinius išteklius visų pirma sudaro ES subsidija ir ES šalių arba jų NRI savanoriški įnašai.

Administracijos vadovas padeda Valdymo komitetui sudaryti biudžetą.

Naujausi darbai

2015–2017 m. EERRI strategijoje numatyti trys prioritetai:

 • konkurencijos ir investicijų skatinimas;
 • vidaus rinkos skatinimas;
 • didesnių galių suteikimas galutiniams paslaugų gavėjams ir jų apsauga.

EERRI teikia informaciją ir dalijasi nuomonėmis su Europos Komisija dėl elektroninių ryšių rinkoje galiojančių taisyklių vertinimo ir peržiūros, numatytų Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos iniciatyvoje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 7 d.

KONTEKSTAS

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI)

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 1–10)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2016

Top