Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sąžiningos sąlygos telefonų ragelių ir kitos ryšių įrangos rinkoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sąžiningos sąlygos telefonų ragelių ir kitos ryšių įrangos rinkoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

  • Šia direktyva siekiama paskatinti konkurenciją Europos Sąjungos (ES) telekomunikacijų galinių įrenginių* rinkose.
  • Ja taip pat siekiama pagerinti vartotojams prieinamą informaciją apie skirtingus įrenginius, kad jie galėtų pasinaudoti technologinio progreso teikiama nauda ir kaip vartotojai priimtų pagrįstus sprendimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES šalys negali suteikti specialiųjų arba išimtinių teisių importuoti, tiekti į rinką, prijungti, parengti eksploatavimui bei įjungti arba aptarnauti telekomunikacijų galinius įrenginius.
  • ES šalys gali atsisakyti prijungti galinius įrenginius prie viešųjų telekomunikacijų tinklų arba parengti eksploatavimui palydovinio ryšio žemės stoties įrenginius* savo šalyje tik tuomet, jei įrenginiai neatitinka tam tikrų esminių reikalavimų.
  • Nuo 2016 m. birželio 13 d. saugos ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai radijo ryšio galiniams įrenginiams išdėstyti Direktyvoje 2014/53/ES (ir kituose deleguotuosiuose aktuose, kurie priimti vėliau pagal šią direktyvą), kuria suteikiamas vienerių metų pereinamasis laikotarpis.
  • Saugos reikalavimai fiksuotojo (ne radijo) ryšio galiniams įrenginiams, priklausomai nuo charakteristikos, išdėstyti Direktyvoje dėl žemos įtampos (2014/35/ES). Jei įrenginio įtampa yra 50–1000 V kintamosios srovės arba 75–1500 V nuolatinės srovės, reikalavimai dėl elektromagnetinio suderinamumo yra išdėstyti Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo (2014/30/ES).
  • Norint užtikrinti, kad naudotojai galėtų laisvai pasirinkti galinius įrenginius, reikia žinoti ir aiškiai pateikti viešųjų tinklų sąsajų, prie kurių jungiami (tiesiogiai arba netiesiogiai) telekomunikacijų galiniai įrenginiai, charakteristikas. ES šalys privalo užtikrinti, kad tokios charakteristikos būtų paskelbtos ir kad naudotojai turėtų prieigą prie viešųjų tinklų sąsajų.
  • ES šalys paveda stebėti specifikacijų taikymą nuo prekes arba paslaugas telekomunikacijų sektoriuje tiekiančių valstybinių arba privačių įmonių nepriklausomoms organizacijoms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2008 m. liepos 11 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1995 m. rugpjūčio 8 d. – ši data nurodyta Direktyvoje 88/301/EEB, kuri buvo kodifikuota* Direktyva 2008/63/EB.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra pirmasis politikos, kuria siekta liberalizuoti telekomunikacijų rinkas ir kuri padėjo galutinai tai padaryti 1998 m. sausio 1 d., etapas.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Galiniai įrenginiai: įrenginiai, tiesiogiai arba netiesiogiai prijungti prie viešojo telekomunikacijų tinklo sąsajos informacijai perduoti, apdoroti arba priimti. Šiai kategorijai priklauso ir žemės stočių įrenginiai.

Palydovinio ryšio žemės stočių įrenginiai: įrenginiai, kuriuos galima panaudoti radijo ryšio signalams siųsti („tik siuntimas“), arba ir siųsti, ir priimti („siuntimas / priėmimas“), arba tiktai priimti („tik priėmimas“), naudojant palydovus arba kitokias kosmines sistemas.

Kodifikacija: naujas teisės aktas, kuriuo iš esmės keičiamas kitas teisės aktas. Naujajame akte išlaikomos kodifikuojamo akto taisyklės, todėl jam skirtas sprendimų priėmimo procesas vyksta sparčiai, jam taikoma pagreitinta procedūra.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyva 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose (kodifikuota redakcija) (OL L 162, 2008 6 21, p. 20–26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79–106)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357–374)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62–106)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Top