Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugūs vabzdžių repelentai, dezinfekantai ir kitos pramoninės cheminės medžiagos (biocidai) ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugūs vabzdžių repelentai, dezinfekantai ir kitos pramoninės cheminės medžiagos (biocidai) ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo

SANTRAUKA

Biocidiniai produktai (buitinės dezinfekcijos priemonės, insekticidai ir kitos cheminės medžiagos) yra naudojami kenkėjams (parazitams, grybeliams, bakterijoms ir pan.) slopinti arba medžiagoms apsaugoti. Vis dėlto jų savybės gali kelti pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, todėl jie reguliuojami Europos Sąjungos (ES) lygiu.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu suderinamos ES biocidinių produktų pardavimo ir naudojimo taisyklės, tuo pačiu užtikrinant aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Patvirtinimas

Prekybai visais biocidiniais produktais ES reikia leidimo. Taip pat reikia patvirtinti jų sudėtyje esančias veikliąsias medžiagas.

Biocidų veikliųjų medžiagų įvertinimas vykdomas ES lygiu. Kiekvienai veikliajai medžiagai, kurią reikia įvertinti, ES šalis skiria pranešėją. Jis atsako už vertinimo ataskaitos parengimą. Vėliau ataskaitą apsvarsto visos ES šalys, kad būtų pasiektas sprendimas dėl medžiagos patvirtinimo (arba nepatvirtinimo) ES lygiu.

Veikliosios medžiagos, kurioms taikomi netvirtinimo kriterijai, yra netvirtinamos. Tai medžiagos, kurios pasižymi kancerogeniškumu, mutageniškumu arba toksiškumu reprodukcijai, ardo endokrininę sistemą, yra patvarios*, bioakumuliacinės* ir toksiškos* (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB). Visgi jei rizika yra labai maža, galimos išimtys.

Su nanomedžiagų biocidais* siejamai rizikai reikia specialaus įvertinimo.

Veikliosios medžiagos patvirtinimas išduodamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašas yra pateikiamas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) interneto svetainėje.

Autorizacijos liudijimas

Patvirtinus veikliąją medžiagą, įmonės turi kreiptis dėl autorizacijos liudijimo išdavimo, kad galėtų pateikti savo produktus rinkai. Tuo tikslu jos:

pateikia ECHA prašymą ES autorizacijos liudijimui gauti. Jei produktas yra laikomas saugiu, juo galima prekiauti tiesiogiai visoje ES be specialaus nacionalinio autorizacijos liudijimo, arba

pateikia prašymą nacionaliniam autorizacijos liudijimui gauti, jei produktu bus prekiaujama vienoje šalyje. Leidimą gavusios įmonės gali pateikti savo produktą kitų ES šalių rinkai pagal produkto autorizacijos liudijimo abipusio pripažinimo procedūrą.

Mažiausiai kenksmingiems produktams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, neturi susirūpinimą keliančių medžiagų ar nanomedžiagų, taikoma supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka.

Dalijimasis duomenimis

Siekiant sumažinti išlaidas ir bandymų su gyvūnais naudojimą, reglamentu reikalaujama dalytis duomenimis apie ES patvirtintas medžiagas ir autorizuotus produktus. Tam agentūra sukūrė informacinę sistemą (Biocidinių produktų registrą).

Apdoroti gaminiai

Reglamentas yra taikomas gaminiams, kurie buvo apdoroti biocidiniu produktu arba kurių sudėtyje yra biocidinio produkto. Gaminiai gali būti apdorojami tik tomis veikliosiomis medžiagomis, kurios šiam tikslui buvo patvirtintos ES ir yra atitinkamai paženklintos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Patvarios cheminės medžiagos – cheminės medžiagos, kurios išlieka aplinkoje (t. y. nesuyra) ir todėl kenkia žmogaus sveikatai, pavyzdžiui, pesticidas DDT.

*Bioakumuliacinės medžiagos – medžiagos, kaip antai cheminės medžiagos, kurios kaupiasi organizme. Bioakumuliacija vyksta tuomet, kai organizmas greičiau įsisavina tokią medžiagą nei spėja ją pašalinti.

*Toksiškos medžiagos – medžiagos, kurios gali pakenkti aplinkai arba sveikatai jas įkvėpus, prarijus ar joms įsigėrus į odą.

*Nanomedžiagų biocidas – biocidas, pagamintas naudojant nanomedžiagą. Nanomedžiagos yra cheminės medžiagos arba medžiagos, kurios gaminamos ir naudojamos labai mažu mastu. Nanomedžiagos pasižymi unikaliomis ir ryškesnėmis savybėmis nei tos pačios medžiagos be nanoskalės savybių (šaltinis: Europos cheminių medžiagų agentūra).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012

2012 7 17

OL L 167, 2012 6 27, p. 1–123

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 736/2013

2013 8 20

OL L 204, 2013 7 31, p. 25

Reglamentas (ES) Nr. 837/2013

2013 9 23

OL L 234, 2013 9 3, p. 1–2

Reglamentas (ES) Nr. 334/2014

2014 4 25

OL L 103, 2014 4 5, p. 22–32

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai (OL L 93, 2013 4 3, p. 1–84)

2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai (OL L 93, 2013 4 3, p. 85–152)

2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (OL L 109, 2013 4 19, p. 4–13)

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 88/2014, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo I priedo keitimo tvarka (OL L 32, 2014 2 1, p. 3–5)

paskutinis atnaujinimas 26.10.2015

Top