Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maisto produktais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maisto produktais

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Plastikinėms medžiagoms ir gaminiams liečiantis su maisto produktais į juos gali patekti toksiškų medžiagų, kurios gali būti pavojingos žmonių sveikatai.

Šiuo reglamentu pristatomos medžiagų, naudojamų pakuotėse, išsiskyrimo ribinės vertės* ir pateikiamos jų naudojimo sąlygos siekiant užtikrinti maisto saugumą.

Reglamentu nustatomi reikalavimai dėl gamybos ir prekybos plastikinėmis medžiagomis ir gaminiais, kurie skirti liestis su maistu. Šiais reikalavimais papildomos bendros taisyklės, išdėstytos Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 dėl maisto pakavimui naudojamų medžiagų ir gaminių.

Plastikinės medžiagos ir gaminiai bei jų dalys gali būti sudaryti:

tik iš plastiko;

iš kelių plastiko sluoksnių arba

iš plastiko kartu su kitomis medžiagomis.

Šis reglamentas netaikomas jonitinėms dervoms, kaučiukui ir polisiloksanams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Leidžiamos naudoti cheminės medžiagos

Reglamente pateikiamas cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, sąrašas. Jame yra:

monomerai;

priedai (išskyrus dažiklius);

polimerų gamybos pagalbinės medžiagos (išskyrus tirpiklius) ir

makromolekulės, gautos mikrobinės fermentacijos būdu.

Naujos cheminės medžiagos įtraukiamos į sąrašą, jei gaunamas teigiamas Europos maisto saugos tarnybos įvertinimas po paraiškos teikimo ir tvirtinimo procedūros.

Pateikimas rinkai

Plastikinės medžiagos ir gaminiai gali būti pateikiami ES rinkai, tik jeigu jie:

atitinka Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 nustatytus naudojimo, ženklinimo ir atsekamumo reikalavimus;

yra gaminami laikantis geros gamybos praktikos, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 2023/2006;

atitinka nustatytus sudėties ir atitikties deklaravimo reikalavimus (žr. toliau).

Reglamento prieduose nurodomos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų naudojimo sąlygos ir išsiskyrimo ribinės vertės. Visos plastikinės medžiagos ir gaminiai turi atitikti konkrečias bei sumines išsiskyrimo ribines vertes.

Kiekvieno medžiagoje arba gaminyje esančio plastiko sluoksnio sudėtis turi atitikti šio reglamento reikalavimus. Tačiau sluoksnis, tiesiogiai nesiliečiantis su maistu, gali:

neatitikti šiame reglamente nustatytų apribojimų ir specifikacijų (išskyrus taikomus vinilchlorido monomerui, kaip nustatyta I priede);

būti pagamintas naudojant chemines medžiagas, neįrašytas į leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą (tačiau tokios medžiagos negali būti mutageninės*, kancerogeninės* ar toksiškos reprodukcijai arba nanoformos* pavidalo).

Gamintojas turi pateikti rašytinį pareiškimą (IV priedas). Jame turi būti identifikuojamos medžiagos, gaminiai ir tarpinių gamybos stadijų produktai, taip pat pačios cheminės medžiagos. Jis turi būti atnaujinamas, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. vasario 4 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Išsiskyrimo ribinės vertės – didžiausias leidžiamas išsiskirti į maistą cheminės medžiagos, esančios medžiagoje arba gaminiuose, kiekis. Jos išreiškiamos cheminės medžiagos miligramais kilogramui maisto (mg/kg).

*Mutageninė medžiaga – fizinė arba cheminė medžiaga, pakeičianti organizmo genetinę medžiagą ir padidinanti mutacijų dažnį virš natūralaus lygio.

*Kancerogeninė medžiaga – medžiaga, tiesiogiai dalyvaujanti sukeliant vėžį.

*Nanoformos pavidalo medžiaga – gamtinė, šalutinė arba dirbtinė medžiaga, kurioje yra nesusietųjų dalelių, dalelių agregatų arba aglomeratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje yra 50 % arba daugiau dalelių, kurių vienas arba keli išorės matmenys yra 1–100 nm (t. y. viena milijardinė metro dalis).

DOKUMENTAS

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1–89)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 10/2011 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17). Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (OL L 384, 2006 12 29, p. 75–78). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 24.11.2015

Top