Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žmonėms vartoti neskirti šalutiniai gyvūniniai produktai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žmonėms vartoti neskirti šalutiniai gyvūniniai produktai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 dėl žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Juo nustatomos visuomenės ir gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos šalutiniams gyvūniniams produktams* ir jų gaminiams*. Jomis siekiama apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą nuo šių produktų keliamo pavojaus ir šį pavojų sumažinti bei užtikrinti maisto ir pašarų grandinės saugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šis reglamentas taikomas:
  • šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, kurie pagal teisės aktus nėra skirti vartoti žmonėms;
  • gyvūniniams produktams, kurie gali būti skirti vartoti žmonėms, tačiau skirti kitiems tikslams, nei žmonėms vartoti;
  • žaliavoms, naudojamoms gyvūniniams produktams gaminti.
 • Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių gamintojai privalo užtikrinti šio reglamentų nuostatų laikymąsi nuo pradžios iki galutinio gamybos grandinės taško.
 • Jie privalo saugoti siunčiamų, vežamų ar gaunamų produktų įrašus ir reikiamus dokumentus.
 • Gamintojai privalo informuoti nacionalines valdžios institucijas apie produktus ir patalpas, naudojamus gamybos grandinėje. Patalpos turi atitikti tam tikrus higienos standartus ir būti iš anksto patvirtintos tokiai veiklai.
 • ES šalys naudojasi tinkama patikros sistema, padedančia užtikrinti, kad šalutiniai gyvūniniai produktai būtų gamintojų renkami, identifikuojami bei vežami nepagrįstai nedelsiant ir tvarkomi, naudojami arba šalinami vadovaujantis šiuo reglamentu.
 • Šalutiniai gyvūninių produktų gaminiai, kaip antai kosmetikos gaminiai, medicinos prietaisai ir veterinariniai vaistai, atitinkantys kitus ES teisės aktus, gali būti pateikti rinkai, kai pasiekia galutinį gamybos grandinės tašką.
 • Šalutiniai gyvūniniai produktai yra suskirstyti į tris kategorijas, atsižvelgiant į jų keliamo pavojaus visuomenei ar gyvūnams laipsnį. Jie turi būti utilizuojami arba šalinami, priklausomai nuo kategorijos.
 • Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių naudojimui yra taikomi tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, draudžiama šerti ūkinius gyvūnus ar ūkiuose auginamas žuvis produktais, gautais iš tų pačių rūšių gyvūnų ar žuvų.
 • Importuojami šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turi atitikti ES standartus.
 • Šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius draudžiama eksportuoti deginimui ar išvežimui į sąvartynus bei eksportuoti į šalis, kurios nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narės, jei juos ketinama naudoti biologinių dujų ir komposto įmonėse.

2013 m. šis reglamentas buvo iš dalies pakeistas, į jį įtraukiant atokiausią ES regioną Majotą, kuriam jo reikalavimai bus taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2011 m. kovo 4 d.

KONTEKSTAS

ES taisyklės dėl šalutinių gyvūninių produktų Europos Komisijos svetainėje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Šalutiniai gyvūniniai produktai – gyvūnų kūnai ar jų dalys, neskirti vartoti žmonėms.

*Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai – iš apdorotų šalutinių gyvūninių produktų pagaminti gaminiai.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1–33)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 26.01.2016

Top