Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugus maisto perdirbimas: bendrieji ekstrahentų standartai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugus maisto perdirbimas: bendrieji ekstrahentų standartai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo (OL L 141, 2009 6 6, p. 3–11). Nuoroda į konsoliduotą versiją.

SANTRAUKA

Ekstrahavimas tirpikliais – tai būdas išskirti medžiagą iš kitos medžiagos ar medžiagų naudojant tirpiklį*. Šis būdas naudojamas maisto pramonėje, todėl turi būti reglamentuojamas siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, o šiuo metodu gauti produktai galėtų būti laisvai parduodami visoje Europos Sąjungoje (ES).

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva pakeičiami ankstesni teisės aktai. Joje sudaromas vieningas sąrašas ekstrahentų*, kurie gali būti naudojami pagal gerosios gamybos praktiką gaminant maistą, maisto ingredientus ir žaliavas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Leidžiami šie ekstrahentai:

propanas,

butanas,

etilo acetatas,

etanolis,

anglies dioksidas,

acetonas ir

azoto oksidas.

ES šalys negali uždrausti, apriboti ar trukdyti prekiauti maisto produktais arba maisto ingredientais, jeigu minėti tirpikliai buvo naudojami laikantis teisės aktų nuostatų.

ES šalys negali leisti kaip ekstrahentus naudoti kitas medžiagas.

Nacionalinės valdžios institucijos gali laikinai sustabdyti arba apriboti leidžiamų ekstrahentų naudojimą, jeigu jos turi rimtų priežasčių manyti, kad šių medžiagų naudojimas maisto produktuose gali kelti grėsmę žmonių sveikatai.

Apie tai jos turi nedelsdamos pranešti kitoms ES šalims ir Europos Komisijai, kuri išnagrinėja tokį sprendimą pagrindžiančius įrodymus.

Medžiagų, naudojamų kaip ekstrahentai, pakuotėje, taroje arba etiketėse turi būti aiškiai matoma, įskaitoma ir neištrinama tokia informacija:

komercinis pavadinimas;

aiški nuoroda, kad medžiaga yra tinkama maistui ar maisto ingredientams ekstrahuoti;

specialios laikymo sąlygos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 26 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Tirpiklis – bet kokia medžiaga, kuri ištirpina maisto produktą.

*Ekstrahentas – maisto produktams apdoroti naudojama medžiaga, kuri vėliau pašalinama. Maiste netyčia gali likti technologiškai neišvengiamų ekstrahento likučių ar darinių.

paskutinis atnaujinimas 26.10.2015

Top