Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vidaus prekyba naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vidaus prekyba naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš ES nepriklausančių šalių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai gyviems naminiams paukščiams ir perinti skirtiems kiaušiniams, jais prekiaujant tarp Europos Sąjungos šalių arba importuojant iš ES nepriklausančių šalių į ES, siekiant užkirsti kelią naminių paukščių infekcijos atsiradimui ir plitimui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva taikoma:
  • naminiams paukščiams, kurie yra vyresni nei 72 valandų amžiaus (įskaitant vištas ir gaidžius, kalakutus, perlines vištas, antis, žąsis, putpeles, balandžius, fazanus, kurapkas ir stručius) ir laikomi veisimui, mėsos ar kiaušinių gamybai arba medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti;
  • vienadieniams paukščių jaunikliams, kurie yra ne vyresni negu 72 valandų amžiaus ir nei karto nelesinti naminiai paukščiai. Tačiau muskusinės antys gali būti palesintos;
  • perinti skirtiems kiaušiniams.
 • Ši direktyva netaikoma paukščiams, kurie skirti parodoms, pasirodymams arba varžyboms.
 • Gyvais naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais galima prekiauti ES, jei jie yra iš įmonių, kurios:
  • laikosi šioje direktyvoje nustatytų griežtų higienos reikalavimų;
  • taiko patvirtintą ligos stebėsenos programą, įskaitant veterinarinius patikrinimus ir pranešimus apie įtariamą ligą;
  • saugo paukščių pulko duomenis ne trumpiau kaip dvejus metus.
 • Auginimo metodai turi remtis principu, kad visa paukštidė būtų užpildyta arba visiškai tuščia. Valymo ir dezinfekcijos darbai atliekami po paukščių skaičiaus mažinimo ir papildymo naujais paukščiais.
 • Kiaušiniai turi būti surenkami ne rečiau kaip kartą per dieną ir kuo greičiau po jų padėjimo. Jie turi būti švarūs bei dezinfekuoti ir dedami į naują arba švarią ir dezinfekuotą pakuotę. Perykla turi būti atskirta nuo paukščių auginimo patalpų.
 • Perinti skirti kiaušiniai turi būti iš pulko, kuris ne trumpiau kaip šešias savaites buvo laikomas patvirtintose įmonėse, ir dezinfekuoti.
 • Vienadieniai paukščių jaunikliai turi būti išperinti iš perinti skirtų kiaušinių, atitinkančių pirmiau nurodytas sąlygas, ir nekelti jokio įtarimo dėl ligos.
 • Veisliniai naminiai paukščiai nuo išperinimo pradžios arba ne trumpiau kaip šešias savaites turi būti laikomi patvirtintose įmonėse, atitikti išdėstytus vakcinavimo reikalavimus ir likus 48 valandoms iki išsiuntimo (t. y. prieš atrenkant išsiuntimui) turi būti patikrinti veterinarijos gydytojo.
 • Skerstini naminiai paukščiai ir naminiai paukščiai, skirti papildyti medžiojamųjų paukščių atsargas, turi būti iš ūkių, kuriuose jie buvo laikomi nuo išsiperėjimo pradžios arba ilgiau negu 21 dieną, ir jiems netaikomi jokie sveikatos apribojimai. Paukščių pulkas turi būti patikrintas veterinarijos gydytojo per penkių dienų (medžiojami paukščiai – 48 valandų) laikotarpį iki išsiuntimo.
 • Ne tokie griežti reikalavimai taikomi naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių siuntoms, kuriose yra mažiau negu 20 vienetų.
 • Naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių transportavimas turi atitikti tam tikras sąlygas, kurios taikomos naudojamoms dėžėms ir transporto priemonėms. Siuntos turi būti lydimos veterinarijos sertifikato, kurį pasirašė oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas.
 • Naminiai paukščiai ir perinti skirti kiaušiniai gali būti importuojami į ES iš patvirtintų šalių, kuriose sveikatos reikalavimai yra bent jau lygiaverčiai taikomiems ES, kaip antai privalomi pranešimai apie paukščių gripą ir Niukaslio ligą.
 • ES šalių veterinarijos ekspertai ir Europos Komisija atlieka patikrinimus vietoje, kad nustatytų, ar tinkamai taikomos šios direktyvos nuostatos.
 • Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas padeda Komisijai taikyti šia direktyva nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus dėl naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos bei importo.
 • Ši direktyva bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/429 nuo 2021 m. balandžio 20 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d. Ja kodifikuota Tarybos direktyva 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių ES vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš ES nepriklausančių šalių.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (OL L 343, 2009 12 22, p. 74–113)

Paskesni Tarybos direktyvos 2009/158/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1–94)

Žr. konsoliduotą versiją

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

paskutinis atnaujinimas 18.12.2016

Top