Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ribotas genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ribotas genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ji nustato bendras genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (GMM)* riboto naudojimo* taisykles siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Klasifikacija ir pranešimai

 • GMM naudotojai privalo įvertinti ribotą naudojimą pagal tai, kokią riziką jis gali kelti žmogaus sveikatai ir aplinkai. Atlikus įvertinimą ribotas naudojimas suskirstomas į keturias klases:
  • 1 klasė: nekenksminga ar neženklią riziką kelianti veikla;
  • 2 klasė: nedidelę riziką kelianti veikla;
  • 3 klasė: vidutinio rizikingumo veikla;
  • 4 klasė: labai rizikinga veikla.
 • Pirmą kartą pradėdamas ribotą GMM naudojimą naudotojas privalo pateikti savo ES šalies kompetentingoms institucijoms pranešimą, kuriame būtų nurodyta šios direktyvos V priede išvardyta informacija. Tai daroma tam, kad jos galėtų įsitikinti, jog numatomas įrenginys tinka tokiai veiklai vykdyti ir nekelia pavojaus žmogaus sveikatai bei aplinkai.
 • Pateikus pranešimą kompetentingoms institucijoms, 1 klasės ribotą naudojimą leidžiama atlikti be papildomų pranešimų.
 • Jei pranešimas apie patalpas, kuriose bus vykdomas 2 ar aukštesnės klasės ribotas naudojimas, buvo pateiktas anksčiau, 2 klasės ribotą naudojimą galima tęsti iš karto. Jei anksčiau pranešimas apie patalpas nebuvo pateiktas, 2 klasės ribotas naudojimas, neprieštaraujant kompetentingoms institucijoms, gali būti vykdomas praėjus 45 dienoms po pranešimo pateikimo arba anksčiau, gavus kompetentingos institucijos sutikimą.
 • 3 ar 4 klasės ribotas naudojimas negali būti vykdomas negavus išankstinio kompetentingos institucijos leidimo, kuri apie savo sprendimą informuoja raštu.

Nelaimingi atsitikimai *

 • ES šalys užtikrina, kad prieš pradedant ribotą naudojimą:
  • būtų sudarytas avarinis planas tiems riboto naudojimo atvejams, kai nesuveikus ribojimo priemonėms gali iškilti rimtas pavojus, ir
  • asmenys, kurie gali nukentėti nuo nelaimingo atsitikimo, būtų informuoti apie visus su jų saugumu susijusius aspektus.
 • Nelaimingo atsitiko atveju atitinkama ES šalis privalo užtikrinti, kad GMM naudotojas praneštų apie tai kompetentingoms institucijoms ir pateiktų joms informaciją, būtiną atsitikimui įvertinti ir imtis reikiamų veiksmų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 10 d.

KONTEKSTAS

Šia direktyva panaikinama ir konsoliduojama Direktyva 90/219/EEB bei paskesni jos daliniai pakeitimai.

Joje išvardyti būtiniausi riboto GMM naudojimo standartai. ES šalims leidžiama taikyti griežtesnes priemones.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

GMM: Mikroorganizmai, kaip antai bakterijos, virusai ar grybeliai, kuriuose genetinė medžiaga yra pakeista tokiu būdu, kuris natūraliai nepasitaiko nei poruojantis, nei natūralios rekombinacijos būdu.

Ribotas naudojimas: Bet kokia veikla, kai mikroorganizmai genetiškai modifikuojami arba kai tokie GMM auginami, saugomi, transportuojami, naikinami, šalinami ar kitaip naudojami, ir kai naudojamos specialios ribojimo ir (arba) apsaugos priemonės, siekiant riboti mikroorganizmų sąlytį su gyventojais ir aplinka.

Nelaimingi atsitikimai: Šios direktyvos tikslais tai yra bet koks įvykis, susijęs su gausiu ir neplanuotu GMM išleidimu jų riboto naudojimo metu, kuris gali kelti tiesioginį ar uždelstą pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (nauja redakcija) (OL L 125, 2009 5 21, p. 75–97)

paskutinis atnaujinimas 07.07.2016

Top