Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skerdžiamų gyvūnų apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skerdžiamų gyvūnų apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu nustatytos gerovės taisyklės, skirtos gyvūnų, kurie laikomi maisto bei tokių produktų kaip kailis ir oda gamybos tikslais, žudymui ir skerdimui. Jis taip pat apima gyvūnų žudymą ūkiuose dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, ligos kontrolės tikslais.
 • Šis reglamentas netaikomas laukinių gyvūnų žudymui, arba atliekant mokslinius eksperimentus, medžiojant, per kultūros ar sporto renginius, eutanazijai, kai ją atlieka veterinarijos gydytojas, naminiams paukščiams, triušiams ar kiškiams, kurie skerdžiami asmeniniam vartojimui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Žudant gyvūnus jiems turi būti nesukeliama skausmo, nerimo ar kančių, kurių galima išvengti. Skerdyklas valdančios įmonės privalo užtikrinti, kad gyvūnai:

 • turėtų patogias sąlygas ir apsaugą, būtų laikomi švarioje aplinkoje, apsaugoti nuo sužeidimų bei ruošiami ir laikomi, atsižvelgiant į jų įprastinį elgesį;
 • nerodytų skausmo ir baimės, kurių galima išvengti, požymių arba nesielgtų neįprastai;
 • nepatirtų kančių dėl to, kad yra pernelyg ilgai nešeriami ar negirdomi;
 • neturėtų sąveikos, kurios galima išvengti, su kitais gyvūnais, galinčiais pakenkti jų gerovei.

Žudymui naudojamos priemonės turi atitikti šias sąlygas visais metų laikais.

Suvaržymo ir svaiginimo metodai

Šiame reglamente pateikiamos išsamios taisyklės apie gyvūnų suvaržymą ir svaiginimą, įskaitant naudotojų mokymą ir tinkamą įrangos priežiūrą. Jis apima skirtingų metodų taikymą skirtingiems gyvūnams. Visų pirma, apsvaigę gyvūnai turi išlikti be sąmonės iki pat mirties, išskyrus atvejus, kai jiems taikomi tam tikri metodai, būtini religinėms apeigoms atlikti, jeigu skerdimas atliekamas skerdykloje.

Kompetencijos sertifikatas

Žudymą ir susijusius veiksmus vykdo tik kompetenciją tai daryti turintys asmenys, nesukeliant gyvūnams skausmo, nerimo ar kančių, kurių galima išvengti. Kai kurie veiksmai gali būti vykdomi tik turint kompetencijos sertifikatus, pavyzdžiui:

 • gyvūnų paruošimas ir priežiūra prieš suvaržymą;
 • gyvūnų suvaržymas svaiginimo ar žudymo tikslais;
 • gyvūnų svaiginimas ir veiksmingo apsvaiginimo vertinimas;
 • gyvų gyvūnų pančiojimas ar kėlimas, ar gyvų gyvūnų kraujo nuleidimas;
 • skerdimas laikantis religinės praktikos.

Importuojant mėsą iš ES nepriklausančių šalių pateikiamas tinkamumo maistui sertifikatas turi būti papildomas patvirtinimu, jog buvo įgyvendinti lygiaverčiai reikalavimai.

Skerdyklos

Skerdyklų statymui, įrengimui ir veiklai yra nustatytos išsamios taisyklės. Procedūras turi nuolat stebėti skerdyklos naudotojai, kurie skiria gyvūnų gerovės pareigūną, padedantį jiems užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų taisyklių. Draudžiama taikyti šiuos suvaržymo metodus:

 • sąmonę turinčius gyvūnus kelti arba kabinti;
 • mechaninėmis priemonėmis veržti ar rišti gyvūnų kanopas ar kojas.

Kai kuriais atvejais skerdžiant gyvūną jis gali būti laikomas apverstas – naminių paukščių atveju arba laikantis religinių apeigų.

Naikinimas* ir priverstinis žudymas

Prieš pradedant naikinimą turi būti parengtas veiksmų planas, kuriuo užtikrinama, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų taisyklių. Be to, ataskaita apie naikinimą turi būti pateikiama kiekvienais metais. Šioje ataskaitoje visų pirma nurodoma:

 • naikinimo priežastys;
 • nužudytų gyvūnų skaičius ir rūšys;
 • taikyti svaiginimo ir žudymo metodai;
 • patirti sunkumai ir priemonės, kurių imtasi atitinkamų gyvūnų kančioms mažinti.

Jei gyvūnai patiria didelį skausmą ar kančių, tuos gyvūnus laikantis asmuo turi imtis visų būtinų priemonių gyvūnams kuo greičiau nužudyti.

Nuostatų nesilaikymas ir sankcijos

ES šalys turi užtikrinti, kad taisyklės būtų įgyvendintos ir kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus:

 • pakeisti procedūras arba sulėtinti ar sustabdyti gamybą;
 • dažniau atlikti patikrinimus;
 • laikinai sustabdyti kompetencijos sertifikatų galiojimą arba juos panaikinti.

Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Sprendimas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnyje pripažįstama, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės*.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Skerdimas ir svaiginimas“

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Naikinimas: gyvūnų žudymas visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkos apsaugos tikslais, vykdomas prižiūrint kompetentingai institucijai.

* Jaučianti būtybė: būtybė, galinti jausti fizinį ir psichologinį skausmą bei kančias.

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (OL L 303, 2009 11 18, p. 1–30)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl galvijų suvaržymo apverčiant ar statant į kitokią nenatūralią padėtį sistemų (COM(2016) 48 final, 2016 2 8)

paskutinis atnaujinimas 23.05.2016

Top