Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kiaulių identifikavimas ir registravimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kiaulių identifikavimas ir registravimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva reikalaujama, kad Europos Sąjungos (ES) šalys nustatytų vienodą identifikavimo ir registravimo sistemą ir taip užtikrintų kiaulių atsekamumą*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi nustatyti sistemą, skirtą identifikuoti kiaulių grupes, kad būtų galima atsekti jų kilmę ir judėjimą tarp ūkių.
 • Direktyva netaikoma laukinėms kiaulėms. Nuo direktyvos gali būti leidžiama nukrypti ūkiams, kurie savo reikmėms laiko vieną kiaulę, su sąlyga, kad gyvūnas atitinka Direktyvoje 90/425/EEB nustatytus veterinarijos, fizinius ir administracinius reikalavimus.
 • Identifikavimo ir registravimo sistemą sudaro:
  • ausies įsagas arba įdagas, leidžiantis identifikuoti kiaulių grupę, nustatant ūkį, kuriame jos gimė, ir paskesnius ūkius. Jais gyvūnai žymimi kuo greičiau ir prieš gyvūnų išvežimą iš ūkio, kuriame jie gimė;
  • kiaulių ir jų judėjimo registravimo žurnalas, kurį kiekvienas ūkis tvarko ne mažiau kaip trejus metus;
  • nacionalinė centralizuota kompiuterinė duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie kiaulių ūkius, kiaulių grupių identifikavimą ir jų judėjimą.
 • Bet kokia informacija apie kiaulių, kurių nelydi veterinarijos arba zootechnikos teisės aktais numatytas sertifikatas arba dokumentas, judėjimą turi būti pateikta valdžios institucijai, jai paprašius, per minimalų laikotarpį, kurį turi nustatyti ši institucija.
 • Gyvūnai, kuriuos ES nepriklausanti šalis siunčia skerdimui į ES, nebūtinai turi būti identifikuoti pagal šią direktyvą, jei įvežamiems gyviems gyvūnams atliekami ES veterinariniai patikrinimai ir jie faktiškai paskerdžiami per 30 dienų laikotarpį.
 • ES šalys turi taikyti baudžiamąsias priemones už šios direktyvos pažeidimus.
 • Direktyva bus panaikinta Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 20 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši kodifikuota versija (Direktyva 2008/71/EB) yra naujas dokumentas, kuris apima pradinį dokumentą (Direktyvą 92/102/EEB) ir jos paskesnius dalinius pakeitimus. Ji taikoma nuo 2008 m. rugpjūčio 28 d. ES šalys turėjo perkelti Direktyvą 92/102/EEB į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1993 m. gruodžio 31 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Atsekamumas: galimybė atsekti maisto produktą, pašarą, maistui skirtą gyvūną ar medžiagą, iš kurios gaminamas maisto produktas, visuose gamybos, apdorojimo ir platinimo etapuose.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (kodifikuota redakcija) (OL L 213, 2008 8 8, p. 31–36)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (OL L 224, 1990 8 18, p. 29–41)

Paskesni Direktyvos 90/425/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 05.10.2016

Top