Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Šiuo susitarimu dėl Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos (ES) mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo siekiama skatinti, plėtoti ir palengvinti mokslinį bei technologinį bendradarbiavimą tarp abiejų susitarimo šalių. Be to, juo sudaromos galimybės JAV ir Europos mokslininkams dalyvauti vieni kitų mokslinių tyrimų ir plėtros veikloje.

DOKUMENTAI

98/591/EB: 1998 m. spalio 13 d. Tarybos Sprendimas dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės.

2009/306/EB: 2009 m. kovo 30 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimo ir dalinio pakeitimo.

2014/240/ES: 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimo.

SANTRAUKA

Sprendimu 2014/240/ES dar penkeriems metams siekiama pratęsti Europos bendrijos (EB) ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuris pirmą kartą pasirašytas 1997 m. gruodžio 5 d., Vašingtone.

Šio susitarimo tikslas - stiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą bendrose prioritetinėse srityse, kuriose jos vykdo mokslinius ir technologinius tyrimus bei plėtrą. Bendradarbiavimo sritys yra šios:

 • aplinka (įskaitant klimato tyrimus);
 • biomedicina ir sveikata (įskaitant AIDS, infekcines ligas ir narkotikų vartojimą);
 • žemės ūkis;
 • žuvininkystės mokslas;
 • inžineriniai tyrimai;
 • nebranduolinė energetika;
 • gamtos ištekliai;
 • medžiagų mokslai (įskaitant nanotechnologiją) ir metrologija;
 • informacinės ir ryšių technologijos (IRT);
 • telematika;
 • biotechnologija;
 • jūrų mokslas ir technologija;
 • socialinių mokslų tyrimai;
 • transportavimas;
 • saugumo tyrimai;
 • kosminiai tyrimai;
 • mokslo ir technologijos politika, valdymas, mokslininkų rengimas ir mobilumas.

Pagal šį susitarimą vykdomi veiksmai susiję su mokslinių tyrimų programų įgyvendinimu bei technologijų plėtra ir demonstravimu, skatinant JAV ir ES šalių įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su jais. Šiais veiksmais taip pat siekiama skatinti mokslininkų mokymą ir judumą bei mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir optimizavimą, laikantis intelektinės nuosavybės apsaugos nuostatų.

Abi susitarimo šalys palengvino mokslininkų ir šiame susitarime apibūdintai veiklai naudojamos įrangos patekimą į savo teritorijas. Koordinavimo veiklą atlieka Jungtinė konsultacinė grupė (JKG), kuri paprastai posėdžiauja kartą per metus. Ši grupė sudaryta iš vienodo riboto abiejų šalių atstovų skaičiaus. Ji vertina ir stebi, kaip įgyvendinamas susitarimas. Grupės kompetencijai taip pat priklauso nustatyti sektorius, kuriuose bendradarbiavimas galėtų būti sustiprintas, ir mokslinių tyrimų prioritetus.

Kontekstas

Šis ES ir JAV susitarimas nustato oficialų mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pagrindą. Pirmą kartą jis pasirašytas 1997 m gruodžio 5 d. pradiniam penkerių metų laikotarpiui. Susitarimas su pakeitimais gali būti pratęstas tolesniems penkerių metų laikotarpiams. Išsamesnė informacija pateikiama Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sprendimas 98/591/EB

1998 10 13

-

OL L 284, 1998 10 22, p. 35-36.

Sprendimas 2009/306/EB

2009 3 30

-

OL L 90, 2009 4 2, p. 20-21

Sprendimas 2014/240/ES

2014 4 14

-

OL L 128, 2014 4 30, p. 43-44

23.09.2014

Top