Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) teisinis pagrindas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) teisinis pagrindas

Šiuo reglamentu nustatoma nauja teisinė struktūra, skirta bendroms Europai svarbioms mokslinių tyrimų infrastruktūroms. Juo ES šalims ir ES mokslinių tyrimų bendrosios programos („Horizontas 2020“) asocijuotosioms šalims sudaroma galimybė kurti ir naudoti šias infrastruktūras. Tokiu būdu ši struktūra užpildo anksčiau egzistavusią teisinę spragą ir suteikia galimybę bendrai vykdyti sudėtingus, dažnai labai brangius projektus.

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu nustatomas bendras teisinis pagrindas, kad ES šalys galėtų lengviau steigti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumus (ERIC) ir jais naudotis. Prie ES šalių taip pat gali prisijungti ES mokslinių tyrimų bendrųjų programų asocijuotosios šalys, kitos šalys ir specializuotos tarpvyriausybinės agentūros. ES šalys ir asocijuotosios šalys yra atsakingos už infrastruktūros projektų kūrimą ir pagrindinių aspektų, kaip antai įstatų, buveinės ir pan., apibrėžimą.

Priešingai nei jungtinių technologijų iniciatyvų bendrosios įmonės (JTI BĮ), kuriose ES sistemingai dalyvauja kaip vienas iš narių, ERIC yra juridinis asmuo, kurio nariu ES nebūtinai gali būti.

Šis teisinis pagrindas taikomas visai Europai svarbioms infrastruktūroms.

Pagal šį reglamentą įsteigtos ERIC mokslinių tyrimų infrastruktūros privalo laikytis šių sąlygų:

vykdyti Europos mokslinių tyrimų veiklą;

suteikti pridėtinės vertės mokslo ir technologijų srityse Europos bei tarptautiniu lygiu;

būti prieinamos ES šalių ir ES mokslinių tyrimų ir plėtros programos („Horizontas 2020“) asocijuotųjų šalių mokslininkams;

skatinti mokslininkų judumą ir keitimąsi žiniomis Europos mokslinių tyrimų erdvėje (ERA);

padėti skleisti ir optimizuoti mokslinių tyrimų srityje pasiektus rezultatus.

ERIC veikla iš esmės nesiekiama pelno, tačiau ERIC gali vykdyti tam tikrą nustatytą ekonominę veiklą, jei ji glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir netrukdo pagrindiniam mokslinių tyrimų infrastruktūros tikslui.

Paraiškos įsteigti ERIC turi būti pateiktos Komisijai įvertinti.

Paraiškoje turi būti:

prašymas Komisijai dėl ERIC įsteigimo;

siūlomi įstatai (narių sąrašas, buveinė, ERIC pavadinimas, narių teisės ir pareigos, ERIC organai, jų kompetencija, sudarymo būdai ir sprendimų priėmimo tvarka, ERIC veiklos trukmė, pagrindiniai principai, nustatyta darbo kalba, nuorodos į įstatų įgyvendinimo taisykles);

techninis ir mokslinis aprašymas (žr. pirmiau išvardytas sąlygas);

priimančiosios ES šalies pareiškimas, kuriuo ji pripažįsta ERIC kaip tarptautinę įstaigą, kaip apibrėžta direktyvose dėl PVM ir akcizų.

Atsižvelgdama į vertinimo rezultatus ir ES šalių nuomonę, Komisija turi priimti savo sprendimą ir apie jį pranešti pareiškėjui. Jei ERIC įsteigimas yra patvirtinamas, šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Vertinimo laikotarpio metu pareiškėjų gali būti paprašyta papildyti arba pataisyti paraišką.

ERIC turi juridinio asmens statusą, o jo buveinė turi būti vienoje iš jo narių (ES šalyje arba ES mokslinių tyrimų bendrosios programos asocijuotoje šalyje). Jo pavadinime turi būti santrumpa „ERIC“.

ERIC narės turi būti viena ES šalis ir dvi kitos šalys, kurios yra ES šalys arba asocijuotosios šalys. Bet kuriuo metu narėmis gali tapti kitos ES šalys ar asocijuotosios šalys, kitos šalys ir specializuotos tarpvyriausybinės organizacijos.

Pagal pridėtinės vertės mokesčio, akcizų ir viešųjų pirkimų direktyvas ERIC yra vertinamas kaip tarptautinė įstaiga ar organizacija. Taigi jam netaikomi PVM ir akcizo mokesčiai, o jo viešųjų pirkimų procedūros nepatenka į direktyvos dėl viešųjų pirkimų taikymo sritį.

Narių atsakomybė už ERIC skolas iš principo nustatoma atsižvelgiant į jų atitinkamus įnašus.

Taikomi teisės aktai pirmiausia yra ES teisės aktai, paskui buveinės šalies teisės aktai arba valstybės, kurioje vykdoma veikla, teisės aktai, kai reikia spręsti tam tikrus saugos ir techninius klausimus.

Praėjus penkeriems metams nuo teisinio pagrindo priėmimo, Komisija atliko jo įvertinimą ir pateikė ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Kontekstas

Šis reglamentas yra viena iš strateginių iniciatyvų, kurių imtasi po Žaliosios knygos dėl ERA pateikimo 2007 m. balandžio 4 d. Šia iniciatyva prisidedama prie 7-osios bendrosios programos (2007–2013 m.) dalies „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ ir mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ( 2014–2020 m.) įgyvendinimo.

Daugiau informacijos pateikia: Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas: Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 723/2009

2009 8 28

OL L 206, 2009 8 8, p. 1–8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1261/2013

2013 12 26

OL L 326, 2013 12 6, p. 1–2

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/923/ES dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Jungtinio labai ilgos bazės interferometrijos instituto (JIV-ERIC) įsteigimo (Oficialusis leidinys L 363, 2014 12 18, p. 156–169).

2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/526/ES, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinti Meno ir humanitarinių mokslų srities skaitmeninių mokslinių tyrimų infrastruktūra (DARIAH ERIC) (Oficialusis leidinys L 363, 2014 8 12, p. 64–80).

2014 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/261/ES dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios Euro-Argo mokslinių tyrimų infrastruktūros (Euro-Argo ERIC) įsteigimo (Oficialusis leidinys L 136, 2014 5 9, p. 35–50).

2013 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/713/ES dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Europos klinikinių tyrimų infrastruktūros tinklo (ECRIN-ERIC) įsteigimo (Oficialusis leidinys L 324, 2013 12 5, p. 8–20).

2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/700/ES dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo „Europos socialiniai tyrimai“ (ESS ERIC) įsteigimo ( Oficialusis leidinys L 320, 2013 11 30, p. 44–62).

2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/701/ES dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (BBMRI-ERIC) įsteigimo (Oficialusis leidinys L 320, 2013 11 30, p. 63–80).

2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/640/ES dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios Europos pažangių taikomųjų medicinos mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimo (EATRIS ERIC) (Oficialusis leidinys L 298, 2013 11 8, p. 38–47).

2012 m. vasario 29 d. Komisijos sprendimas 2012/136/ES, kuriuo sukuriama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinti Bendra kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra (CLARIN ERIC) (Oficialusis leidinys L 64, 2012 3 3, p 13–28).

2011 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2011/166/ES, kuriuo įsteigiamas SHARE-ERIC (Oficialusis leidinys L 71, 2011 3 18, p. 20–31), iš dalies pakeistas 2014 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/302/ES (Oficialusis leidinys L 159, 2014 5 28, p. 52–53).

paskutinis atnaujinimas 10.09.2015

Top