Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES santykiai su Kinija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES santykiai su Kinija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 2616/85 dėl ES ir Kinijos prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

Susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo tarp ES ir Kinijos

2020 m. ES ir Kinijos strateginė bendradarbiavimo darbotvarkė

Bendras komunikatas (JOIN(2016) 30 final) „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“

Tarybos išvados dėl ES strategijos dėl Kinijos

KOKS ŠIŲ DOKUMENTŲ TIKSLAS?

Šiais dokumentais nustatoma ES ir Kinijos strateginė partnerystė, kuri dabar apima ne tik prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą, bet ir bendradarbiavimą užsienio reikalų ir saugumo klausimais, taip pat sprendžiant tarptautinius iššūkius, kaip antai klimato kaitą ir pasaulio ekonomikos valdymą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2020 m. ES ir Kinijos strateginė darbotvarkė yra pagrindinis abiejų šalių santykius reglamentuojantis dokumentas. Ji suskirstyta į keturias pagrindines kategorijas:

 • taika ir saugumas. ES ir Kinija remia glaudesnį bendradarbiavimą ir tvirtesnį dialogą tarptautinio ir regioninio saugumo klausimais, kurie turi pasaulinio masto poveikį;
 • klestėjimas. ES ir Kinija daugiausia dėmesio skiria pagrindinėms iniciatyvoms, kaip antai:
 • darnus vystymasis. ES ir Kinija susitelkia į savo bendrą atsakomybę už pasaulio vystymosi skatinimą ir bendradarbiauja šiose srityse:
 • žmonių tarpusavio mainai. ES ir Kinijoje gyvena daugiau kaip ketvirtadalis viso pasaulio gyventojų. Ryšių tarp žmonių stiprinimas abiejose pusėse yra svarbus veiksnys didinant bendrą supratimą. Todėl daug dėmesio skiriama kultūrai, švietimui ir dialogui su jaunimu. ES ir Kinija palaiko daugiau kaip 60 nuolatinių dialogų dėl svarbių užsienio politikos sričių, taip pat techninių klausimų, kaip antai pramonės politikos, švietimo, muitinės, branduolinės energetikos ir vartotojų apsaugos.

Naujas metodas

 • Ateinančius penkerius metus ES ryšių su Kinija strategija ir politika bus grindžiama:
 • Šiuose dokumentuose daugiausia dėmesio skiriama šiems veiksmams:
  • užtikrinti stiprų, aiškų ir vieningą ES balsą Kinijos atžvilgiu, propaguojant demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir Jungtinių Tautų Chartijos bei tarptautinės teisės principų laikymąsi;
  • skatinti prekybą ir investicijas sudarant visuotinį susitarimą dėl investicijų. Tai turėtų sukurti vienodas sąlygas, o rinkoje atsivertų naujų galimybių ir ES, ir Kinijai. Ilgalaikėje perspektyvoje esant geroms sąlygoms galbūt būtų galima siekti didesnio užmojo tikslų, pvz., sudaryti laisvosios prekybos susitarimą. ES taip pat tikisi sudaryti susitarimą dėl geografinių nuorodų, paremtą aukščiausiais tarptautiniais apsaugos standartais;
  • stiprinti ES ir Kinijos principingą, praktišką ir pragmatišką bendradarbiavimą užsienio ir saugumo politikos srityse. Abi pusės glaudžiau dirbs viena su kita ir su daugiašalėmis organizacijomis, kaip antai JT, kad spręstų pasaulinius klausimus, susijusius su migracija, pagalba vystymuisi ir kova su klimato kaita.

KONTEKSTAS

 • ES (tuometinė EEB) ir Kinija diplomatinius santykius užmezgė 1975 m. Nuo tada partnerystė vystėsi ir dabar apima eilę pasaulinių iššūkių: nuo kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu ir saugumo padėties Azijoje iki visuotinio klimato atšilimo ir kovos su nelegalia migracija bei prekyba žmonėmis.
 • Būdamos strateginės partnerės ES ir Kinija stiprina savo bendradarbiavimą pagrindiniais tarptautiniais ir regioniniais klausimais. Abi pusės dalijasi atsakomybe už taikos, gerovės ir darnios plėtros skatinimą visų naudai.
 • ES yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė, o Kinija – antra pagal dydį ES prekybos partnerė. Jų santykiai prekybos ir investicijų srityje vaidina svarbų vaidmenį skatinant gerovę, darbo vietų kūrimą, vystymąsi ir inovacijas abiejose pusėse.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1985 m. rugsėjo 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2616/85 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (OL L 250, 1985 9 19, p. 1)

Susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos (OL L 250, 1985 9 19, p. 2–7)

2020 m. ES ir Kinijos strateginė bendradarbiavimo darbotvarkė

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“ (JOIN(2016) 30 final, 2016 6 22)

ES strategija dėl Kinijos. Tarybos išvados (Briuselis, 2016 7 18)

paskutinis atnaujinimas 20.03.2017

Top