Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerystė su Jungtinėmis Tautomis: parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerystė su Jungtinėmis Tautomis: parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (COM(2001) 231 final) „Veiksmingos partnerystės su Jungtinėmis Tautomis kūrimas vystymosi ir humanitarinių reikalų srityse“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES ir JT partnerystė yra paremta bendru tikslu – per visame pasaulyje vykstančias krizes pasiekti pažeidžiamiausius gyventojus ir sumažinti jų kančią.
 • JT vykdomi humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo projektai tiesiogiai derinami su atitinkamomis Europos Sąjungos tarnybomis (Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generaliniu direktoratu ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generaliniu direktoratu), o EuropeAid atsako už bendrą JT ir Europos Komisijos santykių koordinavimą.
 • Finansiniame ir administraciniame pagrindų susitarime (FAFA), kuris paskutinį kartą peržiūrėtas 2014 m., išdėstytos teisės normos, taikomos visiems ES ir JT agentūrų susitarimams. ES ir JT gali pritaikyti savo požiūrį į bendradarbiavimą:
  • sudarydamos kiekvienos šalies Europos išorės politikos daugiametes programavimo priemones;
  • parengdamos naują ES finansinį reglamentą, kuriuo leidžiama lanksčiau dalyvauti JT veikloje;
  • reformuodamos ES ir JT FAFA dėl JT programų ir projektų finansinio valdymo, kontrolės bei audito;
  • padidindamos ES politikos prioritetų įtraukimą ir gynybą JT, pasitelkdamos daugiašalį valdymą.
 • Komunikatu nustatomi du pagrindiniai principai, skirti stiprinti ES ir JT bendradarbiavimą:
  • darbo paskirstymas tarp ES, JT agentūrų ir jų partnerių, atsižvelgiant į jų kompetencijos sritis;
  • dėmesys vystymosi veiklai, skirtai mažinti skurdą.
 • Komunikate taip pat siūloma ES remti JT partnerių organizacijas, kurios laikosi ES politikos prioritetų, tuo pat metu derinant daugiametį finansavimą iš skirtingų donorų ir kovojant su sukčiavimu.

KONTEKSTAS

ES įnašas (jei atsižvelgiama ir į ES šalių įnašus) sudaro didžiąją JT biudžeto dalį. Kartu ES ir JT vykdo bendrus veiksmus pasauliniu mastu. Jų bendradarbiavimas apima pagrindines ES išorės politikos sritis ir visas JT chartijos sritis (taika, saugumas, žmogaus teisės, ekonominiai ir socialiniai reikalai, vystymasis, humanitarinė pagalba ir prekybos politika).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Veiksminga partnerystė su Jungtinėmis Tautomis vystymosi ir humanitarinių reikalų srityse“ (KOM(2001) 231 galutinis, 2001 5 2)

paskutinis atnaujinimas 06.12.2016

Top