Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pagalbos maisto srityje konvencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pagalbos maisto srityje konvencija

Europos Sąjunga (ES) padeda tenkinti su maistu ir maistingumu susijusius poreikius labiausiai pažeidžiamose ne ES šalyse. Ši Konvencija užtikrina pagalbos teikėjų veiksmų teikiant šią pagalbą veiksmingesnį koordinavimą pasauliniu mastu.

DOKUMENTAS

Tarybos sprendimas 2012/738/ES dėl Pagalbos maisto srityje konvencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu.

SANTRAUKA

Kokia problema?

Pagalbos maisto srityje konvencija, kuri yra naujausias daugiašalis pagalbos teikėjų susitarimas, siekiama teikti tinkamą ir veiksmingą pagalbą maisto ir mitybos srityje reikalavimus, paremtus nustatytais poreikiais, atitinkančių valstybių pažeidžiamiems gyventojams.

Konvencijos tikslas:

  • apsaugoti gyventojų gyvybę;
  • sumažinti badą;
  • pagerinti aprūpinimą maistu*;
  • pagerinti reikalavimus atitinkančių šalių pažeidžiamiausių gyventojų mitybą.

Vadovaujantis ES humanitarinės pagalbos maistu politika, Konvencija siekiama suteikti pažeidžiamiems gyventojams geresnes sąlygas gauti ir vartoti tinkamą, saugų ir maistingą maistą, atsižvelgiant į tinkamą poreikių analizę.

Kas pasikeitė?

Pagal Konvenciją šalys dalijasi informacija, bendradarbiauja ir kartu veikia. Konvencija taip pat yra diskusijų forumas, leidžiantis keistis informacija su kitomis suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, apie tam tikros programos metu išmoktas pamokas, padedant užtikrinti, kad jų ištekliai yra panaudojami kuo geriau.

Veikimas: kiekviena šalis prisiima minimalų metinį įsipareigojimą teikti pagalbą maistu, kuri yra išreiškiama verte arba kiekiu. Kai tik įmanoma, šis įsipareigojimas prisiimamas subsidijos forma.

Konvencijoje aiškiai nurodyta, kad pagalba maistu jokiais būdais negali būti susijusi su žemės ūkio produktų ar kitų prekių ir paslaugų komerciniu eksportu į šalis gavėjas.

Pagalba gali būti teikiama:

  • dvišaliu pagrindu;
  • per tarpvyriausybines ar kitas tarptautines organizacijas;
  • per kitus pagalbos maistu partnerius.

Pagalba maistu teikiama:

  • bet kuriai šaliai, įtrauktai į EPBO Paramos vystymuisi komiteto sudarytą oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąrašą;
  • bet kuriai šaliai, nurodytai Procedūros ir įgyvendinimo taisyklėse.

Kontekstas: Europos Sąjunga yra pasirašiusi Tarptautinį susitarimą dėl javų, kurį sudaro du skirtingi teisiniai dokumentai: Prekybos javais konvencija ir Pagalbos maistu konvencija. Šį susitarimą taip pat pasirašė JAV, Australija, Kanada, Japonija ir Šveicarija.

Apibrėžtis

*aprūpinimas maistu: 1996 m. vykusiame Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime aprūpinimas maistu apibrėžtas kaip „galimybė visiems žmonėms visada vartoti pakankamą, saugų ir maistingą maistą, siekiant palaikyti sveiką ir aktyvų gyvenimą“.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2012/738

2012 11 13

-

OL L 330, 2012 11 30

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos sprendimas 2011/339/ES , kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pozicija Pagalbos maistu komitete dėl 1999 m. Pagalbos maistu konvencijos galiojimo pratęsimo.

Tarybos sprendimas 2010/316/ES , kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pozicija, kurios turi būti laikomasi Pagalbos maistu komitete dėl 1999 m. Pagalbos maistu konvencijos galiojimo pratęsimo.

Tarybos sprendimas 2011/224/ES , kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Tarptautinėje javų taryboje, dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo.

Tarybos sprendimas 2000/421/ES dėl 1999 m. Pagalbos maisto srityje konvencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu.

paskutinis atnaujinimas 10.03.2014

Top