Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
PPO: sutartis dėl intelektinės nuosavybės aspektų, susijusių su prekyba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

PPO: sutartis dėl intelektinės nuosavybės aspektų, susijusių su prekyba

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo ES vardu

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994) – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis, konkrečiau Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai principai yra nacionalinio režimo ir didžiausio palankumo režimo. Tai reiškia, kad PPO narės kitų šalių narių nacionaliniams subjektams turi taikyti ne mažiau palankų režimą nei tas, kurį jos taiko savo pačių nacionaliniams subjektams. Be to, šalis narė bet kurios kitos šalies narės nacionaliniams subjektams teikiamą pranašumą turi taikyti nedelsdama ir besąlygiškai visų kitų šalių narių nacionaliniams subjektams, net jei toks režimas yra palankesnis nei taikomas savo pačios nacionaliniams subjektams.

BENDROSIOS TAISYKLĖS

Standartai, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis prekyboje, jų apimtimi ir naudojimu

 • Sutartimi siekiama užtikrinti, kad atitinkamos intelektinės nuosavybės apsaugos taisyklės būtų taikomos visose šalyse narėse pagal pagrindinius įsipareigojimus, kuriuos Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) nustatė įvairiose intelektinės nuosavybės teisių konvencijose (Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo, Berno konvencijoje dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, Romos konvencijoje dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų apsaugos ir Vašingtono intelektinės nuosavybės sutartyje dėl integralinių mikroschemų). Įvairios naujos arba griežtesnės taisyklės yra nustatytos tose srityse, kurioms netaikomos esamos konvencijos arba kurioms taikomos konvencijos yra nepakankamos.
 • Autorių teisių srityje PPO narės turi laikytis Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos pagrindinių taisyklių. Dabar kompiuterinės programos yra saugomos kaip literatūros kūriniai.
 • Nuomos teisių srityje kompiuterinių programų autoriai ir garso įrašų gamintojai gali leisti arba uždrausti nuomoti visuomenei jų kūrinius komerciniais tikslais. Panaši išimtinė teisė yra taikoma ir kinematografijos kūriniams.
 • Sutartyje nurodoma, kokie ženklai gali būti saugomi kaip prekių ženklai, ir nustatomos jų savininkams suteikiamos būtiniausios teisės. Joje taip pat nustatomi reikalavimai dėl:
  • prekių ženklų naudojimo;
  • apsaugos trukmės;
  • prekių ženklų licencijavimo ir perleidimo.
 • Geografinių nuorodų srityje PPO narės privalo užkirsti kelią klaidinančių nuorodų, susijusių su produktų kilme, naudojimui ir bet kokiam naudojimui, kuris sukurtų nesąžiningą konkurenciją. Sutartyje taip pat numatoma papildoma vyno ir stiprių alkoholinių gėrimų nuorodų apsauga, net kai nėra rizikos suklaidinti vartotojus.
 • Pagal sutartį pramoninis dizainas yra saugomas 10 metų. Jo savininkai turi teisę neleisti trečiosioms šalims gaminti, pardavinėti ar importuoti gaminius tokio dizaino, kuris yra saugomo dizaino kopija.
 • Patentų srityje PPO narės yra bendrai įpareigotos laikytis 1967 m. Paryžiaus konvencijos. Be to, TRIPS sutartyje nurodoma, kad turi būti sudaryta galimybė išradimams suteikti 20 metų patentinę apsaugą.
  • Tam tikri išradimai gali būti nepatentuojami, jei jų naudojimas draudžiamas dėl viešosios tvarkos ar moralės.
  • Kitos leidžiamos išimtys:
   • diagnostiniai, terapiniai ir chirurginiai metodai žmonių ar gyvūnų gydymui;
   • augalai ir gyvūnai (išskyrus mikroorganizmus);
   • iš esmės biologiniai augalų ar gyvūnų išvedimo procesai (išskyrus nebiologinius ir mikrobiologinius procesus). Tačiau narės turi numatyti apsaugą augalų veislėms patentais arba specialia vienkartine sistema.
 • PPO narės privalo numatyti integralinių mikroschemųtopografijos apsaugą pagal Vašingtono intelektinės nuosavybės sutartį dėl integralinių mikroschemų. TRIPS sutartyje taip pat nustatoma eilė kitų taisyklių, visų pirma dėl apsaugos trukmės.
 • Prekybos paslaptys ir techninės žinios, kurios turi komercinės vertės, turi būti saugomos nuo informacijos saugojimo pareigos nesilaikymo ir bet kokios nesąžiningos komercinės praktikos. Be to, kai kuriose narėse antikonkurencinei praktikai licencinėse sutartyse gali būti taikomos priemonės, skirtos užkirsti kelią tokiai praktikai ir (arba) ją kontroliuoti.

SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS

Intelektinės nuosavybės teisių vykdymas

 • PPO šalių narių įstatymuose gali būti numatytos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad intelektinės nuosavybės teises gerbtų ir užsienio teisių turėtojai, ir jų nacionaliniai subjektai. Šios procedūros turi sudaryti galimybę imtis veiksmingų veiksmų prieš bet kokius tokių teisių pažeidimus. Jos turi būti sąžiningos ir teisingos, jos neturi būti dirbtinai komplikuotos ar brangios, taip pat neturi būti nepagrįstai ribojamas laikas. Galutinius administracinius sprendimus gali peržiūrėti teisminė institucija.
 • Sutartyje taip pat aprašomi įrodymai, draudimai teismo nutartimi, nuostolių atlyginimas, laikinosios priemonės ir kitos žalos atlyginimo priemonės.

Pereinamasis laikotarpis

Išsivysčiusios šalys turi suderinti savo teisės aktus ir praktiką pagal šią sutartį per vienerius metus. Šis laikotarpis yra pratęsiamas iki penkerių metų besivystančioms šalims bei šalims, kurios pereina iš planinės į rinkos ekonomiką, ir iki vienuolikos metų mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Institucinė sistema

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS IR SUTARTIS?

 • Sprendimas taikomas nuo 1994 m. gruodžio 22 d.
 • Sutartis taikoma nuo 1995 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.: „ES ir PPO“ (Europos Komisija).

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1–2)

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994) – Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis

paskutinis atnaujinimas 18.04.2017

Top