Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
PPO: susitarimas dėl prekybos paslaugomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

PPO: susitarimas dėl prekybos paslaugomis

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo ES vardu

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994) – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis – aspektai, susiję su prekyba paslaugomis

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUSITARIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu Europos bendrijos (dabartinės Europos Sąjungos, ES) vardu patvirtinama Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis, įskaitant Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis (GATS) yra pirmasis tarptautinės prekybos paslaugomis taisyklių rinkinys, dėl kurio susitarta daugiašaliu lygmeniu. Jį sudaro:

 • bendras taisyklių rinkinys, kuriame pateikiami pagrindiniai reikalavimai visoms Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėms;
 • konkrečių įsipareigojimų dėl patekimo į kiekvienos PPO narės rinką sąrašas;
 • priedai, kuriuose nustatomos skirtingiems sektoriams taikomos specialios sąlygos.

BENDROSIOS TAISYKLĖS

 • GATS susitarimas taikomas visų sektorių visoms paslaugoms, išskyrus valdžios institucijų paslaugas. Jis taip pat taikomas visoms priemonėms, kurios taikomos paslaugoms visuose valdžios sektoriaus lygmenyse (centrinės, regiono, vietos ir pan.). Susitarime apibrėžiami keturi paslaugos teikimo būdai:
  • paslaugos teikimas iš vienos narės teritorijos į kitos narės teritoriją (pvz., tarptautiniai telefono skambučiai);
  • paslaugos teikimas vienos narės teritorijoje bet kokios kitos narės vartotojui (pvz., turizmas);
  • paslaugos teikimas, kurį atlieka vienos narės paslaugos teikėjas per komercinį įsisteigimą bet kokios kitos narės teritorijoje (pvz., bankininkystės paslaugos);
  • paslaugos teikimas, kurį atlieka vienos narės paslaugos teikėjas per asmenis, laikinai gyvenančius ir dirbančius bet kokios kitos narės teritorijoje (pvz., statybos projektai, modeliai, konsultantai).
 • Susitarimas yra paremtas didžiausio palankumo režimo principu, pagal kurį kiekviena šalis narė taiko kitos šalies narės įmonėms ne mažiau palankų režimą nei tą, kurį ji taiko savo šalies ar bet kokios kitos šalies įmonėms. Tačiau tam tikrai aptarnavimo veiklai taikomos išimtys, kurios pateikiamos išimčių dėl didžiausio palankumo režimo taikymo sąraše. Kiekviena šalis gali nustatyti apribojimus dėl užsienio įmonių patekimo į jos rinką.
 • Be to, narės, sudarančios laisvosios prekybos susitarimą arba prisijungiančios prie muitų sąjungos, gali liberalizuoti tarpusavio prekybą paslaugomis netaikydamos susitarimo kitoms GATS narėms. Toks dvišalis arba regionų susitarimas turi apimti esminę sektorių dalį ir juo turi būti siekiama mažinti arba panaikinti diskriminavimą.
 • Siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, sutartimi reikalaujama, kad šalys skelbtų visus susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus. Šios priemonės turi būti administruojamos tinkamai, objektyviai ir nešališkai.
 • Šalių sudaryti dvišaliai susitarimai dėl kvalifikacijos pripažinimo turi būti atvirti kitoms narėms, norinčioms prisijungti prie šių susitarimų. Be to, kiekviena narė turi užtikrinti, kad monopolijos ir išimtinę teisę turintys paslaugų teikėjai nepiktnaudžiautų savo padėtimi. Narės turi konsultuotis, kaip panaikinti verslo praktiką, kuri gali riboti konkurenciją.
 • Tarptautiniai pervedimai ir mokėjimai už einamuosius sandorius, susijusius su konkrečiais įsipareigojimais ir sudarytus pagal GATS, negali būti ribojami, išskyrus atvejus, kai patiriami sunkumai dėl mokėjimų balanso arba yra susidariusios tam tikros aplinkybės.

Konkretūs įsipareigojimai

 • Taisyklės dėl patekimo į rinką ir nacionalinio režimo yra ne bendri reikalavimai, o konkretūs įsipareigojimai, įtraukti į sąrašus, pridėtus prie GATS. Jie yra neatsiejama susitarimo dalis. Šiuose sąrašuose nurodomos paslaugos ir aptarnavimo veikla, kurioms garantuojamas patekimas į rinką, ir nustatomos tokiam patekimui taikomos sąlygos. Šiuos įsipareigojimus galima keisti arba atšaukti tik po derybų dėl kompensacijos su atitinkama šalimi.
 • Taigi, kiekviena narė turi taikyti bet kurios kitos narės paslaugoms ir paslaugų teikėjams ne mažiau palankų režimą nei pagal šiame sąraše nustatytas sąlygas.
 • Šis susitarimas yra pagrįstas nacionalinio režimo principu. Kiekvienos narės priede nurodytuose sektoriuose ir pagal tame priede nustatytas sąlygas kiekviena šalis narė taiko kitos šalies narės produktams ne mažiau palankų režimą nei savo nacionaliniams produktams.

Nuoseklus liberalizavimas

GATS numatomos derybos, kurios turi būti pradėtos per penkerius metus, kad būtų pasiektas aukštesnis prekybos paslaugomis liberalizavimo lygis. Šiuo liberalizavimu siekiama padidinti sąrašuose numatytus įsipareigojimus ir sumažinti vyriausybių įgyvendinamų priemonių neigiamą poveikį.

Klausimai dėl sektorių

GATS sudaro eilė priedų, susijusių su skirtingais paslaugų sektoriais. Šiais priedais siekiama atsižvelgti į tam tikras atitinkamų sektorių savybes.

 • Priedu dėl fizinių asmenų judėjimo vyriausybėms leidžiama derėtis dėl konkrečių įsipareigojimų, taikomų asmenų laikinam buvimui jų teritorijoje siekiant suteikti paslaugas. Susitarimas netaikomas nuolatiniam darbui ir priemonėms, susijusioms su pilietybe ar gyvenamąja vieta.
 • Priede dėl oro transporto paslaugų numatoma, kad GATS netaikomas gabenimo teisėms ir paslaugoms, susijusioms su šiomis teisėmis (daugiausia dvišaliams susitarimams dėl oro paslaugų, kuriais suteikiamos nusileidimo teisės). GATS netaikomas orlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugoms, oro transporto paslaugų pardavimui bei rinkodarai ir kompiuterinės bilietų rezervavimo sistemos paslaugoms.
 • Priede dėl finansinių paslaugų (visų pirma bankininkystės ir draudimo paslaugų) pripažįstama vyriausybės teisė imtis priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti investuotojus, indėlininkus ir draudėjus. Susitarimas netaikomas centrinių bankų teikiamoms paslaugoms.
 • Galiausiai, priede dėl telekomunikacijų nurodyta, kad vyriausybės turi pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis leisti bet kokiam paslaugų teikėjui iš bet kokios kitos narės naudotis bendraisiais telekomunikacijų tinklais.

SUSITARIMO ĮGYVENDINIMAS

Institucinės taisyklės

Šios taisyklės visų pirma susijusios su konsultacijomis, ginčų sprendimu ir Prekybos paslaugomis tarybos įsteigimu.

Tolesnės derybos

 • Urugvajaus raundo pabaigoje vyriausybės susitarė tęsti derybas keturiose srityse:
  • pagrindinių telekomunikacijų;
  • jūrų transporto;
  • asmenų judėjimo;
  • finansinių paslaugų.
 • Tolesnės derybos turėjo vykti dėl subsidijų, viešųjų pirkimų ir apsaugos priemonių.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS IR SUSITARIMAS?

 • Sprendimas taikomas nuo 1994 m. gruodžio 22 d.
 • Susitarimas taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.: Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „ES ir PPO“.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1–2)

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994) – Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (OL L 336, 1994 12 23, p. 3–10)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1997 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 97/838/EB dėl Europos bendrijos pritarimo, kiek tai susiję su jos kompetencija, PPO derybų dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų rezultatams (OL L 347, 1997 12 18, p. 45–58)

1998 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas 1999/61/EB dėl Pasaulio prekybos organizacijos derybų, susijusių su finansinėmis paslaugomis, rezultatų apibendrinimo Europos bendrijos vardu, jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 20, 1999 1 27, p. 38–39)

paskutinis atnaujinimas 18.04.2017

Top