Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
PPO susitarimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

PPO susitarimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo ES vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas – Pasaulio prekybos organizacijos Steigimo sutartis

Pranešimas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), įsigaliojimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUSITARIMO TIKSLAS?

Europos bendrijos (šiandien – Europos Sąjungos) vardu, šiuo sprendimu patvirtinamas susitarimas, kuriuo įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija (PPO).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Baigiamasis aktas, apimantis daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis

 • Šia sutartimi sukuriama nuolatinė institucinė struktūra, skirta konkrečioms aukščiau minėtoms sutartims.
 • PPO yra nuolatinė organizacija su juridinio asmens statusu. 1995 m. sausio 1 d. visos GATT narės automatiškai tapo PPO finansuojančiomis narėmis. Nuo tada valstybės, norinčios prisijungti prie organizacijos, privalo laikytis PPO steigimo sutartyje aprašytos stojimo tvarkos.
 • PPO narės šiai organizacijai išsikėlė šiuos tikslus:
  • kelti gyvenimo lygį;
  • užtikrinti visišką užimtumą ir augančias realias pajamas bei faktinę paklausą;
  • plėsti prekių ir paslaugų gamybą ir prekybą;
  • skatinti tvarią plėtrą ir aplinkos apsaugą;
  • atsižvelgti į besivystančių šalių poreikius.
 • PPO funkcijos yra:
  • lengvinti įvairių prekybos susitarimų taikymą, administravimą ir veikimą;
  • rengti daugiašales derybas dėl prekybos;
  • spręsti ginčus pasitelkiant organizacijos Ginčų sprendimo instituciją (GSI);
  • peržiūrėti organizacijos narių nacionalinę prekybos politiką;
  • bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų užtikrinta didesnė darna formuojant pasaulio prekybos politiką.

Struktūra

 • Ministrų konferencija yra aukščiausia PPO sprendimų priėmimo institucija. Ji sudaryta iš visų valstybių narių atstovų, kurie susitinka bent kartą per dvejus metus. Tarp šių susitikimų Generalinė taryba, kurią sudaro visų organizacijos narių atstovai, priima su PPO veikimu susijusius sprendimus ir prižiūri sutarčių bei ministrų sprendimų veikimą. Taip pat Generalinė taryba rengia susitikimus Ginčų sprendimo institucijos ir Prekybos politikos peržiūros mechanizme (TPRM), numatytos Prekybos politikos peržiūros institucijos sprendimams vykdyti (žr. toliau).
 • Generalinei tarybai pavaldžios trys pagalbinės institucijos: Prekybos prekėmis taryba, Prekybos paslaugomis taryba ir Intelektinės nuosavybės teisių su prekyba susijusių aspektų taryba. Taip pat kuriami komitetai, kurie yra pavaldūs Generalinei tarybai. Tarp jų yra komitetai dėl prekybos ir vystymosi, prekybos ir aplinkos, taip pat regioninių susitarimų. Dar du komitetai yra atsakingi už keliašalių susitarimų dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais ir viešųjų pirkimų valdymą.
 • Generalinė taryba skiria generalinį direktorių, kuris vadovauja PPO sekretoriatui.
 • Iš esmės PPO priima sprendimus bendru sutarimu. Jei neįmanoma pasiekti sprendimų, jie priimami balsų dauguma. Visos PPO narės turi po vieną balsą. ES, kuri yra visateisė PPO narė, balsų skaičius lygus ES narių, priklausančių PPO, skaičiui.
 • Visos PPO narės gali teikti Ministrų konferencijai pasiūlymus keisti įvairių daugiašalių PPO prekybos susitarimų nuostatas.

Susitarimas dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos

 • PPO ginčų sprendimo sistema yra svarbus daugiašalės prekybos tvarkos elementas. Ji grindžiama GATT 1994 susitarimo XXII ir XXIII straipsniais, taip pat taisyklėmis ir tvarka, išdėstyta susitarime dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos, kuris yra PPO steigimo sutarties dalis.
 • Ginčų sprendimo sistema apima visas daugiašales prekybos sutartis. Iš esmės ji taikoma prekybai prekėmis, prekybai paslaugomis ir TRIPS sutartyje numatytiems intelektinės nuosavybės klausimams. Taip pat ji taikoma sprendžiant ginčus, susijusius su keliašaliais susitarimais dėl viešųjų pirkimų. Kai kuriuose šiuose susitarimuose yra taisyklės dėl ginčų sprendimo, kurios taikomos tik tiems atitinkamiems susitarimams ir kurios gali papildyti arba pakeisti susitarimo taisykles.
 • Ginčų sprendimo sistemą administruoja susitarimu įkurta Ginčų sprendimo institucija (GSI). GSI susirinkimuose gali dalyvauti visos PPO narės. Tačiau administruojant nuostatas, susijusias su ginčais dėl keliašalių prekybos sutarčių, tik šias sutartis pasirašiusios PPO narės gali dalyvauti GSI priimant su šiomis sutartimis susijusius sprendimus ir atliekant atitinkamus veiksmus.
 • Ginčų sprendimo procesas pradedamas tuomet, kai viena iš valstybių narių pateikia kitai narei prašymą surengti konsultacijas konkrečiu klausimu. Šios konsultacijos turi prasidėti per 30 dienų nuo prašymo įteikimo. Jei ginčo nepavyksta išspręsti konsultacijomis, valstybė narė gali paprašyti GSI sudaryti grupę, kuri paprastai susideda iš trijų nepriklausomų ekspertų ir kuriai būtų pavesta išspręsti nesutarimą. Be to, šalys gali savanoriškai susitarti dėl kitų ginčo sprendimo būdų, kaip antai nuolaidos, susitaikymas ir tarpininkavimas.
 • Išklausiusi šalis, ekspertų grupė pateikia GSI ataskaitą. Grupė privalo atlikti darbą per šešis mėnesius arba, jei klausimas skubus, per tris mėnesius. GSI privalo apsvarstyti ataskaitą per 20 dienų nuo jos pateikimo valstybėms narėms. Ji turi būti priimta per 60 dienų nuo jos pateikimo, išskyrus atvejus, kai GSI bendru sutarimu nutaria nepriimti ataskaitos (priešingas arba neigiamas konsensusas) arba kai viena iš šalių praneša apie savo sprendimą atsiimti kreipimąsi.
 • PPO ginčų sprendimo tvarka suteikia visoms šalims teisę pateikti apeliaciją dėl grupės ataskaitos. Tačiau ši apeliacija gali būti susijusi tik su grupės ataskaitoje nagrinėjamais įstatymais ir grupės pateiktomis teisės aktų interpretacijomis. Apeliaciją nagrinėja nuolatinė Apeliacijų institucija, kurią sudaro septyni nariai, GSI skiriami ketverių metų kadencijai. Vieną bylą nagrinėja trys nariai. Ginčo šalys ir GSI privalo besąlygiškai priimti Apeliacinės institucijos ataskaitą, išskyrus neigiamo konsensuso atvejus. Kitaip sakant, kai bendru sutarimu nutariama nepriimti ataskaitos.
 • GSI stebi priimtų rekomendacijų arba sprendimų vykdymą ir visi neišspręsti klausimai lieka susirinkimų darbotvarkėje, kol bus išspręsti. Ekspertų grupės ataskaitose pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti nustatomi terminai. Jei kuri nors šalis negali įgyvendinti šių rekomendacijų per pagrįstą laikotarpį, ji privalo pradėti derybas su skundą pateikusia šalimi dėl abipusiai priimtinos kompensacijos. Jei šios derybos nesėkmingos, GSI gali suteikti skundą pateikusiai šaliai teisę sustabdyti lengvatų arba įsipareigojimų atitinkamai šaliai taikymą. Tačiau kompensacija ir lengvatų sustabdymas tėra laikinos priemonės, kurias galima taikyti tik tol, kol atitinkama valstybė narė įgyvendina GSI rekomendacijas.
 • Visais atvejais PPO narės sutinka nepriimti vienašalių sprendimų, kad buvo pažeisti pamatiniame PPO susitarime nustatyti įsipareigojimai, ir nestabdyti lengvatų taikymo. Jos privalo laikytis susitarime numatytų ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos.
 • Be to, susitarime dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos pripažįstama ypatinga PPO priklausančių besivystančių šalių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių padėtis. Besivystančios šalys turi teisę paprašyti taikyti skubos tvarką, pratęsti terminus arba papildomos teisinės pagalbos. PPO valstybės raginamos ypatingai atsižvelgti į besivystančių šalių narių padėtį.

Prekybos politikos peržiūros mechanizmas

 • TPRM buvo sukurtas pagal GATT susitarimą 1989 m. kaip laikinoji priemonė po Urugvajaus raundo tarpinės apžvalgos. Šis mechanizmas dabar yra sudėtinė PPO sistemos dalis ir apima visas PPO susitarimuose numatytas sritis (prekių, paslaugų ir intelektinės nuosavybės klausimų).
 • Svarbiausias TPRM tikslas yra didinti PPO narių prekybos politikos bei praktikos skaidrumą ir supratimą, raginti organizacijos nares laikytis daugiašalėje prekybos sistemoje galiojančių taisyklių ir taip skatinti sklandų sistemos veikimą.
 • TPRM sistema skirta visoms PPO narėms apžvelgti. Kas dvejus metus apžvelgiamos keturios narės, kurių dalis pasaulio prekyboje yra didžiausia (šiuo metu tai – Kinija, ES, Japonija ir JAV), kas ketverius metus apžvelgiamos kitos 16 narių, o kas šešerius metus – visos kitos narės. Mažiausiai išsivysčiusioms šalims gali būti taikomi ilgesni laikotarpiai. Realiai apžvalgų dažnumo laikomasi su tam tikru lankstumu (iki 6 mėnesių paklaida). 1996 m. buvo susitarta, kad keturių stambiausių prekybos valstybių kas antra apžvalga bus tarpinė.
 • Apžvalgas atlieka TPRB, remdamasi atitinkamų valstybių narių teikiamomis bendromis politikos deklaracijomis ir PPO sekretoriato rengiama ataskaita. Rengdamas šią ataskaitą, sekretoriatas remiasi atitinkamų valstybių narių pagalba, bet prisiima visą atsakomybę už joje pateikiamus faktus ir nuomones. Sekretoriato ataskaita ir valstybių narių deklaracijos skelbiamos po peržiūros susitikimo kartu su susitikimo protokolais ir TPRB pirmininko baigiamaisiais komentarais, išsakytais susitikimo gale.

NUO KADA TAIKOMAS SPRENDIMAS IR SUSITARIMAS?

 • Sprendimas taikomas nuo 1994 m. gruodžio 22 d.
 • Susitarimas taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. kitose to paties sprendimo ir susitarimo santraukose, interneto svetainėje „EUR-Lex“:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1–2)

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994 m.) – Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)(OL L 336, 1994 12 23, p. 3–10)

Pranešimas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), įsigaliojimo (OL L 54, 2017 3 1, p. 1)

paskutinis atnaujinimas 15.05.2017

Top