Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apsauga nuo kliūčių prekybai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Apsauga nuo kliūčių prekybai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis procedūras siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai, suteiktų ES teisių įgyvendinimą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal kurią įmonės ir ES šalys gali kreiptis į ES institucijas su prašymu patikrinti bet kokias ES nepriklausančių šalių sudarytas kliūtis prekybai*, siekiant apsaugoti ES įmonių ir darbuotojų interesus.
 • Juo siekiama sureguliuoti dėl tokių kliūčių prekybai patirtą žalą* ar neigiamą poveikį* pagal tarptautines prekybos taisykles.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Pagal šį reglamentą skundai gali būti pateikiami, nurodant kliūtį prekybai, ES pramonės vardu, vienos ar kelių ES įmonių vardu, arba juos gali pateikti ES šalys. Skunde turi būti pateikta pakankamai įrodymų, kad egzistuoja kliūtys prekybai ir kad dėl jų buvo patirta žala arba neigiamas poveikis prekybai.
 • Skundai turi būti pateikti Europos Komisijai raštu. Europos Komisija per 45 dienas turi nuspręsti, ar skundas yra priimtinas. Pareiškėjo prašymu šio termino eiga gali būti sustabdyta, kad būtų galima pateikti papildomos informacijos.
 • Patariamasis komitetas, kuris yra sudarytas iš kiekvienos ES šalies atstovų ir kuriam pirmininkauja Europos Komisija, šioms šalims teikia informaciją. Komitetas veikia ir kaip forumas, kuriame atstovai gali išreikšti savo nuomonę.
 • Jei skundas laikomas priimtinu, pradedamas patikrinimas ir apie tai paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL). Skelbime nurodomas produktas arba paslauga bei suinteresuotos valstybės. Tuomet iš susijusių šalių Europos Komisija renka visą svarbią informaciją.

Jei remdamasi šia patikrinimo procedūra ES nusprendžia imtis veiksmų, ji gali taikyti bet kokias prekybos politikos priemones, kurios atitinka esamus tarptautinius įsipareigojimus ir tvarką, visų pirma:

 • 1.

  sustabdyti tarifų nuolaidas* ir nustatyti naujus arba padidintus muitus;

 • 2.

  įvesti arba padidinti prekių importo ar eksporto kiekybinius apribojimus;

 • 3.

  sustabdyti prekėms, paslaugoms arba tiekėjams taikomas nuolaidas viešųjų pirkimų srityje.

Taryba, vadovaudamasi Europos Komisijos pasiūlymu imtis vieno ar kelių veiksmų, turi imtis priemonių ne vėliau kaip po 30 dienų.

2014 m. ES iš dalies pakeitė reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 654/2014), papildydama jį naujomis taisyklėmis ir procedūromis, kuriomis užtikrinama ES teisė veiksmingiau ir greičiau sustabdyti arba atšaukti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą pagal tarptautinius prekybos susitarimus.

Europos Komisija skubios reikmės atveju gali priimti aktus, kuriais remiantis būtų imamasi veiksmų prieš ne ES šalis. Šie įgyvendinimo aktai yra taikytini nedelsiant, bet ši procedūra gali būti naudojama tik tinkamai pagrįstais atvejais. Priemonės, kurių gali būti imtasi taikant įgyvendinimo aktą, apima tris pirmiau minėtas priemones.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EB) Nr. 3286/94 taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d. Reglamentas (ES) Nr. 654/2014 galioja nuo 2014 m. liepos 17 d.

KONTEKSTAS

Prekybos kliūčių tyrimai

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Kliūtis prekybai – bet kokia ne ES šalies vykdoma, bet tarptautinėmis prekybos taisyklėmis draudžiama prekybos veikla, kuria šios praktikos veikiamai šaliai suteikiama teisė reikalauti pašalinti jos padarinius. Šios tarptautinės prekybos taisyklės iš esmės atitinka Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taikomas taisykles bei taisykles, pateikiamas dvišaliuose susitarimuose, kurių šalimi yra ES, su ne ES šalimis.

*Žala – bet kokia materialinė žala, kuri gresia ES pramonei ES rinkoje dėl prekybos kliūčių.

*Neigiamas poveikis prekybai – prekybos kliūčių sukeltas poveikis ES įmonių produktui ar paslaugai ne ES šalies rinkoje arba grėsmė tokiam poveikiui atsirasti.

*Nuolaidos ir kiti įsipareigojimai – tarifų nuolaidos ar kitos lengvatos, kurias ES pagal sudarytus tarptautinius prekybos susitarimus, kurių šalimi ji yra, įsipareigojo taikyti prekybai su ne ES šalimis.

DOKUMENTAS

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Bendrijos teisių įgyvendinimą (OL L 349, 1994 12 31, p. 71–78)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 3286/94 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 30.11.2015

Top