Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidempingo priemonės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidempingo priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatoma antidempingo priemonių skyrimo procedūra Europos Sąjungoje (ES).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Dempingas vyksta tada, kai įmonė eksporto rinkoje parduoda gaminį už mažesnę kainą, nei savo vidaus rinkoje. Siekdama užtikrinti sąžiningą konkurenciją prekiaujant tuo pačiu gaminiu, ES gamintojų parduodamu ES rinkoje, tokiam importui ES gali taikyti antidempingo priemones.
 • Antidempingo priemonės gali būti taikomos, jei yra šios sąlygos:
  • importas turi būti vykdomas dempingo kainomis,
  • turi būti materialinė žala* ES pramonei, gaminančiai panašų gaminį*,
  • turi būti importo dempingo kainomis ir materialinės žalos priežastinis ryšys,
  • antidempingo priemonės turi neprieštarauti ES interesams.
 • Jei šios sąlygos atitinka, atitinkamo gaminio importui į Europos Sąjungą gali būti taikomos antidempingo priemonės. Šios priemonės paprastai taikomos ad valoremmuitų forma, t. y. kaip atitinkamo gaminio importo vertės procentinė dalis. Jos taip pat gali būti taikomos specialiųjų mokesčių forma, t. y. kaip nustatyta tam tikro prekių kiekio vertė, pvz., 100 EUR už gaminio toną, arba kaip įsipareigojimas dėl kainų. Įsipareigojimas dėl kainų yra eksportuotojo įsipareigojimas laikytis minimalių importo kainų.
 • Muitus moka ES importuotojai, juos renka atitinkamų ES šalių nacionalinės muitinės.
 • Šios priemonės paprastai skiriamos 5 metams. Galiojančios priemonės tam tikromis sąlygomis gali būti peržiūrėtos (tarpinė peržiūra). Ši peržiūra dažniausiai apsiriboja vienu ar keliais pirminių priemonių elementais, pvz., dempingo ir (arba) žalos lygiu, gaminio apibrėžtimi, priemonių forma.
 • Po 5 metų priemonės nustoja galioti, nebent po priemonių galiojimo pabaigos peržiūros būtų nusprendžiama, kad nustojus taikyti priemones dempingo ir materialinė žala veikiausiai tęstųsi arba neišnyktų.
 • Importuotojai gali prašyti visiškai arba iš dalies sugrąžinti sumokėtus muitus, jei jie gali įrodyti, kad dempingo skirtumas*, kurio pagrindu buvo sumokėti muitai, pašalintas arba sumažintas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (ES) 2016/1036 yra pradinio dokumento (Reglamento (EB) Nr. 1225/2009) ir jo paskesnių pakeitimų kodifikuota versija. Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Materialinė žala: didelė žala ES pramonei, pvz., rinkos dalies praradimas, sumažintos kainos ir (arba) sumažėjęs pelnas, atsiradęs dėl importo dempingo kainomis.

Panašus gaminys: gaminys, kuris yra tapatus aptariamam gaminiui arba labai į jį panašus.

Dempingo skirtumas: kainos, kurią eksportuotojas nustato gaminiui savo vidaus rinkoje (normalioji vertė), ir kainos, kurią tas pats eksportuotojas nustato šiam gaminiui ES rinkoje (eksporto kaina), skirtumas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota versija) (OL L 176, 2016 6 30, p. 21–54)

paskutinis atnaujinimas 27.02.2017

Top