Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES importo ir eksporto kvotų bei licencijų paskirstymas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES importo ir eksporto kvotų bei licencijų paskirstymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 717/2008, nustatantis kiekybinių kvotų administravimo tvarką

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamentu nustatomos Europos Sąjungos (ES) importo ir eksporto kvotų administravimo taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamentas netaikomas tam tikriems produktams, įskaitant Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytus žemės ūkio produktus.
 • Tarp ES kvotų administravimo bendrųjų principų yra šie:
  • kvotos turėtų būti paskirstomos pareiškėjams kaip galima greičiau;
  • kvotos gali būti administruojamos, naudojant vieną iš specialių būdų arba jų kombinaciją, pvz., naudojant būdą, pagrįstą tradiciškai susiklosčiusios prekybos srautais, arba būdą, pagrįstą eiliškumo principu;
  • pranešimas apie kvotas yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
 • Skirtingiems kvotų administravimo būdams nustatomos specialios taisyklės, pavyzdžiui:
  • kai kvota skirstoma atsižvelgiant į tradiciškai susiklosčiusius prekybos srautus, viena kvotos dalis yra paliekama tradiciniams importuotojams arba eksportuotojams, t. y tiems, kurie sugeba įrodyti, kad anksčiau jie importavo į ES ar eksportavo iš jos produktą, kuriam buvo nustatyta kvota;
  • kai kvota skirstoma pagal eiliškumo principą „pirmas paprašęs, gauna pirmas“, Europos Komisija nustato kiekį, į kurį importuotojai ar eksportuotojai turi teisę, kol išnaudojama nustatyta kvota;
  • kai kvota yra skirstoma proporcingai prašomiems kiekiams, Komisija nustato kvotos kiekį pagal ES šalių pateiktą informaciją apie gautą paraiškų licencijoms gauti skaičių.
 • Taikant eiliškumo principą, importo ir eksporto licencijos, leidžiančios importuoti ar eksportuoti atitinkamus produktus, išduodamos nedelsiant. Visais kitais atvejais jos išduodamos per 10 dienų nuo pranešimo apie atitinkamą Komisijos sprendimą arba per Komisijos nustatytą terminą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EB) Nr. 717/2008 yra pradinio dokumento (Reglamento (EB) Nr. 520/94) ir jo paskesnių pakeitimų kodifikuota versija. Jis taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 15 d.

KONTEKSTAS

Laikui bėgant vis daugiau šalių prisijungia prie Pasaulio prekybos organizacijos, todėl praktikoje šis reglamentas taikomas tik importui iš kelių šalių. Dabar jis taikomas tekstilės gaminių importui iš Baltarusijos ir Šiaurės Korėjos. ES eksportui kiekybinės kvotos nėra taikomos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2008, nustatantis Bendrijos kiekybinių kvotų administravimo tvarką (kodifikuota redakcija) (OL L 198, 2008 7 26, p. 1–7)

2008 m. liepos 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 717/2008, nustatančio Bendrijos kiekybinių kvotų administravimo tvarką, klaidų ištaisymas (OL L 206, 2008 8 2, p. 34)

paskutinis atnaujinimas 27.02.2017

Top