Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES gairės dėl kankinimo ir kitokio žiauraus elgesio

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES gairės dėl kankinimo ir kitokio žiauraus elgesio

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu ES nepriklausančiose šalyse politikos gairės

SANTRAUKA

KAM SKIRTOS ŠIOS GAIRĖS?

Šių gairių tikslas – suteikti Europos Sąjungai veiklos priemonę santykiuose su ES nepriklausančiomis šalimis, siekiant užkirsti kelią kankinimui ir kitokioms žiaurioms, nežmoniškoms ar žeminančioms bausmėms (pvz., kalinamų asmenų mušimui).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES kovoja su kankinimu ir netinkamu elgesiu remdama tarptautines priemones (pvz., Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Ženevos konvencijas, Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą ir pan.) bei vadovaudamasi savo bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) priemonėmis, kaip antai reglamentu dėl prekybos kankinimo įranga.

Siekdama kovoti su kankinimu ir netinkamu elgesiu ES nepriklausančiose šalyse, ES imsis šių veiksmų:

 • ves politinius dialogus su ES nepriklausančiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis. Aiškios politinių dialogų sąlygos ir principai nustatyti ES gairėse dėl dialogų žmogaus teisių klausimais;
 • imsis politinių iniciatyvų (demaršų) ir darys viešus pareiškimus, ragindama atitinkamas ES nepriklausančias šalis imtis veiksmingų priemonių prieš kankinimą ir kitokį netinkamą elgesį;
 • skatins dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą su pilietine visuomene, ypač atsižvelgiant į ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje (2015–2019 m.), kuris remia NVO kovoje su kankinimu;
 • siųs ES ambasadų atstovus stebėti teismo procesus, jei yra pagrindo manyti, kad kaltinamieji buvo kankinami arba su jais buvo netinkamai elgiamasi.

Vadovaudamasi šiomis gairėmis ES ragina ES nepriklausančias šalis imtis šių priemonių:

 • užkirsti kelią kankinimui ir netinkamam elgesiui, jį uždrausti ir pasmerkti;
 • laikytis tarptautinių normų bei procedūrų (pvz., Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą) ir jas įgyvendinti;
 • sukurti apsaugos priemones ir procedūras, susijusias su kalinimo vietomis;
 • reabilituoti aukas ir joms atlyginti;
 • nustatyti vidaus teisines garantijas;
 • kovoti su nebaudžiamumu;
 • nustatyti grupes, kurioms reikalinga ypatinga apsauga (pvz., pabėgėliai, prieglobsčio prašytojai ar kaliniai);
 • numatyti sulaikymo stebėsenos mechanizmus;
 • įsteigti nacionalines kankinimo prevencijos institucijas;
 • stiprinti teisingumo sistemą;
 • užtikrinti veiksmingą teisėsaugos pareigūnų, karinio personalo ir sveikatos priežiūros personalo mokymą kankinimo ir netinkamo elgesio klausimais;
 • užkirsti kelią visų formų bauginimui ir atsakomiesiems veiksmams;
 • atlikti autopsijas.

KONTEKSTAS

Pagarba žmogaus teisėms yra vienas pagrindinių ES išorės santykių prioritetų. Siekiant šio tikslo, būtina kovoti su kankinimu ir netinkamu elgesiu, nepaisant daugybės tarptautinių priemonių, draudžiančių šį pasibaisėtiną žmogaus orumo pažeidimą.

ES ir visos jos šalys siekia užkirsti kelią kankinimui ir netinkamam elgesiui, juos panaikinti ir kovoti su tokio elgesio kaltininkų nebaudžiamumu. Šie veiksmai papildo ES veiksmus dėl kovos su mirties bausme.

DOKUMENTAS

ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu trečiosiose šalyse politikos gairės. Nauja gairių redakcija 6129/1/12 REV1, 2012 m. kovo 20 d.

paskutinis atnaujinimas 08.03.2016

Top