Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 196 straipsnis

KOKS ŠIŲ SUTARTIES STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

  • 214 straipsnis sudaro Europos Sąjungos (ES) humanitarinės pagalbos teisinį pagrindą. Juo ES įgaliojama teikti pagalbą, paramą ir apsaugą žmonėms ES nepriklausančiose šalyse, nukentėjusiems nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių.
  • 196 straipsniu ES suteikiama kompetencija remti ir papildyti ES šalių veiksmus civilinės saugos srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Europos Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO) yra atsakingas už pagalbos teikimą žmonėms, nukentėjusiems nuo krizių ir gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių.
  • Be to, ECHO vadovauja ES civilinės saugos mechanizmui.
  • Neseniai – 2016 m. – ECHO buvo paskirtas atsakingu už skubią paramą Europos Sąjungoje.

Humanitarinė pagalba

Vadovaudamasi tarptautiniais principais, išvardytais Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos, ES teikia humanitarinę pagalbą atsižvelgdama į poreikius. Pagrindinis jos dėmesys skiriamas pažeidžiamiausiems nukentėjusiems asmenims.

ECHO finansuoja humanitarinę pagalbą remdamasis 1996 m. Reglamentu dėl humanitarinės pagalbos, pagal kurį leidžiama finansuoti pagalbos, paramos ir apsaugos žmonėms, nukentėjusiems nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių ir panašių aplinkybių, operacijas už ES ribų. ECHO dirba laikydamasis partnerystėssu organizacijomis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, Jungtinių Tautų fondais, programomis ir specializuotosiomis agentūromis, Raudonuoju Kryžiumi ir Raudonuoju Pusmėnuliu ir ES šalių specializuotosiomis agentūromis, principo.

Skubi parama Europos Sąjungoje

  • Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/369, ES gali teikti skubią paramą ES šalims gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių atveju, kai kyla sunkių didelio masto humanitarinių padarinių, kaip antai dėl žemės drebėjimo, potvynių ar pramoninių avarijų. Tai daroma tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai kitų priemonių nepakanka ir kai šia parama prisidedama prie nukentėjusios ES šalies veiksmų ir ji šiuos veiksmus papildo.

Civilinė sauga

  • Be to, ECHO aktyviai veikia gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių ES ir už jos ribų atvejais, naudodamasi ES civilinės saugos mechanizmu, kuriuo siekiama stiprinti ES ir ES šalių bendradarbiavimą ir koordinavimą civilinės saugos srityje. Šioje veikloje konkrečiai nustatytomis sąlygomis gali dalyvauti tam tikros ES nepriklausančios šalys.
  • Pagrindinis jos tikslas yra pagerinti visų rūšių gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių ES ir už jos ribų prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.
  • Pagal mechanizmą buvo įsteigtas visą parą be poilsio dienų veikiantis Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras, koordinuojantis operacijas, ir sukurti Reagavimo į nelaimes pajėgumai („savanoriškas telkinys“), sudaryti iš pagalbos komandų, ekspertų ir įrangos, kurie turi būti parengties būsenos tose ES šalyse, kuriose jie registruoti.
  • Mechanizmu užtikrinama apsauga pirmiausiai teikiama žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, įskaitant gamtos paveldą.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 143)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 196 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 135–136)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (OL L 163, 1996 7 2, p. 1–6)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1257/96 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924–947)

2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje (OL L 70, 2016 3 16, p. 1–6)

paskutinis atnaujinimas 22.09.2016

Top