Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendradarbiavimas su JAV dėl krizių valdymo operacijų

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Bendradarbiavimas su JAV dėl krizių valdymo operacijų

Europos Sąjunga (ES) ir JAV sutaria dėl bendrų užsienio politikos tikslų. Ypač jos palaiko taikų konfliktų sprendimą ir krizę patiriančių šalių rekonstrukciją ir stabilizavimą. ES ir JAV nusprendė sutelkti pastangas ir imtis krizės valdymo operacijų, kurias ES vykdo trečiosiose šalyse.

DOKUMENTAS

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendrasis susitarimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose.

SANTRAUKA

Šis susitarimas yra pamatinis susitarimas, taikomas visoms krizių valdymo operacijoms, kurias Europos Sąjunga vykdo trečiosiose šalyse ir kuriose nusprendė dalyvauti JAV. Susitarimas taip pat nustato JAV dalyvavimo sąlygas ir santykius su ES per misijų laikotarpį.

JAV dalyvavimas krizės valdymo operacijose, kurias vykdo ES

Kiekvienu konkrečiu atveju JAV apsisprendžia dėl dalyvavimo ES vykdomose operacijose. Tuomet ES priima sprendimą, kviečiantį JAV prisijungti prie operacijos. Sutikusi prisijungti, JAV taip pat įsipareigoja laikytis Tarybos sprendimo, pagal kurį ES nusprendė atlikti operaciją.

Po to ES ir JAV tariasi dėl JAV siūlomos paramos. Ši parama suteikiama siunčiant personalą, pulkus ar civilinius daiktus. ES ir JAV taip pat susitaria dėl galimo JAV įnašo į operacijos biudžetą. Be to, JAV padengia visas su savo dalyvavimu susijusias išlaidas, išskyrus atvejus, kai išlaidos numatytos biudžete.

Pasitarusi su ES, JAV bet kuriuo metu gali nuspręsti visiškai arba iš dalies atsiriboti nuo karinės operacijos. Beje, sprendimą nutraukti krizių valdymo operaciją priima tik ES. Vis dėlto ji turi pasitarti su JAV, jei pastarosios parama numatyta iki datos, kai toks sprendimas numatytas.

Be to, visi ginčai tarp ES ir JAV dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami diplomatinėmis priemonėmis.

Amerikiečių kontingento statusas ES vykdomoje operacijoje

Amerikiečių kontingento statusą reglamentuoja susitarimas dėl misijos statuso tarp ES ir valstybės, kurioje vyksta operacija. Prieš apsispręsdama, ar dalyvaus misijoje, JAV turi peržiūrėti susitarimą.

Jeigu susitarimas nėra sudarytas, prieš amerikiečių kontingento dislokavimą šalys susitaria dėl lygiaverčių priemonių.

Susitarimas dėl misijos statuso, įskaitant JAV deleguoto personalo ir pulkų privilegijas bei atsparumą.

Be to, JAV pasilieka teisę vykdyti savo jurisdikciją deleguotiems darbuotojams į šalį, kurioje vykdoma operacija. Be to, jie turi atsakyti į visus su jų dalyvavimu susijusius skundus pagal jų nacionalinę teisę.

Operacijų eiga

ES yra atsakinga už krizių operacijų valdymą. Jis nustato misijų tikslus ir gaires.

JAV užtikrina, kad jų personalas ir pulkai atliktų savo užduotis vadovaudamiesi šiomis gairėmis. Deleguotas personalas ir pulkai privalo laikytis misijos vadovo ar ES operacijos vado nurodymų, tačiau jie lieka visiškai pavaldūs JAV.

Be to, JAV paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją, kad operacijoje atstovautų jų nacionaliniam kontingentui. Ryšių palaikymo institucija teikia ataskaitas misijų vadovui ir yra atsakinga už klausimus, susijusius su amerikiečių kontingento drausme.

Dėl žalos atlyginimo atsisakymo

Šiuo susitarimu ES ir JAV atsisako teikti prašymą kitai šaliai dėl žalos, patirtos vykdant oficialias užduotis, atlyginimo, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

Kompensacijos atsisakymas turi būti įtrauktas į JAV ir kiekvienos valstybės narės deklaraciją.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Bendrasis susitarimas tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos

Žr. 10.1 straipsnįLaikinas taikymas: 2001 5 17

-

OL L 143, 2011 5 31

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.07.2011

Top