Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija Europos Sąjungoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija Europos Sąjungoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2009) 82 galutinis) „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Šiame komunikate apibrėžiama Europos Sąjungos (ES) strategija, kaip geriau numatyti ir valdyti gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes. Jame siūlomos įvairios priemonės, kurias reikėtų įgyvendinti ES lygmeniu.
 • Komunikatu labiau pabrėžiama prevencijos svarba peržiūrėtame ES civilinės saugos teisės akte (Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo), kuriuo sudaromas pagrindas įgyvendinti įvairių nelaimių rizikos valdymo politiką ir propaguojamas visapusiškas požiūris į visus gaivalinius ir žmogaus sukeltus pavojus – nuo nelaimių prevencijos ir pasirengimo iki atsako.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės skaudžiausiai smogia žmonių gyvybėms ir ekonominės bei aplinkos infrastruktūros nykimui. Panašu, kad tokių atvejų skaičius ir rimtumas tik auga. Pažeidžiamumas tokioms nelaimėms didėja visų pirma dėl klimato kaitos poveikio, miestų plėtros ir pramonės vystymosi.

Europos Komisijos siūloma strategija yra vidaus ir išorės veiksmų paketo dalis. Ji netaikoma nelaimėms, susijusioms su konfliktais ar teroro aktais.

Pagrindinės priemonės

Ši 2009 m. strategija yra paremta trimis pagrindinėmis temomis:

 • turimų žinių didinimu, siekiant didinti prevencijos politikos efektyvumą. Tai apima:
  • palyginamos informacijos apie nelaimės veiksnius rinkimą;
  • gerąją patirtį rizikos valdymo srityje (žemėtvarka, avariniai planai ir pan.);
  • ES rizikos zonų žemėlapių sudarymą;
 • subjektų, dalyvaujančių nelaimių valdyme, bendradarbiavimo stiprinimu pasitelkiant specialistų tinklą, skirtą gerinti ES, nacionalinių ir regioninių priemonių koordinavimą, ir geresniu piliečių informavimu apie ES pagalbos telefono numerį 112;
 • esamų teisėkūros ir finansinių priemonių naudojimu įgyvendinant prevencinius veiksmus, pavyzdžiui, kaimo plėtros, civilinės saugos, aplinkos apsaugos, mokslinių tyrimų bei informacinių ir ryšių technologijų srityse.

Didesnis dėmesys prevencijai civilinės saugos teisės aktuose

2013 m. gruodžio mėn. Taryba ir Europos Parlamentas priėmė sprendimą dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo. Šiuo nuo 2014 m. sausio 1 d. taikomu sprendimu, be kita ko, daug dėmesio skiriama nelaimių prevencijai, nustatant taisykles, susijusias su rizikos vertinimu ir rizikos vertinimo pajėgumų vertinimu, ir numatant plataus užmojo iniciatyvas, kurias turi įgyvendinti Komisija (įskaitant rizikos vertinimą, rizikos vertinimo pajėgumus ir savanorišką tarpusavio vertinimą).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija (KOM(2009) 82 galutinis, 2009 2 23)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924–947)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Geresnis Europos reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo“ (KOM(2010) 600 galutinis, 2010 10 26)

paskutinis atnaujinimas 17.01.2017

Top