Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES žuvininkystės kontrolės sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES žuvininkystės kontrolės sistema

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009 dėl ES žuvininkystės kontrolės sistemos

SANTRAUKA

ES bendrosios žuvininkystės politikos veiksmingumas priklauso nuo to, kaip ES šalys užtikrina jos taisyklių laikymąsi.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatoma nacionalinių institucijų kontrolės, inspektavimo ir vykdymo sistema, kad būtų užtikrintas bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) taisyklių laikymasis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai kontrolės sistemos tikslai yra šie:

užtikrinti, kad būtų sužvejojamas tik leidžiamas sugauti žuvų kiekis;

rinkti žvejybos galimybėms valdyti būtinus duomenis;

išaiškinti ES šalių ir Europos Komisijos užduotis;

užtikrinti, kad visiems žvejams būtų taikomos vienodos taisyklės, o sankcijos būtų suderintos visoje ES;

užtikrinti, kad žuvininkystės produktų kilmę būtų galima atsekti ir patikrinti bet kurioje tiekimo grandinės grandyje – nuo jų sužvejojimo iki pateikimo vartotojui.

Kontrolės sistema taikoma:

visai žvejybos veiklai ES vandenyse;

visai ES laivų ir ES piliečių žvejybos veiklai ES ir ne ES šalių vandenyse;

žuvininkystės produktų perdirbimui ir pardavimui;

mėgėjų žvejybai, kai tai susiję su pažeidžiamais ištekliais;

akvakultūros produktų atsekamumui.

Kontrolė ir stebėsena

ES šalis privalo inspektuoti visą gamybos grandinę, visų pirma:

iškrovimą;

perdirbimą;

vežimą;

pardavimą.

Duomenys renkami naudojantis naujomis technologijomis, kaip antai:

elektroniniais žvejybos žurnalais;

metodiška sugauto kiekio svėrimo sistema;

žuvininkystės produktų atsekamumo nuo laivo iki mažmenininko sistema.

Tikrinimo įgaliojimai

ES šalys atsako už BŽP kontrolę ir vykdymą. Tačiau Komisija gali atlikti nepriklausomą patikrą, įskaitant dalyvavimą nacionalinio inspektavimo metu, norėdama įsitikinti, ar nacionalinės institucijos tinkamai laikosi taisyklių.

Sankcijos

Sankcijos gali būti taikomos už rimtus taisyklių pažeidimus, atsižvelgiant į sugauto kiekio vertę. Yra nustatyta taškų sistema už pažeidimus, pagal kurią žvejybos licencijos turėtojui licencijos galiojimas gali būti sustabdomas, o už pakartotinius rimtus pažeidimus licencija gali būti visiškai panaikinta.

Be to, ES šalims gali būti taikomos sankcijos už netinkamą BŽP taisyklių vykdymą, įskaitant:

žvejybos uždraudimą, kol bus išspręsta problema;

kvotų sumažinimą (viršijus kvotą).

Jei ES šalis nesiima reikiamų veiksmų padėčiai ištaisyti, Komisija gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

Duomenų rinkimas

ES šalys privalo turėti saugią duomenų bazę, į kurią įkeliama visa informacija, surinkta vykdant šiame reglamente numatytus įpareigojimus. Komisijai turi būti suteikta galimybė gauti nuotolinę prieigą prie duomenų bazės. Be to, ES šalys privalo sukurti oficialią interneto svetainę, kurioje būtų pateikiami jų surinkti duomenys. Šią svetainę turi sudaryti saugioji ir viešai prieinama dalys.

Reglamentu taip pat numatomas ES šalių savitarpio pagalbos ir keitimosi informacija sistemos sukūrimas.

Koordinavimas

Siekdama paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi, Europos žuvininkystės kontrolės agentūra organizuoja bendras kontrolės kampanijas, kuriose dalyvauja įvairių ES šalių inspektoriai.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

2010 1 1

OL L 343, 2009 12 22, p. 1–50

Klaidų ištaisymas

OL L 149, 2015 6 16, p. 23

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1385/2013

2014 1 1

OL L 354, 2013 12 28, p. 86–89

Reglamentas (ES) Nr. 508/2014

2014 1 1

OL L 149, 2014 5 20, p. 1–66

Reglamentas (ES) 2015/812

2015 6 1

OL L 133, 2015 5 29, p. 1–20

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 08.10.2015

Top