Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žvejybos leidimai ES ir ES nepriklausančių šalių laivams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žvejybos leidimai ES ir ES nepriklausančių šalių laivams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl ES žvejybos laivų žvejybos veiklos ne ES vandenyse leidimų ir ES nepriklausančių šalių laivų žvejybos galimybių ES vandenyse

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu įdiegiama bendroji ES žvejybos laivų visų rūšių žvejybos veiklos ne ES vandenyse leidimų sistema ir užtikrinama, kad ES nepriklausančių šalių laivų patekimo į ES vandenis taisyklės būtų suderintos su ES žvejybos laivams taikomomis taisyklėmis.
 • Reglamento tikslas – laikytis tarptautinių įpareigojimų, susijusių su regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose (RŽVO) priimtais dvišaliais ir daugiašaliais žuvininkystės susitarimais.
 • Juo taip pat sustiprinami bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslai, susiję su tausiąja žuvininkyste, kontrole ir ES taisyklėmis dėl kovos su neteisėta, nedeklaruota ir nereguliuojama (NNN) žvejyba.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES žvejybos laivai ne ES vandenyse

Procedūra

 • Tos ES šalies, kurioje žvejybos laivas yra registruotas, kompetentingos institucijos turi pateikti paraiškas Europos Komisijai elektroniniu būdu.
 • Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip penkios darbo dienos iki atitinkame susitarime nustatyto termino arba pagal susitarime su ES nepriklausančia šalimi nustatytas taisykles.
 • Komisija patikrina, kad paraiškos leidimui gauti atitiktų reikalavimus, ir užtikrina, kad tokios paraiškos būtų perduotos atitinkamoms ES nepriklausančioms šalims.
 • Komisija informuoja susijusios ES šalies valdžios institucijas apie tai, ar atitinkama ES nepriklausanti šalis nusprendė išduoti žvejybos leidimą konkrečiam laivui. Tada ES šalis perduoda informaciją žvejybos laivo savininkui.

Žvejybos leidimų galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

 • Jei ES nepriklausanti šalis nusprendžia sustabdyti su ES šalies vėliava plaukiojančiam laivui išduoto žvejybos leidimo galiojimą arba tą žvejybos leidimą panaikinti, Komisija apie tai turi nedelsdama pranešti ES šaliai.
 • Tada ES šalis turi laikinai sustabdyti arba visam laikui panaikinti išduotą žvejybos leidimą.

ES žvejybos leidimų informacijos sistema

 • Saugioje elektroninėje ES informacijos sistemoje pateikiama informacija apie išduotus leidimus.
 • ES šalys turi užtikrinti, kad esanti informacija visada būtų atnaujinama.

ES nepriklausančių šalių žvejybos laivai ES vandenyse

Procedūra

 • ES nepriklausančios šalies, kurioje žvejybos laivas yra registruotas, kompetentingos institucijos turi pateikti paraiškas Komisijai elektroniniu būdu.
 • Komisija patikrina, kad paraiškos leidimui gauti atitiktų reikalavimus. Tada ji įvertina ES nepriklausančiai šaliai skirtas žvejybos galimybes ir išduoda leidimą remdamasi Tarybos priimtomis priemonėmis ir atitinkamame susitarime esančiomis taisyklėmis.
 • Komisija informuoja ES nepriklausančios šalies ir tų šalių, kurios išdavė žvejybos leidimus, kompetentingas institucijas.

Taisyklių nesilaikymas

 • ES šalis privalo nedelsdama pranešti Komisijai apie visus užregistruotus su ES nepriklausančios šalies žvejybos laivu susijusius pažeidimus ES vandenyse pagal atitinkamą susitarimą. Tokiu atveju tos ES nepriklausančios šalies žvejybos laivams žvejybos leidimai nebus išduodami ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. lapkričio 18 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33–44)

paskutinis atnaujinimas 05.10.2016

Top