Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neteisėtos, nereglamentuojamos ir nedeklaruojamos žvejybos panaikinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neteisėtos, nereglamentuojamos ir nedeklaruojamos žvejybos panaikinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis ES sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu nustatoma Europos Sąjungos (ES) sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti ES ir tarptautiniuose vandenyse.
 • Šis reglamentas taikomas kartu su ES žuvininkystės kontrolės sistema siekiant, kad nacionalinės institucijos tikrintų, inspektuotų ir vykdytų bendros žuvininkystės politikos taisykles.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Laikoma, kad žvejybos laivas vykdo NNN žvejybą, jei jis atitinka vieną iš šių kategorijų:
  • neturi galiojančios žvejybos licencijos;
  • neįvykdo savo pareigos registruoti sugautų žuvų kiekius arba su jais susijusius duomenis;
  • žvejoja draudžiamame rajone*, žvejybos draudimo laikotarpiu*, neturėdamas kvotos ar po to, kai išnaudojo kvotą, arba neleistiname gylyje*;
  • žvejoja draudžiamas rūšis;
  • naudoja draudžiamus arba reikalavimų neatitinkančius žvejybos įrankius;
  • suklastoja arba nuslepia laivo ženklus, tapatybės arba registracijos duomenis;
  • suklastoja arba nuslepia su tyrimu susijusius įrodymus;
  • trukdo dirbti pareigūnams;
  • pakrauna į laivą, perkrauna ar iškrauna neverslinio dydžio žuvis;
  • dalyvauja veikloje su laivais, įtrauktais į NNN laivų sąrašą;
  • vykdo žvejybos veiklą regioninės žvejybos valdymo organizacijos (RŽVO) rajone, nesilaikydamas tos organizacijos taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių, ir yra registruotas valstybėje, kuri nėra minėtos organizacijos narė arba nebendradarbiauja su ta organizacija;
  • yra jokiai valstybei nepriklausantis laivas.
 • Reglamentu nustatomos priemonės, skirtos sulaikyti NNN žuvininkystės produktus nuo patekimo į ES rinką.

Paskirtieji uostai

 • Tik ES šalių paskirti uostai gali priimti laivus iš ES nepriklausančių šalių.
 • Žuvininkystės produktų iškrovimas ir perkrovimas* iš ES nepriklausančių šalių laivų į ES laivus yra draudžiamas jūroje. Tai leidžiama daryti tik paskirtuose uostuose.

Inspektavimai uostuose

ES šalis, kurioje įsikūręs uostas, yra atsakinga už žuvininkystės produktų, importuojamų į ES, stebėjimą. Ji turi patikrinti, ar tokie produktai yra teisėti ir ar laivas laikosi teisės aktų, t. y. ar jis turi reikiamas licencijas ir leidimus, ir ar deklaruotas kiekis atitinka iškrautą arba perkrautą kiekį.

Sugautų žuvų kiekio sertifikatai

Sugautų žuvų kiekio sertifikatas užtikrina, kad į ES importuojami produktai nebūtų gauti vykdant NNN žvejybą. Šiuos sertifikatus išduoda šalis, kurioje žvejybos laivas yra registruotas (vėliavos valstybė). Jie pateikiami kartu su žuvininkystės produktais visoje tiekimo grandinėje, kad būtų galima atlikti nuolatinius patikrinimus.

Preziumuojama NNN žvejyba

 • Europos Komisija:
  • identifikuos žvejybos laivus, apie kuriuos gauta pakankamai informacijos, kad būtų galima preziumuoti, jog tokie žvejybos laivai gali vykdyti NNN žvejybą;
  • informuos vėliavos valstybes (t. y. ES nepriklausančias šalis ir ES šalis), kurių žvejybos laivai yra identifikuoti;
  • išplatins informaciją visoms ES šalims.
 • Ji taip pat sudarys laivų, kurie vykdo NNN žvejybą, sąrašą. Šio sąrašo sudarymo procedūros leidžia taikyti apsaugos priemones ir teikti skundus, siekiant vienodų sąlygų laivams ir atitinkamoms šalims.

Nebendradarbiaujančios ES nepriklausančios šalys

Komisija taip pat nustatys kovoje su NNN nebendradarbiaujančias ES nepriklausančias šalis. ES nepriklausanti šalis gali būti pripažinta nebendradarbiaujančia šalimi, jei ji, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybė, nevykdo pareigų imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ar ją panaikinti.

Sankcijos

 • ES šalys privalo taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems NNN veiklą.
 • Maksimali sankcija turi būti bent penkis kartus didesnė už gautų žuvininkystės produktų vertę.
 • Pakartotinio pažeidimo, įvykdyto per penkerių metų laikotarpį, atveju ES šalys turi taikyti maksimalią sankciją, kuri būtų bent aštuonis kartus didesnė už gautų žuvininkystės produktų vertę.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Draudžiamas rajonas: rajonas, kuriame draudžiama vykdyti komercinę žvejybą, siekiant leisti atsikurti žuvų ištekliams.

Žvejybos draudimo laikotarpis: metų laikas, kai draudžiama vykdyti žvejybą, siekiant leisti atsikurti žuvų ištekliams.

Neleistinas gylis: gylis, kuriame draudžiama vykdyti žvejybą, siekiant leisti atsikurti giliavandenių žuvų ištekliams.

Perkrovimas: sugautų žuvų kiekio perkėlimas iš mažesnio žvejybos laivo į didesnį, kur jis pridedamas prie didesnės, gabenimui paruoštos partijos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, p. 1–32)

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, klaidų ištaisymas (OL L 286, 2008 10 29) (OL L 22, 2011 1 26, p. 8)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Žvejybos leidimas

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33–44)

Žvejybos laivai, vykdantys NNN žvejybą

2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas (OL L 131, 2010 5 29, p. 22–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

Sugautų žuvų kiekio sertifikatus išduodančios kompetentingos institucijos

Valstybių narių ir jų kompetentingų institucijų, kurias liečia Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 15(2); 17(8); 21(3) straipsniai, sąrašas (OL C 320, 2009 12 24, p. 17–20)

Paskirtieji uostai

Uostų, kuriuose yra leidžiamos žuvininkystės produktų iškrovimo bei perkrovimo operacijos ir galimybė naudotis uosto paslaugomis trečiųjų valstybių žvejybos laivams, pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 5(2) straipsnį, sąrašas (OL C 320, 2009 12 24, p. 13–16)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2016

Top