Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pažeidžiamos jūrų ekosistemos: apsauga nuo dugninės žvejybos atviroje jūroje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pažeidžiamos jūrų ekosistemos: apsauga nuo dugninės žvejybos atviroje jūroje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 734/2008 dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų apsaugos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamentu nustatomos taisyklės Europos Sąjungoje (ES) registruotiems žvejybos laivams, naudojantiems dugninius žvejybos įrankius* atviroje jūroje, už rajonų, kuriuos reguliuoja regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos, ribų arba ten, kur tokios organizacijos nėra priėmusios šios žuvininkystės politikos priemonių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO)

 • Kaip numatyta JT jūrų teisės konvencijoje, RŽVO yra tarptautinės organizacijos, per kurias jūrinės ir kitos valstybės, vykdančios žvejybos veiklą atviroje jūroje, bendradarbiauja išsaugant ir valdant žuvų išteklius, visų pirma toli migruojančių ir vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklius*, tam tikroje geografinėje vietovėje.
 • RŽVO turi įgaliojimus nustatyti išsaugojimo ir valdymo priemones, kaip antai sugavimo ir žvejybos apribojimus, technines priemones ir kontrolės priemones.
 • ES, kuriai atstovauja Europos Komisija, atlieka aktyvų vaidmenį nustatant RŽVO skaičių.

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas dugniniais žvejybos įrankiais žvejybos veiklą vykdantiems laivams:

 • už RŽVO teritorijos ribų;
 • teritorijoje, kurioje pradėtas RŽVO įkūrimo procesas ir priimtos laikinosios priemonės, skirtos jūrų aplinkos apsaugai.

Specialūs žvejybos leidimai

Dugninės žvejybos veiklą vykdyti leidžiama, jei tai nekelia pavojaus pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms. ES registruoti laivai, naudojantys dugninius žvejybos įrankius šiuose rajonuose, turi turėti specialų žvejybos leidimą. Prie paraiškos turi būti pridedamas išsamus žvejybos planas, kuriame nurodoma:

 • veiklos vykdymo vieta;
 • numatytos žvejoti rūšys;
 • įrankių tipas ir gylis, kuriame jie bus naudojami;
 • jūros dugno, kur bus vykdoma žvejybos veikla, žemėlapis, jei išduodanti institucija jo neturi.

Leidimus išduoda šalis, kurioje registruotas laivas. Tos šalies atsakingos institucijos privalo:

 • prieš išduodamos leidimą įvertinti duomenis, susijusius su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis, tame rajone, kuris nurodytas žvejybos plane. Dugninius žvejybos įrankius draudžiama naudoti rajonuose, kuriuose neatliktas tinkamas mokslinis įvertinimas, su kuriuo galima susipažinti;
 • gauti pranešimus apie bet kokius žvejybos plano pakeitimus, kad galėtų įvertinti, ar tai nekels pavojaus pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms;
 • panaikinti bet kuriam laivui išduotą leidimą, jei jis nesilaiko savo žvejybos plano.

Draudimas žvejoti rajone

Kaip numatyta 2006 m. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje 61/105, ES šalys, remdamosi patikimiausia turima moksline informacija, privalo identifikuoti rajonus, kuriuose yra arba gali būti pažeidžiamos jūrų ekosistemos, ir šiuose rajonuose uždrausti žvejybą dugniniais žvejybos įrankiais. Komisija turi būti informuota apie bet kokius draudimus ir pateikti šią informaciją kitoms ES šalims.

Stebėsena

Stebėtojai stebi laivų, kuriems buvo suteiktas specialus žvejybos leidimas, veiklą, visą žvejybos plano vykdymo laiką. Per šį laikotarpį stebėtojai privalo:

 • rinkti informaciją apie sugavimus;
 • registruoti žvejybos plano pakeitimus;
 • registruoti visus pažeidžiamų ekosistemų aptikimus;
 • registruoti gylį, kuriame naudojami žvejybos įrankiai.

Pasibaigus misijai per 20 dienų privaloma pateikti ataskaitą atitinkamos ES šalies kompetentingoms institucijoms. Komisijai nusiunčiama šios ataskaitos kopija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. liepos 31 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Dugniniai žvejybos įrankiai: įprastinių žvejybos operacijų metu naudojami įrankiai, turintys kontaktą su jūros dugnu, kurie, be kita ko, yra dugniniai tralai, dragos, dugniniai žiauniniai tinklaičiai, dugninės ūdos ir gaudyklės.

* Vienos valstybės ribas viršijantys žuvų ištekliai: žuvų ištekliai, migruojantys tarp išskirtinių ekonominių zonų (t. y. jūros zonų, į kurias šalis turi specialias teises dėl jūrų išteklių tyrinėjimo ir naudojimo) ir atviros jūros.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 734/2008 dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos įrankiais daromo neigiamo poveikio (OL L 201, 2008 7 30, p. 8–13)

paskutinis atnaujinimas 04.10.2016

Top