Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbo tvarkos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbo tvarkos taisyklės

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbo tvarkos taisyklės

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 303 straipsnis dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

KOKS YRA ŠIŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ IR SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 303 STRAIPSNIO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nariai

 • Remiantis SESV 300 straipsniu, EESRK sudaro:
  • darbdavių organizacijos: privačiųjų ir viešųjų pramonės sektorių, smulkiojo verslo, prekybos rūmų, didmeninės ir mažmeninės prekybos, bankininkystės ir draudimo, transporto ir žemės ūkio sektorių atstovai (I grupė);
  • darbuotojai: nacionalinių profesinių sąjungų, konfederacijų ir sektorių federacijų atstovai (II grupė);
  • kiti pilietinės visuomenės atstovai: ūkininkų ir vartotojų organizacijų, smulkiojo verslo, amatų sektoriaus, laisvųjų profesijų ir NVO, veikiančių socialinės apsaugos ir aplinkos apsaugos srityse, atstovai (III grupė).
 • Narius penkerių metų kadencijai siūlo ES šalių vyriausybės, o skiria – Taryba. Gali būti ne daugiau kaip 350 narių.
 • Visos trys grupės renka savo pirmininkus ir pirmininko pavaduotojus. Jie dalyvauja rengiant, organizuojant ir koordinuojant EESRK veiklą.

EESRK vaidmuo teisėkūros procedūroje

 • EESRK patariamoji funkcija
  • Tarybos, Europos Komisijos arba Europos Parlamento prašymu, EESRK pateikia savo nuomonę.
  • Jis taip pat gali teikti nuomones savo iniciatyva, tiriamąsias nuomones ir informacinius pranešimus arba rezoliucijas bet kokiais klausimais, susijusiais su ES paskirtomis užduotimis.
 • Skyrių darbas
  • Biuras paskiria skyrių, atsakingą už nuomonės arba pranešimo parengimą.
  • Pranešėjas, padedamas eksperto ir, prireikus, vieno ar keleto bendrapranešėjų, išnagrinėja pateiktą klausimą, atsižvelgia į pareikštas nuomones ir, jomis remdamasis, parengia nuomonės projektą, kuris perduodamas skyriui aptarti ir patvirtinti.

EESRK darbo organai

Biuras

 • Biurą sudaro:
  • pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai;
  • trijų grupių pirmininkai;
  • šešių skyrių pirmininkai;
  • kintamas narių skaičius, neviršijantis ES šalių skaičiaus.
 • Pirmininkas yra renkamas iš trijų grupių narių. Pirmininko pavaduotojai renkami iš dviejų grupių, kurioms nepriklauso pirmininkas, narių. Jie renkami 2,5 metų laikotarpiui, vadovaujantis grupės rotacijos principu.
 • Biuro pagrindinės užduotys yra šios:
  • nustatyti EESRK struktūrą ir darbo organizavimo būdus. Jis yra politiškai atsakingas už bendrą veiklos administravimą;
  • kartu su EESRK pirmininku įgyvendinti ES finansinio reglamento (kuriuo reglamentuojamas ES biudžetas) numatytus įgaliojimus biudžeto ir finansų srityje;
  • nustatyti ir tikslinti darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo nuostatas;
  • kas šešis mėnesius išnagrinėti su EESRK pateiktomis nuomonėmis susijusią tolesnę veiklą remdamasis tuo tikslu pateiktu pranešimu.

Prezidiumas ir pirmininkas

 • Prezidiumas (pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai) rengia posėdžius kartu su grupių pirmininkais biuro ir asamblėjos darbui parengti.
 • 2,5 metų kadencijai išrinktas pirmininkas:
  • vadovauja EESRK darbui, o jam atlikti darbą padeda pavaduotojai;
  • atstovauja EESRK išorės santykiuose;
  • praneša EESRK, kokių veiksmų ir priemonių buvo imtasi jo vardu;
  • savo kadencijos pradžioje pristato darbo programą, o kadencijos pabaigoje pateikia atlikto darbo ataskaitą.

Specializuoti skyriai

Pakomitečiai

 • Tam tikriems klausimams spręsti EESRK gali sudaryti laikinuosius pakomitečius ir observatorijas.
 • Jis taip pat gali kviesti dalyvauti klausymuose jam nepriklausančius asmenis.
 • Pirmininkas gali paskirti ekspertus, kad šie atsakytų į techninius klausimus, kurių gali kilti EESRK veikloje.

Konsultacinės komisijos

 • EESRK gali sudaryti konsultacines komisijas. Jas sudaro EESRK nariai ir organizuotos pilietinės visuomenės įvairių sričių, kurias EESRK nori įtraukti į savo darbą, atstovai.

Plenarinės sesijos

 • EESRK posėdžiauja plenarinėje asamblėjoje per įvairias sesijas (kasmet surengiamos devynios sesijos). EESRK plenarinė asamblėja priima nuomones remdamasi skyrių nuomone ir siunčia jas Tarybai, Komisijai ir Parlamentui.
 • Prezidiumo ir grupių pirmininkų siūlymu, darbotvarkės projektą parengia biuras. Jis pateikiamas asamblėjos patvirtinimui prieš atitinkamos sesijos pradžią.
 • EESRK patvirtintos nuomonės ir sesijų protokolai siunčiami Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Nepriklausomai nuo konsultacijų teisinio pagrindo (privalomo ar neprivalomo prašymo pateikti nuomonę), EESRK nuomonės yra teisiškai būtina Tarybos, Komisijos ar Parlamento galutinio dokumento dalis.

Balsavimo būdai

 • Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, EESRK dokumentai ir sprendimai priimami balsų dauguma. Balsuojama atvirai, vardiniu būdu*arba slaptai.

Dialogas su ES socialinėmis ir ekonominėmis organizacijomis ir ES nepriklausančiomis šalimis

 • Atsižvelgiant į EESRK specialią misiją, jis gali palaikyti struktūruotus santykius su ES šalių ir ES nepriklausančių šalių ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis, panašiomis institucijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis. EESRK paskiria delegacijas, atsakingas už šių ryšių palaikymą.

Pilietinė visuomenė

 • 2012 m. buvo priimtas Komisijos ir EESRK bendradarbiavimo protokolas, kuriuo siekiama paskatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą ES politikos formavimo procese tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu ir plėtoti šių organizacijų ir ES institucijų struktūrinį dialogą.

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS TAISYKLĖS?

Taisyklės taikomos nuo 2010 m. rugsėjo 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

 • Mūsų darbas (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas).

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Vardinis balsavimas: balsuojant vardiniu būdu pateikiamos balsuotojų pavardės.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbo tvarkos taisyklių kodifikuota redakcija – 2010 m. liepos 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas plenarinėje sesijoje priėmė kodifikuotą Darbo tvarkos taisyklių redakciją (OL L 324, 2010 12 9, p. 52–68)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 3 skyrius – Sąjungos patariamieji organai. 1 skirsnis – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. 303 straipsnis (EB sutarties ex 260 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 178)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisijos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo protokolas (OL C 102, 2012 4 5, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 01.02.2018

Top