Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES išlaidų priežiūros institucija: kaip veikia Europos Audito Rūmai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES išlaidų priežiūros institucija: kaip veikia Europos Audito Rūmai

 

SANTRAUKA

Europos Audito Rūmai atlieka Europos Sąjungos (ES) pajamų ir išlaidų auditą. Jie užtikrina ES atskaitomybę mokesčių mokėtojams. Audito Rūmų vaidmuo yra nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnyje. Audito Rūmai parengia savo darbo tvarkos taisykles, kurias po to tvirtina Taryba.

KAM SKIRTOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

Darbo tvarkos taisyklėmis reglamentuojama Europos Audito Rūmų vidaus veikla. Taisyklės apima, pavyzdžiui:

Audito Rūmų struktūrą (paskyrimus, kadencijų trukmę, Audito Rūmų pareigas, pirmininko rinkimą);

veiklos procedūras (Audito Rūmų ir kolegijų posėdžius, Audito Rūmų sprendimų priėmimą, kolegijas ir komitetus, auditus ir ataskaitų, nuomonių, pastabų bei patikinimo pareiškimų rengimą).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sandara ir struktūra

Audito Rūmai yra kolegiali institucija, t. y. jos nariai bendrai atsako už priimamus sprendimus ir vykdomus veiksmus. Audito rūmus sudaro 28 nariai – po vieną iš kiekvienos ES šalies. Nariai skiriami šešeriems metams (gali būti skiriami kitai kadencijai). Tam, kad būtų paskirti, nariai turi priklausyti ar būti priklausę išorės audito institucijai savo ES šalyje arba būti ypač tinkami šioms pareigoms užimti. Savo pareigas Audito Rūmuose jie vykdo visiškai nepriklausomai.

Nariai iš savo tarpo renka pirmininką trejiems metams (gali būti skiriamas kitai kadencijai). Pirmininko pareigos:

šaukti Audito Rūmų posėdžius ir jiems pirmininkauti;

užtikrinti Audito Rūmų sprendimų vykdymą;

užtikrinti efektyvią Audito Rūmų padalinių, įskaitant protokolo ir vizitų, komunikacijos, teisės reikalų ir vidaus audito, veiklą ir racionalų institucijos veiklos valdymą;

skirti įgaliotinį atstovauti Audito Rūmams visuose teisminiuose ginčuose;

atstovauti Audito Rūmams išorės santykiuose ir santykiuose su kitomis Europos institucijomis.

Audito Rūmai turi generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už Audito Rūmų sekretoriato kasdienę veiklą, taip pat administravimą, finansus ir paramą, žmogiškuosius išteklius, informacines technologijas ir vertimą.

Audito Rūmus taip pat sudaro kolegijos ir komitetai. Kolegijos tvirtina nuomones, specialias ataskaitas ir tam tikras metines ataskaitas. Jos taip pat rengia metines ataskaitas dėl ES biudžeto ir Europos plėtros fondų, kurias po to tvirtina Audito Rūmai. Komitetai (pvz., Administracinis komitetas ir Audito komitetas) tvarko administracinius reikalus ir priima sprendimus su komunikacija ir strategija susijusiais klausimais.

Audito Rūmų užduotys

Audito Rūmai tikrina ES ir jos įstaigų pajamų ir išlaidų teisėtumą bei tvarkingumą, taip pat ES biudžeto racionalų finansinį valdymą. Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar tinkamai atsiskaitoma už ES lėšas, ar jos renkamos ir išleidžiamos pagal atitinkamas taisykles bei nuostatas, ar tai daroma veiksmingai.

Auditai atliekami siekiant pagerinti finansinį valdymą ir suteikti Europos piliečiams informacijos apie viešųjų lėšų panaudojimą.

Auditai

Auditai yra:

grindžiami įrašais ir, jei reikia, atliekami vietoje kitose Europos institucijose;

atliekami bet kokios organizacijos, kuri ES vardu valdo pajamas arba išlaidas, patalpose;

atliekami ES šalyse ir kitose pasaulio šalyse, įskaitant bet kokio fizinio ar juridinio asmens, kuriam atliekami mokėjimai iš ES biudžeto, patalpose.

Audito Rūmai, kaip ES išorės auditorius, bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir Europos institucijomis. Be to, jie gali pareikalauti, kad ES institucijos bei įstaigos ir organizacijos, kurioms atliekami mokėjimai iš Europos biudžeto arba nacionalinių audito institucijų lėšų, pateiktų bet kokią informaciją, kurios reikia, kad Audito Rūmai galėtų sėkmingai atlikti savo užduotį.

Darbo programos

Kasmet Audito Rūmai tvirtina darbo programą, kurioje nustatomi su audito užduotimis susiję prioritetai. Programa yra viešai skelbiama ir Audito Rūmų pirmininko pristatoma Europos Parlamento biudžeto kontrolės komitetui.

Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra

Audito Rūmai neturi jokių teisminių įgaliojimų, todėl negali skirti sankcijų. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams jie parengia metinę ataskaitą, kuri yra skelbiama Oficialiajame leidinyje. Šioje ataskaitoje apžvelgiama, kaip kompetentingos institucijos valdo ES biudžetą ir Europos plėtros fondus. Tai yra esminis veiksnys Europos Parlamentui sprendžiant dėl Komisijos biudžeto įvykdymo.

Audito Rūmai taip pat teikia Tarybai ir Parlamentui patikinimo pareiškimus dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir patvirtina, ar biudžetas buvo naudojamas tinkamai, laikantis taisyklių ir nuostatų. Be to, kitų Europos institucijų prašymu arba savo iniciatyva Audito Rūmai gali bet kada pateikti pastabas, pirmiausia specialių ataskaitų forma, dėl specialių klausimų ir pristatyti nuomones arba kitas peržiūra grindžiamas ataskaitas.

Audito Rūmai posėdžiuose savo narių balsų dauguma priima sprendimą dėl metinės ataskaitos tvirtinimo. Jei nenusprendžiama kitaip, posėdžiai yra uždari. Audito Rūmai taip pat gali kiekvienu atveju nuspręsti priimti sprendimus pagal rašytinę procedūrą.

Audito Rūmai informuoja apie ES lėšų panaudojimo pažeidimus, o visus auditų metu nustatytus įtariamo sukčiavimo atvejus perduoda Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

NUO KADA GALIOJA ŠIOS DARBO TAISYKLĖS?

Darbo taisyklės galioja nuo 2010 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Audito Rūmai buvo įsteigti 1977 m. 1992 m. jie tapo visaverte ES institucija. Audito Rūmai įsikūrę Liuksemburge.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

Europos Sąjungos Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Europos Sąjungos Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklės

2010 6 1

OL L 103, 2010 4 23, p. 1–6

paskutinis atnaujinimas 15.10.2015

Top