Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ombudsmenas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ombudsmenas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas – ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Juo nustatomos sąlygos, pagal kurias dirba Europos ombudsmenas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Statusas ir paskyrimas

 • Sutartyse (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnyje) yra nustatytas specialus ombudsmeno teisinis statusas.
 • Ombudsmeną išrenka Europos Parlamentas vienai 5 metų kadencijai, bet jis gali būti perrinktas kitai kadencijai.
 • Ombudsmenas veikia nepriklausomai ir nepriima jokių nurodymų iš jokios vyriausybės ar kurios nors kitos organizacijos.
 • Savo kadencijos laikotarpiu ombudsmenas negali užimti jokio kito politinio ar administracinio posto, tiek apmokamo, tiek neapmokamo.

Kova su netinkamu administravimu

Pagrindinis ombudsmeno vaidmuo yra ištirti netinkamo administravimo atvejus ES institucijose ir įstaigose.

 • ES institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją ir turi būti nurodyta, ar kuri nors iš tos informacijos yra įslaptinta (galimybė susipažinti su įslaptinta informacija suteikiama, jei laikomasi atitinkamos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001).
 • ES šalims gali reikėti pateikti informaciją ombudsmenui. Jei šiai informacijai taikomi slaptumo įstatymai, ombudsmenas negali jos toliau kam nors atskleisti.
 • Ombudsmenas gali veikti savo iniciatyva arba remdamasis skundu.

Įgaliojimų apribojimas

 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepriklauso ombudsmeno įgaliojimų sričiai, kai šis teismas vykdo teismines funkcijas.
 • Ombudsmenas neturi įgaliojimų tirti nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios netinkamo administravimo atvejus ES šalyse.
 • Taip pat ombudsmeno kompetencijai nepriskiriamos teismui jau pateiktos bylos ir klausimai dėl teismo sprendimo pagrįstumo.

Kaip pateikti skundą

Ombudsmenui pateikiamas skundas turi atitikti šiuos reikalavimus.

 • Jį turi pateikti ES pilietis, ES šalyje gyvenantis asmuo arba įstaiga, kaip antai NVO, fondas ar bendrovė, kurios registruotoji buveinė yra kurioje nors ES šalyje (juridiniai asmenys).
 • Jį reikia parašyti viena iš 24 sutarties kalbų.
 • Jis turi būti susijęs su ES institucijos ar įstaigos netinkamo administravimo atveju. „Netinkamas administravimas“ reiškia, pavyzdžiui, piktnaudžiavimą galia, administracinius pažeidimus, diskriminaciją ir t. t.
 • Jį reikia pateikti per 2 metus nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo (skundo pateikėjas) sužinojo apie faktus.
 • Jis turi būti „paskutinė priemonė“ – prieš pateikdamas skundą pateikėjas turi būti atlikęs atitinkamus administracinius veiksmus skunde nurodomos (-ų) institucijos (-ų) atžvilgiu.

Skundas gali būti klasifikuojamas kaip konfidencialus, jei to prašo skundo pateikėjas, arba tai gali būti padaryta ombudsmeno iniciatyva, jeigu pastarasis mano, kad būtina apsaugoti skundo pateikėjo ar trečiosios šalies interesus.

Tolesni veiksmai

 • 1.

  Jei po pradinio tyrimo ombudsmenas nustato, kad skundas yra priimtinas ir kad yra pagrindo pradėti tyrimą, jis apie tai praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai ir paprašo jos pateikti savo nuomonę per tam tikrą laikotarpį (paprastai ne daugiau kaip 3 mėnesius).

 • 2.

  Ombudsmenas siunčia tą nuomonę skundo pateikėjui, kuris per nustatytą terminą (paprastai ne daugiau kaip 1 mėnesį) gali pateikti pastabas.

 • 3.

  Ombudsmenas gali atlikti tolesnius tyrimus. Baigęs tyrimus ombudsmenas baigia bylą pateikdamas motyvuotą sprendimą, kuriame gali būti kritinių pastabų, ir apie tai informuoja skundo pateikėją ir atitinkamą instituciją ar įstaigą.

 • 4.

  Ombudsmenas gali baigti bylą pateikdamas ataskaitą su rekomendacijų projektais atitinkamai institucijai ar įstaigai ir išsiųsti ataskaitą skundo pareiškėjui ir atitinkamai institucijai ar įstaigai. Tada institucija ar įstaiga turi per 3 mėnesius pateikti ombudsmenui išsamią nuomonę, kurioje gali būti, pavyzdžiui, nurodytos priemonės, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti rekomendacijų projektus.

 • 5.

  Ombudsmenas gali nuspręsti parengti specialiąją ataskaitą Europos Parlamentui, jei išsami nuomonė yra nepatenkinama. Šioje specialiojoje ataskaitoje gali būti pateiktos rekomendacijos. Ji taip pat siunčiama skundo pateikėjui ir atitinkamai institucijai ar įstaigai.

 • 6.

  Jei atlikdamas tyrimą ombudsmenas sužino apie faktus, kurie gali būti susiję su baudžiamąja teise, jis turi nedelsdamas pranešti apie tai kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms ir kompetentingai ES institucijai, kuri atsako už kovą su sukčiavimu; prireikus ombudsmenas taip pat praneša tai ES institucijai ar įstaigai, kuriai pavaldus atitinkamas pareigūnas ar tarnautojas.

 • 7.

  Ombudsmenas taip pat teikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą apie savo veiklą, įskaitant jo atliktų tyrimų rezultatus.

Įgyvendinimo taisyklės

Šio sprendimo įgyvendinimo nuostatas ombudsmenas priėmė 2002 m. liepos 8 d. ir paskutinius pakeitimus atliko 2008 gruodžio 3 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 1994 m. gegužės 4 d.

KONTEKSTAS

Europos ombudsmeno interneto svetainė

DOKUMENTAS

1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15–18)

Paskesni Sprendimo 94/262/EAPB, EB, Euratomas daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43–48)

paskutinis atnaujinimas 04.02.2016

Top