Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionų komiteto darbo tvarkos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Regionų komiteto darbo tvarkos taisyklės

Regionų komitetas yra Europos Sąjungos (ES) patariamoji institucija. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 306 straipsniu jam suteikiama teisė tvirtinti savo darbo tvarkos taisykles.

DOKUMENTAS

Regionų komitetas - Darbo tvarkos taisyklės.

SANTRAUKA

Regionų komitetas yra Europos Sąjungos (ES) patariamoji institucija. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 306 straipsniu jam suteikiama teisė tvirtinti savo darbo tvarkos taisykles.

KAM SKIRTOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

Darbo tvarkos taisyklėmis reglamentuojama Regionų komiteto veikla ir organizacinė struktūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sudėtis

Regionų komitetą sudaro 350 narių ir tiek pat pakaitinių narių. Jie skiriami penkeriems metams. Narius - regionų ir vietos valdžios institucijų atstovus - skiria kiekviena šalis. Taryba tvirtina narių ir pakaitinių narių sąrašą kvalifikuota balsų dauguma.

Sprendimu 2014/930/ES vietos paskirstytos taip:

po 24 vietas Vokietijai, Prancūzijai, Italijai ir Jungtinei Karalystei;

po 21 vietą Ispanijai ir Lenkijai;

15 vietų Rumunijai;

po 12 vietų Belgijai, Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Graikijai, Vengrijai, Nyderlandams, Austrijai, Portugalijai ir Švedijai;

po 9 vietas Danijai, Airijai, Kroatijai, Lietuvai, Slovakijai ir Suomijai;

po 7 vietas Latvijai ir Slovėnijai;

6 vietos Estijai;

po 5 vietas Kiprui, Liuksemburgui ir Maltai.

Konsultacijos

Pagal ES sprendimų priėmimo procesą su Regionų komitetu reikia konsultuotis priimant sprendimus dėl:

ekonominės ir socialinės sanglaudos,

sveikatos, švietimo ir kultūros,

užimtumo politikos,

socialinės politikos,

aplinkos,

profesinio mokymo ir

transporto.

Vykdydami savo funkcijas, Regionų komiteto nariai privalo būti visiškai nepriklausomi ir vadovautis bendru ES interesu.

Kiekvienos šalies nariai ir pakaitiniai nariai sudaro nacionalines delegacijas.

Jie taip pat sudaro politines frakcijas, kurios atspindi jų politines pažiūras. Politinei frakcijai sudaryti reikia ne mažiau kaip 18 narių, atstovaujančių ne mažiau kaip penktadaliui ES šalių. Ne mažiau kaip pusė jų turi būti komiteto nariai.

Plenarinė asamblėja

Regionų komitetas renkasi į plenarinę asamblėją:

priimti nuomones, pranešimus ir rezoliucijas;

priimti pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;

kiekvienos penkerių metų kadencijos pradžioje priimti komiteto politinę programą;

išrinkti pirmininką, pirmąjį pirmininko pavaduotoją ir kitus biuro narius;

sudaryti komisijas;

priimti komiteto darbo tvarkos taisykles ir jas persvarstyti;

priimti sprendimą pateikti ieškinį ES Teisingumo Teismui.

Plenarinė asamblėja šaukiama ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Ne mažiau kaip ketvirtadaliui narių pateikus prašymą, pirmininkas privalo sušaukti neeilinę plenarinę sesiją.

Plenarinės asamblėjos sesijos yra viešos, išskyrus tuos atvejus, kai ji priima kitokį sprendimą.

Plenarinės asamblėjos kvorumas (t. y. minimalus dalyvaujančių narių skaičius, kad būtų galima priimti sprendimus) yra tada, kai dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

Plenarinė asamblėja sprendimus priima balsavusiųjų balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai darbo tvarkos taisyklėse nustatyta kitaip.

Biuras

Biuro sudėtis atspindi Regionų komiteto sudėtį. Jį sudaro pirmininkas, pirmasis pirmininko pavaduotojas, po vieną pirmininko pavaduotoją iš kiekvienos ES šalies, 28 kiti nariai ir politinių frakcijų pirmininkai. Biurą dvejų su puse metų kadencijai renka plenarinė asamblėja. Biuro narių pasiskirstymas, neskaitant pirmininko, pirmojo pirmininko pavaduotojo ir penkių politinių frakcijų pirmininkų, yra toks:

po 3 vietas Vokietijai, Jungtinei Karalystei, Prancūzijai, Italijai, Ispanijai ir Lenkijai;

po 2 vietas Nyderlandams, Graikijai, Čekijos Respublikai, Belgijai, Vengrijai, Portugalijai, Švedijai, Austrijai, Slovakijai, Danijai, Suomijai, Airijai, Kroatijai, Lietuvai, Bulgarijai ir Rumunijai;

po 1 vietą Latvijai, Slovėnijai, Estijai, Kiprui, Liuksemburgui ir Maltai.

Biuro funkcijos:

kadencijos pradžioje parengti politinės programos projektą ir prižiūrėti, kaip ji vykdoma;

koordinuoti plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą;

tvarkyti finansinius, organizacinius ir administracinius reikalus;

paskirti Generalinį sekretorių ir tam tikrų kategorijų pareigūnus bei kitus tarnautojus.

Biuras gali Regionų komiteto vardu pateikti ieškinį ES Teisingumo Teismui, kai, pavyzdžiui, ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo ir pažeidžia regionų bei vietos kompetencijas arba kai negerbiamos Regionų komiteto institucinės teisės (t. y. konsultuotis dėl svarbių teisės aktų). Kitoje sesijoje plenarinė asamblėja turi priimti sprendimą dėl šio ieškinio palaikymo.

Pirmininkas

Pirmininkas atstovauja komitetui ir vadovauja jo darbui.

Komisijos

Kiekvienos kadencijos pradžioje sudaromos komisijos. Jos rengia nuomonių, pranešimų bei rezoliucijų projektus ir teikia juos plenarinei asamblėjai priimti. Iš viso yra šešios komisijos:

CIVEX - Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisija;

COTER - Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisija;

ECON - Ekonominės politikos komisija;

ENVE - Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija;

NAT - Gamtos išteklių komisija;

SEDEC - Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų komisija.

Komisijų sudėtis atspindi Regionų komiteto sudėtį. Kiekvienas narys turi priklausyti bent vienai, bet ne daugiau kaip dviem komisijoms. Biuras gali daryti išimčių nacionalinių delegacijų, turinčių mažiau narių nei yra komisijų, nariams. Komisijų posėdžiai paprastai yra atviri ir vieši.

Regionų komiteto rengiami dokumentai

Regionų komitetas rengia nuomones, pranešimus ir rezoliucijas, kurie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis priima nuomones:

dėl Komisijos, Tarybos ar Parlamento parengtų pasiūlymų dėl teisės aktų ir politikos dokumentų ES sutartyse numatytais atvejais arba kai viena iš šių institucijų mano, kad jo nuomonė yra reikalinga;

savo iniciatyva;

kai konsultuojamasi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir komitetas mano, kad klausimas yra aktualus regionams.

Generalinis sekretoriatas

Regionų komitetas turi Generalinį sekretoriatą, kuriam vadovauja Generalinis sekretorius. Generalinis sekretorius yra atsakingas už tai, kad biuro ar pirmininko priimti sprendimai būtų vykdomi. Jį penkerių metų kadencijai skiria biuras dviejų trečdalių balsavusiųjų daugumos sprendimu.

KONTEKSTAS

2012 m. buvo priimtas Europos Komisijos ir Regionų komiteto bendradarbiavimo protokolas. Jo tikslas - užtikrinti glaudų abiejų šalių bendradarbiavimą bendro intereso srityse, įskaitant aspektus, susijusius su strategija„Europa 2020“, ekonominę, socialinę bei teritorinę sanglaudą ir ypač tarpregioninio bei tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos žr. Regionų komiteto interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Regionų komitetas - Darbo tvarkos taisyklės

2010 1 10

-

OL L 6, 2010 1 9, p. 14-31

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisijos ir Regionų komiteto bendradarbiavimo protokolas (OL C 102, 2012 4 5, p. 6-10).

2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2014/930/ES, kuriuo nustatoma Regionų komiteto sudėtis (OL L 365, 2014 12 19, p. 143-144).

Paskutinį kartą atnaujinta: 22.07.2015

Top