Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

SANTRAUKA

KAM SKIRTOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

 • Šiomis taisyklėmis nustatoma vienintelės visoje Europoje tiesiogiai renkamos ES institucijos vidinė struktūra ir veikla. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 232 straipsnį Europos Parlamentas turi teisę tvirtinti savo darbo tvarkos taisykles.
 • 300 puslapių dokumente aptariami visi parlamentinio darbo procedūriniai aspektai. Jis yra reguliariai atnaujinamas (naujausia versija išleista 2015 m. rugsėjo mėn.).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taisyklės taikomos toliau nurodytiems parlamentinio gyvenimo aspektams.

Europos Parlamento nariai:

Parlamento pareigūnai

Parlamento nariai slaptu balsavimu 2,5 metų kadencijai renka pirmininką, 14 pirmininko pavaduotojų ir penkis kvestorius.

 • Pirmininkas:
  • vadovauja bendram Parlamento darbui ir įvairioms jo operacijoms;
  • atstovauja Parlamentui;
  • užtikrina, kad būtų laikomasi taisyklių, ir palaiko tvarką;
  • pradeda, sustabdo ir užbaigia plenarinius posėdžius, pirmininkauja diskusijoms ir prižiūri balsavimą;
  • sprendžia dėl pakeitimų priimtinumo, klausimų ir ataskaitų atitikties;
  • nukreipia parlamentiniams komitetams klausimus, kurie yra su jais susiję.
 • Pirmininko pavaduotojai turi konkrečias pareigas ir prireikus pakeičia pirmininką.
 • Kvestoriai atsako už tiesiogiai su Parlamento nariais susijusius administracinius ir finansinius reikalus.
 • Biuras sudaromas iš pirmininko ir 14 pirmininko pavaduotojų. Jis sprendžia finansinius, organizacinius ir administracinius klausimus, susijusius su Parlamentu.
 • Pirmininkų sueiga sudaroma iš Parlamento pirmininko ir frakcijų pirmininkų (žr. toliau). Ji organizuoja Parlamento politinį darbą ir priima sprendimus dėl teisėkūros programos rengimo.
 • Komitetų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių ir specialiųjų parlamentinių komitetų pirmininkų. Ji gali teikti rekomendacijas dėl komitetų darbo ir plenarinių sesijų darbotvarkės.
 • Delegacijų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų Parlamento tarpparlamentinių delegacijų į įvairių pasaulio šalių parlamentus pirmininkų. Ji gali teikti rekomendacijas dėl delegacijų darbo.
 • Frakcijas sudaro Parlamento nariai pagal savo politines pažiūras. Frakcijai įkurti reikia ne mažiau kaip 25 Parlamento narių, išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje ES šalių. Frakcijos pagal savo dydį gauna finansinę ir administracinę paramą.
 • Kai kurie Parlamento nariai nepriklauso jokiai frakcijai. Jie gauna paramą savo parlamentinei veiklai.
 • Skirtingoms frakcijoms priklausantys pavieniai Parlamento nariai gali jungtis į tarppartines jungtines grupes, skirtas specifiniams klausimams, kaip antai gyvūnų gerovei ar visuomenės sveikatai.

Teisėkūros procedūros

 • Įprastos teisėkūros procedūros (pirmasis, antrasis ir trečiasis svarstymai), kai Parlamentas yra teisėkūros institucija, veikianti kartu su Taryba.
 • Konsultavimosi procedūros, kai Parlamentas teikia savo nuomonę dėl teisės akto projekto.
 • Pritarimo procedūros, kai teisės aktui priimti reikalingas Parlamento pritarimas.

Šiose teisėkūros procedūrose Parlamentas skiria ypatingą dėmesį tokiems klausimams kaip pagarba pagrindinėms teisėms, teisinis pagrindas, teisėkūros įgaliojimų delegavimas, finansinis suderinamumas ir subsidiarumo principo laikymasis.

Savo iniciatyva vykdomos procedūros

Santykiai su kitomis ES institucijomis ir organais

Parlamentiniai klausimai

 • Parlamento nariai gali pateikti rašytinius klausimus Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai ar Komisijos pirmininko pavaduotojui ir (arba) Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai. Tarybai arba Komisijai jie gali pateikti ir žodinius klausimus, po kurių vyksta diskusija.

Santykiai su nacionaliniais parlamentais

Parlamento sesijos

Komitetai

 • Nuolatiniai komitetai rengia Parlamento sprendimus plenariniuose posėdžiuose, pateikdami ataskaitas ir kitus dokumentus klausimais, kurie yra konkrečioje jų kompetencijos srityje.
 • Specialieji komitetai gali būti įsteigti konkrečiam terminui ar konkrečiai sričiai.
 • Tyrimo komitetai gali būti sudaryti tam, kad ištirtų įtariamus ES teisės pažeidimus arba galimus netinkamo administravimo atvejus.

Tarpparlamentinės delegacijos

Peticijos

DOKUMENTAS

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016

Top