Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transporto priemonių dalių ir medžiagų pakartotinis naudojimas, perdirbimas bei atnaujinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transporto priemonių dalių ir medžiagų pakartotinis naudojimas, perdirbimas bei atnaujinimas

Gamintojai turi projektuoti transporto priemones taip, kad transporto priemonei tapus netinkama eksploatuoti minimalų jos dalių ir medžiagų kiekį būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar atnaujinti. Tokiu būdu siekiama sumažinti atliekų, susidarančių dėl nebenaudojamų transporto priemonių, kiekį.

DOKUMENTAS

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos administracinės ir techninės taisyklės, siekiant užtikrinti, kad transporto priemonės dalis ir medžiagas būtų galima kuo daugiau pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti. Ja užtikrinama, kad sudėtinių dalių pakartotinis naudojimas nekeltų pavojaus saugai ar aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Šis Europos Sąjungos (ES) teisės aktas taikomas automobilių, universaliųjų automobilių, keleiviams skirtų vežti transporto priemonių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių (pvz., furgonų) naujiems ir jau gaminamiems modeliams.
  • Naujos transporto priemonės gali būti parduodamos ES, tik jei mažiausiai 85 % jų masės tinka pakartotinai naudoti ir jei mažiausiai 95 % jų masės tinka pakartotinai naudoti ir (arba) atnaujinti.
  • Gamintojai privalo turėti strategiją, kaip tinkamai laikytis teisės aktu nustatytų tinkamumo pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti reikalavimų.
  • Jei nacionalinės institucijos mano, kad ši strategija yra tinkama, gamintojas gauna atitikties sertifikatą. Sertifikatas galioja ne mažiau kaip dvejus metus.
  • Tam tikrų sudėtinių dalių, kaip antai oro pagalvių, saugos diržų ir vairo mechanizmo blokatorių, pakartotinis naudojimas yra draudžiamas. Tokios sudėtinės dalys negali būti naudojamos naujose transporto priemonėse, nes jos gali kelti pavojų saugai ar aplinkai.
  • Teisės aktas netaikomas specialiosios paskirties transporto priemonėms, kaip antai šarvuotiems ir greitosios pagalbos automobiliams, ir smulkiomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms, kai vienoje ES šalyje per metus parduodama mažiau nei 500 vieno tipo transporto priemonių.

Atskiru teisės aktu yra nustatomos priemonės, kaip užkirsti kelią nebenaudojamų transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atliekoms bei tokias atliekas apriboti. Juo užtikrinama, kad, kai įmanoma, jos būtų pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar atnaujinamos.

KONTEKSTAS

Kasmet nebenaudojamos transporto priemonės ES sudaro 8-9 mln. tonų atliekų.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie nebenaudojamas transporto priemones.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2005/64/EB

2005 12 15

2006 12 15

OL L 310, 2005 11 25, p. 10-27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/1/EB

2009 2 3

-

OL L 9, 2009 1 14, p. 31-32

paskutinis atnaujinimas 25.08.2015

Top