Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinės transporto priemonės: ES tipo patvirtinimo sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorinės transporto priemonės: ES tipo patvirtinimo sistema

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/46/EB nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo pagrindus

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva ES šalims nustatomi motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindai.

Ja nustatomas privalomas tipo patvirtinimas visų kategorijų transporto priemonėms, įskaitant pagamintas per kelis etapus. Joje:

nustatoma suderinta sistema su bendrais techniniais reikalavimais naujų transporto priemonių ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui, kad būtų lengviau juos registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti ES;

nustatomos taisyklės dėl transporto priemonių dalių ir įrangos pardavimo bei eksploatavimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma automobiliams, automobiliams su furgono kėbulu ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems dabar taikomi visiškai suderinti ES reikalavimai.

ES tipo patvirtinimo sistema yra grindžiama trečiųjų šalių patvirtinimo*principais* ir abipusio pripažinimoprincipais* .

Remiantis tipo patvirtinimo procedūra, prieš transporto priemonės pateikimą į rinką nacionalinė techninė tarnyba turi atlikti tipo bandymą pagal teisės aktus. Tuomet nacionalinė įgaliotoji institucija, remdamasi šiais bandymais, išduoda patvirtinimą (EB liudijimą). Gamintojas gali pateikti paraišką patvirtinimui gauti bet kurioje ES šalyje.

Pakanka, kad transporto priemonė būtų patvirtinta vienoje ES šalyje, kad visos to tipo transporto priemonės būtų įregistruotos visoje ES be papildomų patikrinimų remiantis jų atitikties liudijimu. Atitikties liudijimas – tai gamintojo pareiškimas, kad transporto priemonė atitinka ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Gamintojas turi užtikrinti savo gaminių atitiktį patvirtintam tipui.

Direktyva 2007/46/EB nustato daugiausia administracinę tvarką, kurios reikia laikytis dėl transporto priemonių patvirtinimo.

Techniniai reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonės turi būti išbandomos, pateikti kituose ES dokumentuose, išvardytuose direktyvos IV priede. Pavyzdžiui, tuose dokumentuose nustatomi:

tam tikri privalomi priedai, kaip antai elektroninė stabilumo kontrolės sistema, nauji ir patobulinti veidrodėliai, dieniniai žibintai, šoniniai atitvarai, apsaugantys pėsčiuosius ir dviratininkus nuo pakliuvimo po transporto priemonėmis, ir purvasaugiai;

papildomi reikalavimai miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams (avariniai išėjimai pagal transporto priemonės talpą, lengvesnė prieiga žmonėms su judėjimo negalia, atitinkama saugos erdvė transporto priemonei apsivertus ir pan.);

tam tikri aplinkosaugos įsipareigojimai, kaip antai standartizuotas išmetamas CO2 kiekis, išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kuro sąnaudos, variklio galia ar transporto priemonių keliamas triukšmas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2007 m. spalio 29 d.. Ji turėjo būti perkelta į ES šalių nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 28 d. Priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos direktyva palaipsniui pradedama įgyvendinti 2009–2014 m. laikotarpiu.

KONTEKSTAS

Pagrindinis ES teisės akto dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo tikslas – užtikrinti aukštą rinkai teikiamų naujų transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių bei atskirų techninių mazgų saugos ir aplinkos apsaugos lygį.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Trečiųjų šalių patvirtinimas: patvirtinimas, gautas iš trečiųjų šalių, tokių kaip akredituota nepriklausoma įstaiga, kurią patvirtino visos ES šalys.

*Abipusis pripažinimas: ES šalys pripažįsta tipo patvirtinimo liudijimus, kuriuos išduoda paskirtos institucijos kitose ES šalyse.

DOKUMENTAS

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva).

Paskesni direktyvos 2007/46/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 04.01.2016

Top