Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atstovas MVĮ reikalams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atstovas MVĮ reikalams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2008) 394 galutinis) „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ – Europos iniciatyva „Small Business Act“

Atstovas mažųjų ir vidutinių įmonių reikalams (MVĮ) veikia kaip tarpininkas tarp Europos Komisijos ir MVĮ bendruomenės. Jo vaidmuo yra dvejopas – dirbti Komisijoje ir palaikyti ryšį su išorės pasauliu. Atstovas išklauso MVĮ rūpesčius ir atstovauja jų interesams ES teisėkūros procese. Jis ne tik suteikia žmogiškąjį veidą Komisijai tvarkant Europos MVĮ reikalus, bet ir pabrėžia jų svarbą ekonomikos augimui bei darbo vietų kūrimui Europoje.

Europos Sąjungos (ES) konkurencingumas iš esmės priklauso nuo jos MVĮ gerovės. ES yra 23 milijonai MVĮ, kurios sudaro 99 % visų ES įmonių ir sukuria didžiąją dalį naujų darbo vietų. MVĮ yra pagrindinių Lisabonos strategijos tikslų – augimo, didesnio užimtumo ir geresnių darbo vietų Europos ekonomikoje – variklis.

Nors joms poveikį daro daug ES politikos sričių, MVĮ sunku išreikšti savo nuomonę taip, kad ji būtų išgirsta.

Siekdama suteikti joms progą pasisakyti ir praktiškai įgyvendinti principą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“, kuris yra išdėstytas 2000 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Santa Maria de Feiroje priimtoje Europos mažųjų įmonių chartijoje, Europos Komisija nusprendė paskirti atstovą MVĮ reikalams.

Vidaus mastu atstovas turi suteikti Komisijai daugiau žinių apie MVĮ problemas. Jis nagrinėja ES politikos sritis, kurios galėtų turėti poveikio MVĮ, ir užtikrina, kad teisėkūros procese būtų atsižvelgiama į jų interesus bei specialius poreikius.

Atstovo darbas yra poveikio vertinimo sistemos, skirtos užtikrinti išankstinį Komisijos pasiūlymų ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį, dalis. Pagrindinė atstovo MVĮ reikalams užduotis – ginti MVĮ interesus ankstyvuoju teisėkūros proceso etapu ir taip numatyti naujų teisės aktų poveikį.

Tokiu būdu atstovas užtikrina didesnį MVĮ klausimų koordinavimą Komisijoje.

Išorės mastu atstovas yra matomas kontaktinis asmuo, kurį pripažįsta MVĮ bendruomenė. Jo darbas – išklausyti tiek reguliariai, tiek neformaliai palaikant tiesioginį ryšį su MVĮ ir joms atstovaujančiomis organizacijomis. Jis ne tik renka informaciją, bet ir informuoja MVĮ apie ES programas ir finansavimą, gali tiesiogiai atsakyti į jų klausimus. Užmegzdamas ES ir Europos verslo dialogą, atstovas padeda gerinti valdymą Europoje.

Pirmasis atstovas MVĮ reikalams buvo paskirtas 2001 m.

Dabartinė ES atstovė MVĮ reikalams yra Europos Komisijos narė, atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ, Elżbieta Bieńkowska.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Atstovų MVĮ reikalams tinklas“.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ – Europos iniciatyva „Small Business Act“ (KOM(2008) 394 galutinis, 2008 6 25)

Su ES atstovu MVĮ reikalams galima susisiekti adresu Atstovas MVĮ reikalams, Europos Komisija, Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, GROW.H1 skyrius – Programa COSME ir atstovų MVĮ klausimais tinklas, B-1049 Briuselis, Belgija. Taip pat galima rašyti el. pašto adresu grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

paskutinis atnaujinimas 01.12.2016

Top