Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES taisyklės dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES taisyklės dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Europos rinkų infrastruktūros reglamentu (dar vadinamu ERIR) nustatomos taisyklės ne biržos išvestinių finansinių priemonių* sutartims, pagrindinėms sandorio šalims* ir sandorių duomenų saugykloms* pagal G20 įsipareigojimus, dėl kurių buvo susitarta 2009 m. rugsėjo mėn. Pitsburge.
 • ERIR siekiama sumažinti sisteminę riziką, didinti ne biržos finansinių priemonių rinkos skaidrumą ir išsaugoti finansinį stabilumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Siekiant padidinti nebiržinės rinkos skaidrumą, reglamentu nustatoma, kad visa informacija apie visas Europos išvestinių finansinių priemonių sutartis turi būti pranešama sandorių duomenų saugykloms ir prieinama priežiūros institucijoms, įskaitant Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI).
 • Siekiant sumažinti sandorio šalies kredito riziką*, reglamente išdėstomi griežti organizaciniai, verslo etikos ir rizikos ribojimo reikalavimai pagrindinėms sandorio šalims. Standartinių išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą turėtų atlikti pagrindinės sandorio šalys (žr. tarpuskaitą*).
 • Siekiant sumažinti veiklos riziką*, reglamente reikalaujama, kad elektroninės priemonės būtų naudojamos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties sąlygų patvirtinimui laiku.
 • Tarpuskaitos ir ataskaitų teikimo įsipareigojimai taikomi:
  • finansų įmonėms, pvz., bankams ir draudimo bendrovėms;
  • ne finansų įmonėms, pvz., energetikos įmonėms ir oro linijoms, kurios turi daug ne biržos išvestinių finansinių priemonių.
 • EVPRI yra atsakinga už sutarčių, kurioms turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė, t. y. kurios yra standartizuotos ir privalo būti patvirtintos pagrindinių sandorio šalių, nustatymą. EVPRI taip pat prižiūri sandorių duomenų saugyklas.
 • Europos Komisija priėmė tam tikras priemones, įskaitant techninius standartus, kurie yra paremti EVPRI projektais ir kurie padės įgyvendinti šio reglamento sąlygas. Techniniai standartai, kuriuos sukūrė EVPRI, apima įvairias sritis, įskaitant, pvz., kapitalo reikalavimus pagrindinėms sandorio šalims ir minimalius duomenis, kuriuos reikia pranešti sandorių duomenų saugykloms.
 • Komisija taip pat priėmė sprendimus dėl „lygiavertiškumo“ pagrindinių sandorio šalių reguliavimo režimui kai kuriose ne ES šalyse.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn. Komisija patvirtino deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatoma, kad tam tikrų klasių ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą atlieka pagrindinės sandorio šalys. Jis taikomas palūkanų normos apsikeitimo sandoriams eurais, svarais sterlingais, Japonijos jenomis arba JAV doleriais, kurie pasižymi tam tikromis savybėmis, tarp kurių yra:
  • indeksas, naudojamas kaip išvestinės finansinės priemonės bazinis indeksas;
  • terminas, kai reikia mokėti, ir
  • tariamosios sumos rūšis (t. y. nominalioji vertė, naudojama apskaičiuojant už išvestinę finansinę priemonę atliktus mokėjimus).
 • 2015 m. birželio 5 d. Europos Komisija patvirtino deleguotąjį reglamentą pagal ERIR 85 straipsnio 2 dalį. Juo leidžiama iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. centrinės tarpuskaitos reikalavimo netaikyti pensijų sistemos įstaigoms (PSĮ). PSĮ, kurios apima visas pensijų fondų kategorijas, neturi nei didelių grynųjų pinigų sumų, nei labai likvidaus turto. Jei PSĮ turėtų pateikti visus grynuosius pinigus centrinei tarpuskaitai atlikti, tokiam reikalavimui taikyti reikėtų plataus masto ir brangių pokyčių, susijusių su jų veiklos modeliu, o tai galiausiai turėtų poveikio pensininkų pajamoms.
 • 2016 m. birželio mėn. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1178 nustatomos papildomos taisyklės dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių bei sandorio šalių kategorijų, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, ir datų, nuo kada įsigalioja ši prievolė.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d.

KONTEKSTAS

Derybos dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių paprastai vyksta privačiai. Su jais susijusi informacija yra prieinama tik sandorio šalims, todėl sunku nustatyti jų rizikos pobūdį ir dydį.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Ne biržos išvestinė finansinė priemonė: finansinis sandoris dėl su juo susijusios pagrindinės finansinės priemonės būsimos vertės ar būklės. Tai gali būti, pavyzdžiui, turtas, indeksas arba palūkanų norma.

Ne biržos išvestinė finansinė priemonė yra išvestinė finansinė priemonė, kuria neprekiaujama biržoje ar lygiavertėje ES nepriklausančios šalies rinkoje, tačiau dėl jos privačiai tariasi dvi sandorio šalys, pavyzdžiui, bankas ir gamintojas.

Pagrindinė sandorio šalis: juridinis asmuo, kuris užima dviejų sandorio šalių tarpininko padėtį ir veikia kaip pirkėjas iš visų pardavėjų ir pardavėjas visiems pirkėjams.

Pagrindinės sandorio šalies tikslas yra valdyti riziką, kai viena sandorio šalis negali laiku atlikti mokėjimų ir neįvykdo savo įsipareigojimų.

Sandorių duomenų saugykla: duomenų centras, kuriam pateikiama informacija apie išvestinių finansinių priemonių sutartis. Sandorių duomenų saugyklos yra komercinės įmonės. Yra pasaulinių sandorių duomenų saugyklų ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, susijusioms su kreditu, palūkanų normomis ir akciniu kapitalu (ypatinga išvestinių finansinių priemonių, kaip antai pasirinkimo arba ateities sandorių, klasė).

Sandorio šalies kredito rizika: rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų.

Tarpuskaita: bet kokia veikla nuo įsipareigojimo vykdyti sandorį iki sandorio įvykdymo.

Veiklos rizika: nuostolių rizika, atsiradusi dėl netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba išorės įvykių, pvz., sukčiavimo, žmogaus klaidos, terorizmo.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1–59)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 648/2012 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1–1861)

Žr. konsoliduotą versiją.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 314, 2015 12 1, p. 13–21)

2015 m. birželio 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1515, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pensijų sistemos įstaigoms taikomų pereinamųjų laikotarpių pratęsimo (OL L 239, 2015 9 15, p. 63–64)

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1–34)

2016 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/892 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo (OL L 151, 2016 6 8, p. 4–5)

2016 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 195, 2016 7 20, p. 3–10)

paskutinis atnaujinimas 30.01.2017

Top