Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektroniniai viešieji pirkimai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektroniniai viešieji pirkimai

Europos ekonomika susiduria su poreikiu sumažinti viešąsias išlaidas ir surasti naujų ekonomikos augimo šaltinių. Bendras elektroninių viešųjų pirkimų naudojimas galėtų padėti siekti šių tikslų.

DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo

SANTRAUKA

Perėjimas prie elektroninių viešųjų pirkimų (toliau - e. viešieji pirkimai) yra Europos viešųjų pirkimų taisyklių atnaujinimo dalis. Šiam žingsniui žengti sąlygas sudarė 2014 m. balandžio mėn. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas trijų teisės aktų paketas.

KAS YRA E. VIEŠIEJI PIRKIMAI?

E. viešieji pirkimai - tai elektroninių priemonių naudojimas, viešojo sektoriaus institucijoms perkant prekes ir paslaugas arba skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus viešojo darbų pirkimo sutartims sudaryti.

Didesnis e. viešųjų pirkimų Europoje naudojimas sudaro galimybes:

  • supaprastinti viešųjų pirkimų funkcionavimą;
  • sumažinti darbo krūvį ir sąnaudas;
  • padidinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimą;
  • užtikrinti geresnę kokybę ir mažesnes kainas.

AIŠKI IR SUPAPRASTINTA NAUJA TEISINĖ SISTEMA

2014 m. balandžio mėn., priėmus trijų naujų direktyvų paketą, nustatyta nauja teisinė sistema. Šių direktyvų esminiai tikslai yra:

  • nustatyti, kad e. viešieji pirkimai būtų privalomi tam tikruose procedūros etapuose ir centrinėms perkančiosioms organizacijoms (kurios centralizuoja užsakymus perkančiųjų organizacijų vardu). Šios priemonės turėtų būti taikomos nuo 2016 m. balandžio mėn., o visoms Europos Sąjungos (ES) perkančiosioms organizacijoms privalomos nuo 2018 m. spalio mėn.;
  • apriboti technines kliūtis teikiant tarpvalstybinius pasiūlymus viešojo pirkimo sutartims sudaryti.

Direktyvomis nustatoma aiški teisinė sistema, kuria numatomi galimo elektroninių parašų naudojimo aspektai. Direktyvomis taip pat siekiama:

  • sustiprinti įvairių sertifikatų ir liudijimų, kurių prašoma viešųjų pirkimų procedūrose, informacinės sistemos e-Certis naudojimą 28 ES šalyse;
  • numatyti elektroninių priemonių naudojimo išimtis.

Be to, direktyva dėl koncesijos sutarčių suteikimo numatoma supaprastinta sistema, kai e. viešojo pirkimo vykdymas yra pasirinktinas, nors elektroninis pranešimo skelbimas yra privalomas.

Kontekstas

Bendrosios rinkos akte Komisija išreiškė norą modernizuoti ES teisinę aplinką, susijusią su e. viešaisiais pirkimais. Ekonominė šio sektoriaus svarba yra didžiulė, o elektroninių procedūrų įdiegimas padės padidinti e. viešųjų pirkimų veiksmingumą.

Daugiau informacijos galima rasti:

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Elektroninių viešųjų pirkimų strategija ( COM(2012) 179 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetuiir Regionų komitetui: Visiškai elektroniniai viešieji pirkimai viešajam administravimui modernizuoti ( COM(2013) 453 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Šiame komunikate aptariama pažanga, pasiekta įgyvendinant e. viešuosius pirkimus (nuo elektroninio pranešimų skelbimo iki elektroninio mokėjimo), kaip numatyta 2012 m. komunikate.

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.11.2014

Top