Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių Europos Sąjungos šalių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių Europos Sąjungos šalių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Šioje direktyvoje nustatomos konkurencijos požiūriu neutralios mokesčių taisyklės, taikomos dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms mokamiems dividendams ir pelno dalims. Tai yra bendroji sistema, skirta palengvinti bendrovių grupavimą visoje Europos Sąjungoje (ES), siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

DOKUMENTAS

2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms.

2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/86/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms.

SANTRAUKA

Šios direktyvos, kuri paprastai vadinama Patronuojančių ir dukterinių bendrovių direktyva, tikslas - neapmokestinti dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms mokamų dividendų ir kitų pelno paskirstymų mokesčiais, išskaičiuojamais prie šaltinio, bei panaikinti tokių pajamų dvigubą apmokestinimą patronuojančios bendrovės lygiu.

Susijusių bendrovių tipai

Ši direktyva taikoma akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tam tikriems kooperatyvams, savitarpio bendrovėms, taupomiesiems bankams, fondams, Europos bendrovėms ir Europos kooperacinėms bendrovėms.

Šių bendrovių nuolatinė registracijos vieta mokesčių tikslais turi būti ES, jos turi mokėti pelno mokestį be galimybės pasirinkti arba būti atleistos.

Patronuojančia bendrove laikoma ES šalies bendrovė, kuri turi ne mažesnę kaip 10 % kitoje ES šalyje esančios bendrovės kapitalo dalį.

Pelno gavimas

Patronuojanti bendrovė arba nuolatinė buveinė turi galimybę gauti pelną net ne likvidavimo laikotarpiu. Tokiu atveju patronuojančios bendrovės arba nuolatinės buveinės ES šalis tokio pelno neapmokestina arba tokį pelną apmokestina, suteikdama patronuojančiai bendrovei ir jos nuolatinei buveinei teisę atskaityti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovių pelno mokesčio dalį, kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė ir žemesnės grandies dukterinė bendrovė.

Siekiant užkirsti kelią tarpvalstybinėms bendrovėms planuoti savo mokėjimus grupėje taip, kad jos galėtų pasinaudoti dvigubu neapmokestinimu, patronuojančios bendrovės arba nuolatinės buveinės ES šalis turi apmokestinti gautą pelną tiek, kiek dukterinė bendrovė gali jo išskaičiuoti.

ES šalys pasilieka galimybę numatyti, kad visi privalomieji mokėjimai, susiję su turima kapitalo dalimi, ir visi kapitalo nuostoliai, atsiradę dėl dukterinės bendrovės pelno paskirstymo, negali būti išskaitomi iš patronuojančios bendrovės apmokestinamo pelno.

Iš pelno, kurį dukterinė bendrovė paskirsto savo patronuojančiai bendrovei, mokestis prie šaltinio neišskaitomas. Panašiai, patronuojančios bendrovės ES šalis negali išskaičiuoti mokesčio prie šaltinio iš pelno, kurį tokia bendrovė gauna iš dukterinės bendrovės. Tačiau ši nuostata netaikoma įmonių pelno mokesčio išankstiniam mokėjimui ar mokėjimui avansu, kurį dukterinė bendrovė, skirstydama pelną savo patronuojančiai bendrovei, moka ES šaliai, kurioje ji įsteigta.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/96/ES

2012 1 18

2012 1 18

OL L 345, 2011 12 29

Direktyva 2014/86/ES

2014 8 14

2015 12 31

OL L 219, 2014 7 25

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/13/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros mokesčių srities direktyvos (Oficialusis leidinys L 141, 2013 5 28).

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.11.2014

Top