Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tekstilės gaminiai: tekstilės pluoštų pavadinimai ir ženklinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tekstilės gaminiai: tekstilės pluoštų pavadinimai ir ženklinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu siekiama užtikrinti, kad ES vartotojai būtų tinkamai informuoti ir kad ES drabužių bei tekstilės rinkos veikla būtų sklandi.

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

 • tekstilės pluoštų pavadinimų, atsižvelgiant į jų apibūdinimą ir naudojimą, kai nurodoma tekstilės gaminių pluoštų sudėtis;
 • tekstilės gaminių, kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių, ženklinimo;
 • analizės metodų, kad būtų galima patikrinti etiketėje nurodytą informaciją ar žymėjimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas:

 • gaminiams, sudarytiems tik iš tekstilės pluoštų, ir
 • gaminiams, prilyginamiems tekstilės gaminiams, pavyzdžiui, kuriuose tekstilės pluoštai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės.

Šis reglamentas netaikomas gaminiams, kurie pagal sutartis gaminami namudininkų, nepriklausomų įmonių arba savarankiškai dirbančių siuvėjų.

Pluoštų pavadinimai

Tekstilės gaminių pluoštų sudėties aprašymui turi būti naudojami reglamento I priede išvardyti tekstilės pluoštų pavadinimai.

Gamintojai gali teikti prašymą Europos Komisijai įtraukti naują pluošto pavadinimą į reglamento I priedą. Jie turi pateikti techninius dokumentus, parengtus pagal II priedą, kuriame nurodyti būtiniausi reikalavimai.

Sudėties nurodymas

 • Terminai „100 %“, „grynas“ ar „visas“ naudojami tik gaminiams, pagamintiems iš vieno tekstilės pluošto.
 • Terminas „natūralioji vilna“ (ir terminai, nustatyti III priede) gali būti naudojamas etiketėje, jei gaminį sudaro tik vilnos pluoštas, kuris anksčiau nebuvo panaudotas gatavame gaminyje ir kuris nebuvo verptas.
 • Gaminiai, kurių sudėtyje yra keli pluoštai, turi būti ženklinami mažėjančia seka nurodant visų sudėtyje esančių pluoštų pavadinimus ir masę procentais.
 • Jei tekstilės gaminių sudėtyje yragyvūninės kilmės ne tekstilės dalių (pavyzdžiui, prie medžiaginės rankinės pritvirtintas odinis dirželis), turi būti nurodoma frazė „Yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių“.

Tekstilės gaminių ženklinimas ir žymėjimas

 • Jei gaminius ketinama parduoti vartotojui, jų ženklinimas ir žymėjimas nurodant pluošto sudėtį turi būti patvarus, lengvai įskaitomas, matomas ir prieinamas. Ženklinimas arba žymėjimas yra prekiaujančiųjų gaminiais atsakomybė.
 • Gaminiai, sudaryti iš dviejų arba daugiau tekstilės komponentų, kurių tekstilės pluoštų sudėtis yra skirtinga, turi turėti etiketę arba žymenį, kuriuose nurodoma kiekvieno komponento tekstilės pluošto sudėtis.
 • Ženklinama šalies, kurios teritorijoje tekstilės gaminiai teikiami vartotojui, valstybine kalba arba kalbomis.
 • Gaminių, išvardytų V priede, ženklinti nereikalaujama.

Rinkos priežiūra

ES šalių rinkos priežiūros institucijos turi tikrinti tekstilės gaminių pluoštų sudėtį, taikydamos VIII priede išvardytus metodus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2012 m. gegužės 8 d.

KONTEKSTAS

Teisės aktai tekstilės ir drabužių srityje

DOKUMENTAS

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL L 272, 2011 10 18, p. 1–64)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 30.11.2015

Top