Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos standartizacijos sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos standartizacijos sistema

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

KOM(2011) 311 galutinis „Strateginė Europos standartų vizija“

Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012

SANTRAUKA

ĮŽANGA

Komunikate pabrėžiama standartų* svarba Europos ekonomikai ir visuomenei.

Jame pateikiama Europos standartizacijos procesų paspartinimo, supaprastinimo ir modernizavimo strategija, kad jie geriau prisitaikytų prie greitai besikeičiančios pasaulio padėties ir ekonominės aplinkos.

1025/2012 nustatomas ES standartų kūrimo proceso veikimas ir šiame procese dalyvaujančių įvairių organizacijų bendradarbiavimas ES ir nacionaliniu lygmenimis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos standartai turėtų:

skatinti pramonės politiką ir inovacijas, ypač naujus produktus ir paslaugas;

padėti spręsti tokius visuomenei svarbius klausimus, kaip klimato kaita ir visos Europos saugumo produktų rinkos sukūrimas;

į kūrimo procesą įtraukti visas suinteresuotąsias šalis, ypač MVĮ ir visuomenės atstovus;

atlikti svarbesnį vaidmenį kuriant bendrąją paslaugų rinką;

užtikrinti įvairių informacinių ir ryšių technologijų prietaisų, taikmenų, duomenų saugyklų, paslaugų ir tinklų sąveiką;

tapti tarptautinių normų pagrindu ir padidinti ES konkurencingumą pasaulio rinkoje.

Strateginėje vizijoje pateikiamos 29 norminės ir nenorminės priemonės šiems tikslams pasiekti.

Strateginę viziją sustiprina 2012 m. spalį priimtas Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012. Jame numatyta Europos standartų priėmimo paspartinimo tvarka ir Europos Komisijos pareiga nustatyti strateginius standartizacijos prioritetus ateinantiems metams.

2014 m. kovą vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai savo išvadose pabrėžė, kad standartams tenka svarbus vaidmuo stiprinant Europos pramonės konkurencingumą pasaulyje. Jie paragino numatyti priemones, propaguojančias Europos ir tarptautinius standartus bei normas.

2015 m. kovą Komisija paskelbė nepriklausomos Europos standartizacijos sistemos peržiūros galutinę ataskaitą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Standartas – savanoriškai taikomas dokumentas, kuriuo apibrėžiami techniniai arba kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti produktai, procesai ar paslaugos.

KONTEKSTAS

Anksčiau buvo rengiami tik produktų standartai. Dabar vis dažniau rengiami procesų ir gamybos standartai, aprėpiantys pačius įvairiausius dalykus. Jie atlieka svarbų vaidmenį įvairiose srityse: padeda didinti Europos konkurencingumą, užtikrina vartotojų apsaugą ir gerina prieinamumo galimybes neįgaliems ir pagyvenusiems žmonėms.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Strateginė Europos standartų vizija. Tolesni tvaraus Europos ekonomikos augimo iki 2020 m. skatinimo ir spartinimo veiksmai“ (KOM(2011) 311 galutinis, 2011 6 1)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12–33). Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

2014 m. kovo 20–21 d. Europos Tarybos išvados

Nepriklausomos Europos standartizacijos sistemos peržiūros galutinė ataskaita, Europos Komisija, 2015 m. gegužės 20 d.

paskutinis atnaujinimas 02.12.2015

Top