Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Purslų taškymo ribojimo sistemos variklinėms transporto priemonėms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Purslų taškymo ribojimo sistemos variklinėms transporto priemonėms

Reglamentas (ES) Nr. 109/2011 - purslų taškymo ribojimo sistemos

DOKUMENTAS

2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų dėl purslų taškymo ribojimo sistemų nuostatos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu apibrėžiami purslų taškymo ribojimo sistemų* tipo patvirtinimo reikalavimai tam tikrų kategorijų variklinėms transporto priemonėms. Juo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių bendrosios saugos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Variklinių transporto priemonių kategorijos

Šis reglamentas taikomas N ir O kategorijų transporto priemonėms, suprojektuotoms ir pagamintoms vežti krovinius, kurios turi bent keturis ratus, taip pat priekaboms.

Reikalavimai purslų taškymo ribojimo sistemoms

Purslų taškymo ribojimo įtaisai paprastai tvirtinami virš transporto priemonės ratų. Juos gali sudaryti sparnas*, purvasaugiai* ir išorinės apsaugos*.

Įtaisas turi tinkamai veikti įprastai naudojant šlapiuose keliuose. Pripažįstami šių tipų įtaisai:

energijos sugėriklio tipo įtaisai;

oro ir (arba) vandens srautų atskyrikliai.

Tipo patvirtinimas

Įtaiso gamintojas ir transporto priemonės gamintojas kompetentingai nacionalinei institucijai turi teikti paraiškas dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo. Paraiškoje turi būti pateikta tam tikra informacija, t. y.:

įtaiso arba transporto priemonės markė ir tipas;

transporto priemonės ašių ir ratų skaičius;

purslų taškymo ribojimo sistemos ir sudėtinių dalių apibūdinimas.

Purslų taškymo ribojimo įtaiso gamintojas turi pateikti administracinius dokumentus, susijusius su purslų taškymo ribojimo sistemos, kaip atskiro techninio mazgo, EB tipo patvirtinimu.

Transporto priemonės gamintojas turi pateikti administracinius dokumentus, susijusius su:

transporto priemonės EB tipo patvirtinimu, susijusiu su purslų taškymo ribojimo įtaisų montavimu;

įrengto įtaiso tipo patvirtinimo liudijimu.

Jei kompetentinga institucija mano, kad įtaisas arba transporto priemonė atitinka visus purslų taškymo ribojimo sistemų reikalavimus, ji turi suteikti EB tipo patvirtinimą ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvą 2007/46/EB.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Purslų taškymo ribojimo sistema - sistema, skirta sumažinti purslus važiuojant keliais, kurią sudaro sparnai, apsaugos sudėtinės dalys ir purvasaugiai (žr. toliau).

*Tipo patvirtinimas reiškia, kad buvo atlikti bandymai siekiant pavirtinti atitiktį atitinkamiems teisės aktų, techniniams ir saugos reikalavimams.

*Sparnas - standi transporto priemonės sudėtinė dalis riedančiomis padangomis į orą teškiamam vandeniui sulaikyti.

*Apsaugos sudėtinė dalis paprastai tvirtinama prie galinio buferio, ji neleidžia lietaus ir purvo purslais aptaškyti kitų transporto priemonių ir praeivių.

*Purvasaugis - lanksti sudėtinė dalis, įmontuota vertikaliai už rato, kuri mažina purslų taškymąsi nuo šlapio kelio.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 109/2011

2011 3 1

-

OL L 34, 2011 2 9, p. 2-28

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 2015/166

2015 2 24

-

OL L 28, 2015 2 4, p. 3-39

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1-24)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top