Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Paryžiuje įsikūrusi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) buvo sukurta 2010 m., siekiant užtikrinti Europos finansų rinkų stabilumą ir pašalinti Europos finansų priežiūros trūkumus.

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB.

Paryžiuje įsikūrusi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) buvo sukurta 2010 m., siekiant užtikrinti Europos finansų rinkų stabilumą ir pašalinti Europos finansų priežiūros trūkumus.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu įsteigiama ESMA - Europos institucija, kuri stiprina koordinavimą tarp nacionalinių finansų rinkų reguliuotojų ir užtikrina nuoseklų ES finansų teisės aktų taikymą ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nuoseklus teisės taikymas

ESMA rengia reguliavimo ir techninius standartus, paremtus ES finansų teisės aktais. Jai taip pat suteikti įgaliojimai priimti gaires ir rekomendacijas dėl Europos teisės taikymo.

Vartotojų apsauga ir finansinė veikla

ESMA, siekdama apsaugoti finansinių produktų vartotojus, skatina rinkų skaidrumą, paprastumą ir sąžiningumą. Ji taip pat stebi finansinę veiklą ir analizuoja vartotojų tendencijas. Esant tam tikroms griežtoms sąlygoms, ji gali laikinai uždrausti arba apriboti finansinę veiklą, keliančią grėsmę rinkų stabilumui.

Teisės pažeidimas

ESMA gali tirti nacionalinės institucijos padarytus teisės pažeidimus. Tokie pažeidimai atsiranda, kai nacionalinė institucija neužtikrina, kad finansų rinkos dalyviai laikytųsi Europos teisės.

Per du mėnesius ESMA gali pateikti nacionalinei institucijai rekomendaciją, nurodydama joje veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Europos teisės. Po to Europos Komisija gali pateikti savo oficialią nuomonę. Nacionalinei institucijai nepašalinus neatitikties, ESMA, vadovaudamasi tam tikromis griežtomis sąlygomis, gali priimti tiesiogiai finansų rinkos dalyviui skirtą sprendimą. Sprendimas turi viršenybę bet kokio anksčiau nacionalinės institucijos priimto sprendimo atžvilgiu.

Europos finansų priežiūra

ESMA yra 2010 m. sukurtos Europos finansų priežiūros sistemos dalis. Šią sistemą sudaro trys kitos priežiūros organizacijos:

Europos sisteminės rizikos valdyba, įsikūrusi Frankfurte.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010

2010 12 16

-

OL L 331, 2010 12 15, p. 84-119

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2011/61/ES

2011 7 21

2013 7 22

OL L 174, 2011 7 1, p. 1-73

Direktyva 2014/51/ES

2014 5 23

2015 3 31

OL L 153, 2014 5 22, p. 1-61

Reglamentas (ES) Nr. 258/2014

2014 4 9

-

OL L 105, 2014 4 8, p. 1-8

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162-164).

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (OL L 331, 2010 12 15, p. 120-161).

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1-73).

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/51/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB bei reglamentų (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 nuostatos, kiek tai susiję su Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimais (OL L 153, 2014 5 22, p. 1-61).

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.04.2015

Top