Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

2008 m. finansų krizė atskleidė Europos Sąjungos (ES) finansų priežiūros trūkumų. Frankfurte įsikūrusi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) buvo įsteigta 2010 m., siekiant apsisaugoti nuo draudimo sektoriaus destabilizavimo.

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB.

SANTRAUKA

2008 m. finansų krizė atskleidė Europos Sąjungos (ES) finansų priežiūros trūkumų. Frankfurte įsikūrusi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) buvo įsteigta 2010 m., siekiant apsisaugoti nuo draudimo sektoriaus destabilizavimo.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu įsteigiama EIOPA - ES institucija, kuri stiprina koordinavimą tarp nacionalinių institucijų ir užtikrina nuoseklų ES teisės aktų taikymą ES šalių draudimo ir profesinių pensijų sektoriams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nuoseklus teisės taikymas

EIOPA rengia reguliavimo ir techninius standartus, pridedamus prie Tarybos ir Europos Parlamento priimamų teisės aktų, skirtų draudimo įmonėms, finansiniams konglomeratams (didelėms finansų įmonėms, veikiančioms įvairiuose finansų sektoriuose) ir profesinių pensijų bei draudimo tarpininkams (įmonėms, kurios prekiauja pensijų ir draudimo liudijimais). Jai taip pat suteikti įgaliojimai priimti gaires ir rekomendacijas dėl Europos teisės taikymo.

Rinkos tendencijos

EIOPA užduotis - užtikrinti draudimo rinkų stabilumą ir apdraustųjų, pensijų sistemų narių bei naudos gavėjų apsaugą. Pavyzdžiui, ji stebi vartojimo tendencijas ir vertina rinkų galimą riziką bei pažeidžiamumą. Esant tam tikroms griežtoms sąlygoms, ji gali laikinai uždrausti arba apriboti finansinę veiklą, keliančią grėsmę finansų sistemos stabilumui.

Teisės pažeidimas

EIOPA gali tirti nacionalinės institucijos padarytus teisės pažeidimus. Tokie pažeidimai atsiranda, kai nacionalinė institucija neužtikrina, kad finansų įstaigos laikytųsi Europos teisės.

Per du mėnesius EIOPA gali pateikti nacionalinei institucijai rekomendaciją. Po to Europos Komisija gali pateikti oficialią nuomonę, kuria institucija įpareigojama imtis veiksmų, kad būtų laikomasi teisės. Nacionalinei institucijai nepašalinus neatitikties, EIOPA, vadovaudamasi tam tikromis griežtomis sąlygomis, gali priimti tiesiogiai finansų įstaigai skirtą sprendimą. Sprendimas turi viršenybę bet kokio anksčiau nacionalinės institucijos priimto sprendimo atžvilgiu.

Europos finansų priežiūra

EIOPA yra 2010 m. sukurtos Europos finansų priežiūros sistemos dalis. Šią sistemą sudaro trys kitos priežiūros organizacijos:

Daugiau informacijos žr. EIOPA interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010

2010 12 16

-

OL L 331, 2010 12 15, p. 48-83

Klaidų ištaisymas

-

-

L 54, 2014 2 22, p. 23-23

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2014/51/ES

2014 5 23

2015 3 31

OL L 153, 2014 5 22, p. 1-61

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (Oficialusis leidinys L 331, 2010 12 15, p. 162-164).

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (Oficialusis leidinys L 331, 2010 12 15, p. 120-161).

2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas 2004/9/EB, įsteigiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetą (Oficialusis leidinys L 3, 2004 1 7, p. 34-35).

paskutinis atnaujinimas 16.04.2015

Top