Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos bankininkystės institucija (EBI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos bankininkystės institucija (EBI)

2008 m. finansų krizė atskleidė Europos finansų priežiūros trūkumų. 2010 m. Londone buvo įsteigta Europos bankininkystės institucija (EBI), kurios tikslas - užtikrinti Europos bankininkystės sistemos stabilumą ir atsparumą.

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB.

SANTRAUKA

2008 m. finansų krizė atskleidė Europos finansų priežiūros trūkumų. 2010 m. Londone buvo įsteigta Europos bankininkystės institucija (EBI), kurios tikslas - užtikrinti Europos bankininkystės sistemos stabilumą ir atsparumą.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

EBI buvo įsteigta reglamentu, siekiant sustiprinti nacionalinių bankų priežiūros institucijų koordinavimą ir užtikrinti nuoseklų ES bankininkystės teisės aktų taikymą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nuoseklus teisės taikymas

EBI rengia reguliavimo ir techninius standartus, siekdama patikslinti Tarybos ir Europos Parlamento priimtus teisės aktus. Jai taip pat suteikti įgaliojimai priimti gaires ir rekomendacijas dėl Europos teisės aktų taikymo.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

EBI yra atsakinga už testavimo nepalankiausiomis sąlygomis koordinavimą su nacionalinėmis už bankų priežiūrą atsakingomis institucijomis, kad įvertintų bankų atsparumą finansiniams sukrėtimams. Taip visų pirma siekiama užtikrinti, kad tokiam testavimui būtų taikoma nuosekli metodika nacionaliniu lygmeniu. Ji taip pat stebi ir vertina rinkos bei kreditų tendencijas.

Įstatymų pažeidimas

EBI yra suteikti įgaliojimai tirti nacionalinių priežiūros institucijų tariamą neteisingą Europos bankininkystės ir finansų teisės aktų taikymą (visų pirma, kai jos neužtikrina, kad bankai laikytųsi teisės aktuose nustatytų reikalavimų).

EBI gali pateikti rekomendaciją konkrečiai nacionalinei priežiūros institucijai. Jei pastaroji jos nesilaiko, tuomet Komisijai, atsižvelgus į EBI rekomendaciją, gali būti suteikti įgaliojimai pateikti oficialią nuomonę.

Jei nacionalinė priežiūros institucija ir toliau nesilaiko įstatymų, EBI gali priimti bankui tiesiogiai skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu galima naudotis tik išimtinėmis aplinkybėmis.

Europos finansų priežiūra

EBI yra 2010 m. sukurtos Europos finansų priežiūros sistemos dalis. Šią sistemą sudaro trys kitos priežiūros organizacijos:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. gruodžio 16 d.

Daugiau informacijos pateikiama EBI interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010

2010 12 16

-

OL L 331, 2010 12 15, p. 12-47

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1022/2013

2013 10 30

-

OL L 287, 2013 10 29, p. 5-14

Direktyva 2014/17/ES

2014 3 20

-

OL L 60, 2014 2 28, p. 34-85

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162-164).

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (OL L 331, 2010 12 15, p. 120-161).

paskutinis atnaujinimas 20.03.2015

Top