Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos sisteminės rizikos valdyba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos sisteminės rizikos valdyba

 

SANTRAUKA

Po 2008 m. pasaulinės finansų krizės Europos Sąjunga (ES) pristatė teisės aktą, kurio tikslas - sugriežtinti ES finansų sektoriaus priežiūros tvarką. Tokiu būdu siekiama atkurti pasitikėjimą finansų sistema ir užkirsti kelią bet kokiai rizikai, kuri galėtų destabilizuoti pasaulinę finansų sistemą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu įsteigiama Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), kuri tapo naujos Europos finansų priežiūros sistemos (EFPIS) dalimi. EFPIS taip pat sudaro:

ES šalių priežiūros institucijos.

Naujoji priežiūros sistema taip pat apima reglamentą, kuriuo Europos Centriniam Bankui (ECB) pavedami tam tikri konkretūs uždaviniai, skirti padėti ESRV.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Mandatas, tikslai ir užduotys

ESRV yra įsikūrusi Frankfurte prie Maino (Vokietija). Ji atsako už rizikos visoje finansų sistemoje stebėseną ir analizę (taip pat vadinamą makrolygio rizikos ribojimo priežiūra). Tuo tikslu ESRV visų pirma:

nustato sisteminę riziką ir suklasifikuoja ją pagal prioritetus;

teikia įspėjimus dėl tokios sisteminės rizikos, kai ji laikoma didele, ir prireikus skelbia tuos įspėjimus viešai;

teikia rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų reaguodama į nustatytą riziką;

gali teikti konfidencialų Tarybai skirtą įspėjimą ir vertinimą, kai mano, kad gali susidaryti kritinė padėtis;

stebi tolesnius veiksmus, kurių imtasi gavus įspėjimus ir rekomendacijas;

koordinuoja savo veiksmus su tarptautinėmis finansų įstaigomis, kaip antai Tarptautiniu valiutos fondu ir Finansinio stabilumo taryba (FST).

Struktūra

ESRV struktūrą sudaro:

bendroji valdyba, kuri priimdama būtinus sprendimus užtikrina uždavinių vykdymą;

valdymo komitetas, kuris padeda priimti sprendimus;

sekretoriatas, kuris atsako už kasdienę veiklą ir paramos teikimą;

patariamasis mokslinis komitetas ir patariamasis techninis komitetas, kurie teikia konsultacijas ir pagalbą.

ESRV turi pirmininką, kuris atstovauja ESRV jos išoriniuose santykiuose, ir du pirmininko pavaduotojus. Europos Centrinis Bankas (ECB) teikia analitinę, statistinę, logistinę ir administracinę paramą ESRV, pasirūpindamas ESRV sekretoriatu.

Įspėjimai ir rekomendacijos

Nustačius didelę sisteminę riziką, kad nepavyks įgyvendinti savo tikslo, ESRV teikia įspėjimus ir, prireikus, rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų, įskaitant, atitinkamais atvejais, rekomendacijas dėl teisėkūros iniciatyvų. Šie įspėjimai ar rekomendacijos yra skirti visų pirma:

visai ES;

vienai ar kelioms ES šalims;

vienai ar daugiau Europos priežiūros institucijų;

vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų;

Europos Komisijai dėl atitinkamų ES teisės aktų.

Rekomendacijų adresatai turi imtis veiksmų jiems įgyvendinti arba pagrįsti savo neveikimą. Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijų nesilaikoma ar kad adresatai nesugebėjo tinkamai pagrįsti savo neveikimo, ji konfidencialiai informuoja apie tai adresatus, Tarybą ir atitinkamais atvejais - atitinkamą Europos priežiūros instituciją.

Tolimesnis Europos priežiūros sistemos vystymasis

Finansų krizei išplitus ir 2010-2011 m. padidėjus valstybių skolos krizei euro zonoje, būtina toliau integruoti euro zonos bankų sistemas. Būtent todėl Europos institucijos, pasiremdamos Komisijos bankų sąjungos kūrimo gairėmis, sukūrė:

bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), kuriame ECB yra pagrindinė euro zonos bankų (apie 6 000 bankų) priežiūros institucija. Euro zonai nepriklausančios šalys taip pat gali nuspręsti prisijungti;

bendrą pertvarkymo mechanizmą (BPeM), kurio tikslas - užtikrinti žlungančių bankų, kuriems taikomas BPM, tinkamą pertvarkymą nenaudojant mokesčių mokėtojų pinigų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. gruodžio 16 d.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

2010 12 16

-

OL L 331, 2010 12 15, p. 1-11

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162-164)

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (OL L 331, 2010 12 15, p. 120-161). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 26.10.2015

Top