Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • Šiame reglamente išdėstomos taisyklės dėl variklinių transporto priemonių priekinių stiklo valytuvų* ir apliejiklių sistemų*.
  • Jomis siekiama pritaikyti dabartinius reikalavimus prie mokslo ir techninių žinių raidos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomi tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms. Juo įgyvendinami Reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų saugą, reikalavimai.

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas M1 kategorijos variklinėms transporto priemonėms, t. y. transporto priemonėms, sukonstruotoms ir pagamintoms keleiviams vežti, kuriose yra daugiausiai aštuonios sėdynės, neskaitant vairuotojo vietos.

Priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms taikomi reikalavimai

Kiekvienoje variklinėje transporto priemonėje gamintojai privalo įrengti:

  • priekinio stiklo valytuvus, sudarytus iš valytuvų laikiklių. Priekinio stiklo valytuvų sistema turi turėti ne mažiau kaip dvi valymo dažnio nustatymo galimybes. Priekinio stiklo valytuvų valymo laukas turi apimti ne mažiau kaip 98 % regėjimo lauko A ir ne mažiau kaip 80 % regėjimo lauko B (šie laukai atitinkamai apibrėžti JTEEK taisyklės Nr. 43 18 priedo 2.2 ir 2.4 punktuose);
  • apliejiklių sistemą, pajėgią purkšti skystį į reikiamą priekinio stiklo plotą, kurioje nebūtų nuotėkio, būtų sandarios vamzdelių jungtys ir tinkamai veiktų purkštukai. Sistema turi būti pajėgi tiekti pakankamai skysčio, kad būtų galima nuvalyti bent 60 % regėjimo lauko A.

Reglamentu taip pat nustatoma bandymų tvarka, siekiant užtikrinti įtaisų atitiktį.

Paraiškos dėl ES tipo patvirtinimo

Transporto priemonės gamintojas pateikia kompetentingai institucijai paraišką dėl ES tipo patvirtinimo. Gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

  • pateikti paraišką dėl kiekvieno transporto priemonės tipo su joje įrengta priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistema tipo patvirtinimo arba
  • pateikti paraišką dėl priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemos, kaip atskiro techninio mazgo, tipo patvirtinimo.

Paraiškoje dėl ES tipo patvirtinimo turi būti nurodyta ši informacija:

  • transporto priemonės markė ir tipas;
  • išsamus techninis valytuvų ir apliejiklių sistemos aprašas;
  • valytuvų ir apliejiklių sistemų veikimo būdo aprašas.

Jei kompetentinga institucija mano, kad transporto priemonė atitinka visus priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemų reikalavimus, ji turi suteikti ES tipo patvirtinimą ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvą 2007/46/EB.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. lapkričio 30 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Priekinio stiklo valytuvų sistema: sistema priekinio stiklo išoriniam paviršiui valyti.

Priekinio stiklo apliejiklių sistema: sistema priekinio stiklo išorinio paviršiaus plovimo skysčiui laikyti, perduoti ir nukreipti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 2–20)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1008/2010 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1–160)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 27.10.2016

Top